Zaļezera purvs. Foto: Agnese Priede

Foto: A.Priede

Zaļezera purvs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0502800
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Bārbeles pagasts
Platība: 324 ha
Dibināšanas gads: 1977

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija ietver pārejas purvu ar diseitrofu ezeru un purvainus priežu mežus. Dabas liegumā sastopamas tādas īpaši aizsargājams putnu sugas kā lielā gaura, niedru lija, rubenis, mežirbe u.c.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns

Ar VARAM 09.12.2020. rīkojumu Nr 1-2/153 dabas aizsardzības plānu darbības termiņš pagarināts līdz 2025. gada 31. decembrim.