Kompensācijas piešķiršana par zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem

 

Zemes īpašnieks vai lietotājs ir tiesīgs saņemt kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopības, akvakultūras, lopkopības vai biškopības nozarē.

 

Kompensācijai var pieteikties:

 • augkopības nozarē - putnu pavasara un rudens migrācijas sezonas laikā, bet ne biežāk kā vienu reizi katras sezonas laikā;
 • akvakultūras nozarē - ne biežāk kā reizi gadā;
 • lopkopības vai biškopības nozarē – par ikreizējiem nodarītajiem postījumiem.

 

Lai varētu saņemt kompensāciju, zemes īpašniekam vai lietotājam postījumu vietā ir jābūt veiktiem aizsardzības pasākumiem postījumu novēršanai, kā arī nodarīto zaudējumu apmēram jāpārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērs.

 

Zemes īpašniekam vai lietotājam, vai viņa pilnvarotai personai pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē  pieteikums kompensācijas saņemšanai.

 

Pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti (to apliecinātas kopijas):

 1. zemes lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, ja zemes lietošanas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā (ja pieteikumu iesniedz zemes lietotājs);
 2. pilnvara (ja pieteikumu iesniedz zemes īpašnieka vai lietotāja pilnvarotā persona);
 3. nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts zemes robežu plāns (turpmāk – zemes robežu plāns). Ja iesniegumu iesniedz par akvakultūrai nodarītajiem zaudējumiem – zemes robežu plānā norāda zivju dīķus, kuros nodarīti postījumi;
 4. iesniegums de minimis atbalsta saņemšanai lauksaimniecības nozarē (de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (piekļuve no elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS)).

 

15 darbdienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas Pārvaldē jāiesniedz šādi dokumenti (to apliecinātas kopijas):

 1. ja pieteikumu iesniedz par akvakultūrai nodarītajiem zaudējumiem – Lauksaimniecības datu centra izsniegtu apliecinājumu, ka zivju dīķi, kuros nodarīti postījumi, ir reģistrēti kā akvakultūras dzīvnieku novietne atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību;
 2. ja pieteikumu iesniedz par augkopībai nodarītajiem zaudējumiem un ja zemes īpašnieks vai lietotājs ir bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājs – normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktās kontroles institūcijas izsniegtu apliecinājumu, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kur nodarīti postījumi, ir iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību;
 3. ja pieteikumu iesniedz par lopkopībai vai biškopībai nodarītajiem zaudējumiem – Lauksaimniecības datu centra izsniegtu apliecinājumu, ka lauksaimniecības dzīvnieki, kuriem nodarīti postījumi, to novietne un ganāmpulks ir reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību.


Zemes īpašniekam vai lietotājam:

 1. jābūt samaksātiem naudas sodiem par pārkāpumiem vides jomā (ja tādi uzlikti), kā arī ir jābūt atlīdzinātiem videi nodarītiem zaudējumiem (ja tādi tikuši nodarīti);
 2. ar tiesas lēmumu nedrīkst būt pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas lēmumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, vai tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam piemērotu maksātnespējas procedūru.

 

Pārvalde izveido komisiju, kura 10 darbdienu laikā (augkopība, akvakultūra) vai nekavējoties (lopkopība, biškopība) pēc pieteikuma saņemšanas veic pārbaudi dabā un izvērtē postījumu apmēru.

 

Pēc pārbaudes dabā Pārvalde nosaka zaudējumu apmēru un divu mēnešu laikā pēc zaudējumu apmēra noteikšanas pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu, nosakot kompensācijas apmēru, vai lēmumu par atteikumu piešķirt kompensāciju.

 

Pārvalde nodrošina piešķirtās kompensācijas izmaksu atbilstoši valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

 

Papildu informācija pieejama Pārvaldē:

• zvanot: 67509766;

• rakstot uz e-pastu: pasts@daba.gov.lv.