Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
80
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Kompensāciju veidi: ikgadējs atbalsta maksājums vai zemes atpirkšana. Zemes īpašnieks, kura īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, kas nav Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000), vai atrodas mikroliegumā ārpus Natura 2000 teritorijas un zemes īpašuma platība mikroliegumā ir mazāka par 1 hektāru, var pieteikties Dabas aizsardzības pārvaldē kompensācijai - ikgadējam atbalsta maksājumam par saimnieciskās darbības ierobežojumiem viņa īpašumā. Ikgadēju atbalsta maksājumu piešķir par šādiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem: 1) aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība; 2) aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē; 3) aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē; 4) aizliegta koku ciršana kailcirtē. Ikgadēju atbalsta maksājumu piešķir par šādiem lauksaimnieciskās darbības ierobežojumiem: 1) aizliegta uzaršana un kultivēšana; 2) aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība. Zemes atpirkšanu var prasīt, ja zemes īpašums ir neapbūvēts un atrodas šādā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā: 1) dabas rezervātā; 2) īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas rezervāta zonā, stingrā režīma zonā vai regulējamā režīma zonā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums ir bez maksas.
  Lai pieprasītu kompensāciju - ikgadēju atbalsta maksājumu, zemes īpašniekam jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.891 „Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru” pielikumā esošā iesnieguma veidlapa.
  Iesnieguma iesniegšanas termiņš - 15.maijs.

  Lai pieprasītu kompensāciju - zemes atpirkšanu, zemes īpašniekam vai mantiniekam jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumu Nr.1173 “Zemes atpirkšanas iesnieguma pieņemšanas kārtība” pielikumā esošā iesnieguma veidlapa.

  Kompensācijas pieprasījumu izskata, ja:
   zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, kompensāciju prasa tikai visi kopīpašnieki, savstarpēji vienojoties;
   meža zemes platībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību ir spēkā esoša meža inventarizācijas lieta;
   par iepriekšējo gadu un kārtējo gada ceturksni ir samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis;
   zemes īpašniekam uzlikts naudas sods par pārkāpumiem vides jomā, kā arī ja viņa vainas dēļ videi vai mežam nodarīti zaudējumi, šā zemes īpašnieka kompensācijas pieprasījumu izskata tikai tad, kad viņš normatīvajos aktos par pārkāpumiem vides jomā noteiktajā kārtībā ir samaksājis šo naudas sodu un atlīdzinājis videi un mežam nodarītos zaudējumus.

  Uz ikgadēju atbalsta maksājumu vai zemes atpirkšanu nevar pretendēt, ja zemes īpašnieks par zemesgabalā esošu mežaudzi ir saņēmis kompensāciju – vienreizējo atlīdzību saskaņā ar likumu "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos".

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dabas aizsardzības pārvalde lēmumu par ikgadēja atbalsta maksājuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kompensāciju pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
  Triju mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kompensācijas piešķiršanu tiek nodrošināta kompensācijas izmaksa, ja valsts budžetā šim mērķim ir piešķirti līdzekļi.

  Dabas aizsardzības pārvalde pieņem lēmumu par to, vai zemes atpirkšanas iesniegums ir pamatots. Pēc minētā lēmuma pieņemšanas Dabas aizsardzības pārvalde nosaka zemes cenu atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumam. Ja zemes īpašnieks piekrīt noteiktajai cenai, Dabas aizsardzības pārvalde sagatavo informāciju, kas nepieciešama, lai Ministru kabinets varētu pieņemt rīkojumu par atļauju atpirkt zemi. Pēc tam, kad Ministru kabinets pieņēmis rīkojumu par atļauju atpirkt zemi, Dabas aizsardzības pārvalde zemes atpirkšanai piemēro Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteikto īpašuma labprātīgas atsavināšanas kārtību.