Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā izveidotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas atbilst kādai no astoņām aizsargājamo teritoriju kategorijām - nacionālais parks, biosfēras rezervāts, dabas parks, aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegums, dabas rezervāts, dabas piemineklis, aizsargājama jūras teritorija, kas savstarpēji atšķiras ar teritorijas izveidošanas mērķiem, teritorijas platību un dažādu aizsardzības pakāpi. Lielākām aizsargājamām dabas teritorijām var būt izveidots zonējums, kas pēc atļautajām un aizliegtajām darbībām atbilst kādai no iepriekšminētajām kategorijām. Aizsargājamās dabas teritorijās intensīvi apsaimniekotas vietas (pilsētas, ciemus) un ceļus un to nodalījumu joslas mēdz iekļaut neitrālajā zonā - t.i., platība, kurā nepastāv saimnieciskās darbības ierobežojumi. Vienlaikus dažādas aizsargājamas dabas teritorijas un mikroliegumi savstarpēji telpiski var pārklāties - t.i., piemēram, aizsargājamo ainavu apvidū var atrasties atsevišķi noteikts dabas liegums, kurā savukārt vēl daļā ir noteikts mikroliegums.

ĪADT kopējā platība bez sasvstarpējas pārklāšanās ir 1618,56 tūkst. ha, no kuras lielāko daļu jeb 73,6 % aizņem ĪADT sauszemes pamatteritorijas, savukārt ĪADT jūras pamatteritorijas vien 26,4 %.

Platības ziņā lielākā ĪADT ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, veidojot 475514 ha jeb 29,4 % no ĪADT kopējās aizņemtās platības. Tomēr, salīdzinot ar citu kategoriju ĪADT, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātam nav noteikti būtiski ierobežojumi, turklāt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorija ir viena no tām ĪADT sauszemes pamatteritorijām, kura daļēji atrodas arī jūras akvatorijā. Līdz ar tiek pieņemts, ka pavisam kopā ĪADT veido 11,6 % no Latvijas Republikas sauszemes teritorijas (neskaitot visu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritoriju un tās ĪADT sauszemes pamatteritoriju daļas, kas atrodas jūras akvatorijā).

Savukārt 2010. gadā izveidotās 7 aizsargājamās jūras teritorijas aizņem 436 254 ha jeb 15,7 % no Latvijas Republikai piekrītošās jūras teritorijas.

Lai nodrošinātu Eiropas Padomes direktīvas 92/44/EEK „Par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību” un Eiropas Padomes Direktīvas 2009/147/EK „Par savvaļas putnu aizsardzību” izpildi, uz esošo ĪADT bāzes ir izveidots Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju (Natura 2000 teritoriju) tīkls, kurā šobrīd ietvertas 333 ĪADT (4 nacionālie parki, 4 dabas rezervāti, 7 aizsargājamās jūras teritorijas, 9 aizsargājamie ainavu apvidi, 261 dabas liegums un 42 dabas parki, kā arī 324 dabas pieminekļi un 24 mikroliegumi).

Oficiālā statistika par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (2023)

Teritoriju kategorijas Platība (ha)

Procenti no
Latvijas
kopplatības

4 nacionālie parki 204000 3,16
t.sk. Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija 58420 0,9
t.sk. Nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorija 56710 0,88
t.sk. Nacionālā parka dabas parka zonas teritorija 54980 0,85
t.sk. Nacionālā parka dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija 8920 0,14
t.sk. Nacionālā parka kultūrvēsturiskās zonas teritorija 2570 0,04
t.sk. Nacionālā parka neitrālās zonas teritorija 17710 0,27
t.sk. Nacionālā parka regulējamā režīma zonas teritorija 4680 0,07
1 biosfēras rezervāts 475510 7,36
t.sk.Biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritorija 216300 3,35
t.sk. Biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija 259210 4,01
42 dabas parki 138320 2,14
t.sk. Dabas parka ainavu aizsardzības zonas teritorija 4490 0,07
t.sk. Dabas parka dabas lieguma zonas teritorija 21960 0,34
t.sk. Dabas parka dabas parka zonas teritorija 51040 0,79
t.sk. Dabas parka neitrālās zonas teritorija 3480 0,05
t.sk. Dabas parka regulējamā režīma zonas teritorija 4530 0,07
t.sk. Dabas parka sezonas lieguma teritorija 490 0,01
9 aizsargājamo ainavu apvidi 165360 2,56
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorija 51660 0,8
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus dabas lieguma zonas teritorija 6580 0,1
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus dabas parka zonas teritorija 8000 0,12
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus neitrālās zonas teritorija 1530 0,02
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus regulējamā režīma zonas teritorija 6490 0,1
261 dabas liegums 232060 3,59
t.sk. Dabas lieguma ainavu aizsardzības zonas teritorija 3270 0,05
t.sk. Dabas lieguma dabas lieguma zonas teritorija 66050 1,02
t.sk. Dabas lieguma dabas parka zonas teritorija 20010 0,31
t.sk. Dabas lieguma neitrālās zonas teritorija 2540 0,04
t.sk. Dabas lieguma regulējamā režīma zonas teritorija 30300 0,47
t.sk. Dabas lieguma sezonas lieguma teritorija 11000 0,17
t.sk. Dabas lieguma stingrā režīma zonas teritorija 1040 0,02
4 dabas rezervāti 25070 0,39
t.sk. Dabas rezervāta dabas parka zonas teritorija 120 0
t.sk. Dabas rezervāta regulējamā režīma zonas teritorija 19620 0,3
t.sk. Dabas rezervāta stingrā režīma zonas teritorija 5330 0,08
dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas teritorija (Teiču dabas rezervāts) 24050 0,37
7 aizsargājamās jūras teritorijas 436250 6,76
t.sk. Aizsargājamās jūras teritorijas dabas lieguma zonas teritorija 39490 0,61
t.sk. Aizsargājamās jūras teritorijas neitrālā zonas teritorija 94270 1,46
320 dabas pieminekļi 5960 0,09
t.sk. alejas 170 0
t.sk. dendroloģiskie stādījumi 1570 0,02
t.sk. ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi 4230 0,07
Mikroliegumi, kas iekļauti Natura2000 tīklā 1150 0,02
Mikroliegumi 48410 0,75
Mikroliegumu buferzonas 72000 1,12
333 Natura 2000 teritorijas * 1182850 12,8
t.sk. Natura2000 sauszemes teritorijas ** 746590 11,56
t.sk. Natura2000 jūras teritorijas *** 436250 15,65
ĪADT pamatteritoriju kopējā platība * 1683690 18,21
ĪADT pamatteritoriju kopējā platība (bez pārklājuma) * 1618560 17,51
ĪADT sauszemes pamatteritorijas** 1247430 19,32
ĪADT sauszemes pamatteritoriju kopējā platība (bez pārklājuma)** 1191500 18,45
ĪADT jūras pamatteritorijas*** 436250 15,65
ĪADT jūras pamatteritorijas (bez pārklāšanās)*** 436250 15,65
* Latvijas teritorijas platība ieskaitot jūras akvatoriju, ha (tūkst) 9243790  
** Latvijas teritorijas sauszemes platība, ha (tūkst) 6457000  
*** Latvijas jūras akvatorijas platība, ha (tūkst) 2786790