Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā izveidotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas atbilst kādai no astoņām aizsargājamo teritoriju kategorijām - nacionālais parks, biosfēras rezervāts, dabas parks, aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegums, dabas rezervāts, dabas piemineklis, aizsargājama jūras teritorija, kas savstarpēji atšķiras ar teritorijas izveidošanas mērķiem, teritorijas platību un dažādu aizsardzības pakāpi. Lielākām aizsargājamām dabas teritorijām var būt izveidots zonējums, kas pēc atļautajām un aizliegtajām darbībām atbilst kādai no iepriekšminētajām kategorijām. Aizsargājamās dabas teritorijās intensīvi apsaimniekotas vietas (pilsētas, ciemus) un ceļus un to nodalījumu joslas mēdz iekļaut neitrālajā zonā - t.i., platība, kurā nepastāv saimnieciskās darbības ierobežojumi. Vienlaikus dažādas aizsargājamas dabas teritorijas un mikroliegumi savstarpēji telpiski var pārklāties - t.i., piemēram, aizsargājamo ainavu apvidū var atrasties atsevišķi noteikts dabas liegums, kurā savukārt vēl daļā ir noteikts mikroliegums.

ĪADT kopējā platība bez sasvstarpējas pārklāšanās ir 1637,24 tūkst. ha, no kuras lielāko daļu jeb 72,7% aizņem ĪADT sauszemes pamatteritorijas, savukārt ĪADT jūras pamatteritorijas vien 27,3 %.

Platības ziņā lielākā ĪADT ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, veidojot 475514 ha jeb 29 % no ĪADT kopējās aizņemtās platības. Tomēr, salīdzinot ar citu kategoriju ĪADT, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātam nav noteikti būtiski ierobežojumi, turklāt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorija ir viena no tām ĪADT sauszemes pamatteritorijām, kura daļēji atrodas arī jūras akvatorijā. Līdz ar tiek pieņemts, ka pavisam kopā ĪADT veido 18,44% no Latvijas Republikas sauszemes teritorijas (neskaitot visu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritoriju un tās ĪADT sauszemes pamatteritoriju daļas, kas atrodas jūras akvatorijā).

Savukārt 2010. gadā izveidotās 7 aizsargājamās jūras teritorijas aizņem 436 254 ha jeb 15,7 % no Latvijas Republikai piekrītošās jūras teritorijas.

Lai nodrošinātu Eiropas Padomes direktīvas 92/44/EEK „Par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību” un Eiropas Padomes Direktīvas 2009/147/EK „Par savvaļas putnu aizsardzību” izpildi, uz esošo ĪADT bāzes ir izveidots Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju (Natura 2000 teritoriju) tīkls, kurā šobrīd ietvertas 333 ĪADT (4 nacionālie parki, 4 dabas rezervāti, 7 aizsargājamās jūras teritorijas, 9 aizsargājamie ainavu apvidi, 239 dabas liegumi un 37 dabas parki, kā arī 9 dabas pieminekļi un 24 mikroliegumi).

Oficiālā statistika par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (2024)

Teritoriju kategorijas Platība, ha (tūkst) Procenti no Latvijas kopplatības
4 nacionālie parki 203994 3,16
t.sk. Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija 58423 0,90
t.sk. Nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorija 56704 0,88
t.sk. Nacionālā parka dabas parka zonas teritorija 54983 0,85
t.sk. Nacionālā parka dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija 8924 0,14
t.sk. Nacionālā parka kultūrvēsturiskās zonas teritorija 2569 0,04
t.sk. Nacionālā parka neitrālās zonas teritorija 17714 0,27
t.sk. Nacionālā parka regulējamā režīma zonas teritorija 4679 0,07
1 biosfēras rezervāts 475514 7,36
t.sk.Biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritorija 216301 3,35
t.sk. Biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija 259211 4,01
42 dabas parki 138319 2,14
t.sk. Dabas parka ainavu aizsardzības zonas teritorija 4493 0,07
t.sk. Dabas parka dabas lieguma zonas teritorija 22108 0,34
t.sk. Dabas parka dabas parka zonas teritorija 50135 0,78
t.sk. Dabas parka neitrālās zonas teritorija 3451 0,05
t.sk. Dabas parka regulējamā režīma zonas teritorija 4533 0,07
t.sk. Dabas parka sezonas lieguma teritorija 491 0,01
9 aizsargājamo ainavu apvidi 165358 2,56
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorija 51658 0,80
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus dabas lieguma zonas teritorija 6581 0,10
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus dabas parka zonas teritorija 7999 0,12
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus neitrālās zonas teritorija 1738 0,03
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus regulējamā režīma zonas teritorija 6494 0,10
335 dabas liegumi 252620 3,91
t.sk. Dabas lieguma ainavu aizsardzības zonas teritorija 3266 0,05
t.sk. Dabas lieguma dabas lieguma zonas teritorija 66236 1,03
t.sk. Dabas lieguma dabas parka zonas teritorija 20002 0,31
t.sk. Dabas lieguma neitrālās zonas teritorija 2302 0,04
t.sk. Dabas lieguma regulējamā režīma zonas teritorija 30297 0,47
t.sk. Dabas lieguma sezonas lieguma teritorija 11000 0,17
t.sk. Dabas lieguma stingrā režīma zonas teritorija 1040 0,02
4 dabas rezervāti 25070 0,39
t.sk. Dabas rezervāta dabas parka zonas teritorija 119 0,00
t.sk. Dabas rezervāta regulējamā režīma zonas teritorija 19620 0,30
t.sk. Dabas rezervāta stingrā režīma zonas teritorija 5331 0,08
dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas teritorija (Teiču dabas rezervāts) 24055 0,37
7 aizsargājamās jūras teritorijas. 436254 6,76
t.sk. Aizsargājamās jūras teritorijas dabas lieguma zonas teritorija 39486 0,61
t.sk. Aizsargājamās jūras teritorijas neitrālā zonas teritorija 94266 1,46
343 dabas pieminekļi, 7170 0,11
t.sk. alejas 163 0,00
t.sk. dendroloģiskie stādījumi 1633 0,03
t.sk. ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi 4227 0,07
Mikroliegumi, kas iekļauti Natura2000 tīklā 1147 0,02
Mikroliegumi 49519 0,77
Mikroliegumu buferzonas 73074 1,13
333 Natura 2000 teritorijas * 1183123 12,80
t.sk. Natura2000 sauszemes teritorijas ** 745141 11,54
t.sk. Natura2000 jūras teritorijas *** 437981 15,72
ĪADT pamatteritoriju kopējā platība * 1704300 18,44
ĪADT pamatteritoriju kopējā platība (bez pārklājuma) * 1637244 17,71
ĪADT sauszemes pamatteritorijas** 1248433 19,33
ĪADT sauszemes pamatteritoriju kopējā platība (bez pārklājuma)** 1190542 18,44
ĪADT jūras pamatteritorijas*** 455867 16,36
ĪADT jūras pamatteritorijas (bez pārklāšanās)*** 446702 16,03
* Latvijas teritorijas platība ieskaitot jūras akvatoriju, ha (tūkst) 9243786  
** Latvijas teritorijas sauszemes platība, ha (tūkst) 6456993  
*** Latvijas jūras akvatorijas platība, ha (tūkst) 2786790