Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā izveidotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas atbilst kādai no astoņām aizsargājamo teritoriju kategorijām - nacionālais parks, biosfēras rezervāts, dabas parks, aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegums, dabas rezervāts, dabas piemineklis, aizsargājama jūras teritorija, kas savstarpēji atšķiras ar teritorijas izveidošanas mērķiem, teritorijas platību un dažādu aizsardzības pakāpi. Lielākām aizsargājamām dabas teritorijām var būt izveidots zonējums, kas pēc atļautajām un aizliegtajām darbībām atbilst kādai no iepriekšminētajām kategorijām. Aizsargājamās dabas teritorijās intensīvi apsaimniekotas vietas (pilsētas, ciemus) un ceļus un to nodalījumu joslas mēdz iekļaut neitrālajā zonā - t.i., platība, kurā nepastāv saimnieciskās darbības ierobežojumi. Vienlaikus dažādas aizsargājamas dabas teritorijas un mikroliegumi savstarpēji telpiski var pārklāties - t.i., piemēram, aizsargājamo ainavu apvidū var atrasties atsevišķi noteikts dabas liegums, kurā savukārt vēl daļā ir noteikts mikroliegums.

ĪADT kopējā platība bez sasvstarpējas pārklāšanās ir 1618,56 tūkst. ha, no kuras lielāko daļu jeb 73,6 % aizņem ĪADT sauszemes pamatteritorijas, savukārt ĪADT jūras pamatteritorijas vien 26,4 %.

Platības ziņā lielākā ĪADT ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, veidojot 475514 ha jeb 29,4 % no ĪADT kopējās aizņemtās platības. Tomēr, salīdzinot ar citu kategoriju ĪADT, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātam nav noteikti būtiski ierobežojumi, turklāt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorija ir viena no tām ĪADT sauszemes pamatteritorijām, kura daļēji atrodas arī jūras akvatorijā. Līdz ar tiek pieņemts, ka pavisam kopā ĪADT veido 11,6 % no Latvijas Republikas sauszemes teritorijas (neskaitot visu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritoriju un tās ĪADT sauszemes pamatteritoriju daļas, kas atrodas jūras akvatorijā).

Savukārt 2010. gadā izveidotās 7 aizsargājamās jūras teritorijas aizņem 436 254 ha jeb 15,7 % no Latvijas Republikai piekrītošās jūras teritorijas.

Lai nodrošinātu Eiropas Padomes direktīvas 92/44/EEK „Par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību” un Eiropas Padomes Direktīvas 2009/147/EK „Par savvaļas putnu aizsardzību” izpildi, uz esošo ĪADT bāzes ir izveidots Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju (Natura 2000 teritoriju) tīkls, kurā šobrīd ietvertas 333 ĪADT (4 nacionālie parki, 4 dabas rezervāti, 7 aizsargājamās jūras teritorijas, 9 aizsargājamie ainavu apvidi, 261 dabas liegums un 42 dabas parki, kā arī 324 dabas pieminekļi un 24 mikroliegumi).

Oficiālā statistika par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (2023)

Teritoriju kategorijas Platība, ha (tūkst) Procenti no Latvijas kopplatības
4 nacionālie parki 204,00 3,16
t.sk. Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija 58,42 0,90
t.sk. Nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorija 56,71 0,88
t.sk. Nacionālā parka dabas parka zonas teritorija 54,98 0,85
t.sk. Nacionālā parka dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija 8,92 0,14
t.sk. Nacionālā parka kultūrvēsturiskās zonas teritorija 2,57 0,04
t.sk. Nacionālā parka neitrālās zonas teritorija 17,71 0,27
t.sk. Nacionālā parka regulējamā režīma zonas teritorija 4,68 0,07
1 biosfēras rezervāts 475,51 7,36
t.sk.Biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritorija 216,30 3,35
t.sk. Biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija 259,21 4,01
42 dabas parki 138,32 2,14
t.sk. Dabas parka ainavu aizsardzības zonas teritorija 4,49 0,07
t.sk. Dabas parka dabas lieguma zonas teritorija 21,96 0,34
t.sk. Dabas parka dabas parka zonas teritorija 51,04 0,79
t.sk. Dabas parka neitrālās zonas teritorija 3,48 0,05
t.sk. Dabas parka regulējamā režīma zonas teritorija 4,53 0,07
t.sk. Dabas parka sezonas lieguma teritorija 0,49 0,01
9 aizsargājamo ainavu apvidi 165,36 2,56
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorija 51,66 0,80
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus dabas lieguma zonas teritorija 6,58 0,10
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus dabas parka zonas teritorija 8,00 0,12
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus neitrālās zonas teritorija 1,53 0,02
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus regulējamā režīma zonas teritorija 6,49 0,10
261 dabas liegums 232,06 3,59
t.sk. Dabas lieguma ainavu aizsardzības zonas teritorija 3,27 0,05
t.sk. Dabas lieguma dabas lieguma zonas teritorija 66,05 1,02
t.sk. Dabas lieguma dabas parka zonas teritorija 20,01 0,31
t.sk. Dabas lieguma neitrālās zonas teritorija 2,54 0,04
t.sk. Dabas lieguma regulējamā režīma zonas teritorija 30,30 0,47
t.sk. Dabas lieguma sezonas lieguma teritorija 11,00 0,17
t.sk. Dabas lieguma stingrā režīma zonas teritorija 1,04 0,02
4 dabas rezervāti 25,07 0,39
t.sk. Dabas rezervāta dabas parka zonas teritorija 0,12 0,00
t.sk. Dabas rezervāta regulējamā režīma zonas teritorija 19,62 0,30
t.sk. Dabas rezervāta stingrā režīma zonas teritorija 5,33 0,08
dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas teritorija (Teiču dabas rezervāts) 24,05 0,37
7 aizsargājamās jūras teritorijas 436,25 6,76
t.sk. Aizsargājamās jūras teritorijas dabas lieguma zonas teritorija 39,49 0,61
t.sk. Aizsargājamās jūras teritorijas neitrālā zonas teritorija 94,27 1,46
330 dabas pieminekļi 5,96 0,09
t.sk. alejas 0,17 0,00
t.sk. dendroloģiskie stādījumi 1,57 0,02
t.sk. ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi 4,23 0,07
Mikroliegumi, kas iekļauti Natura2000 tīklā 1,15 0,02
Mikroliegumi 48,41 0,75
Mikroliegumu buferzonas 72,00 1,12
333 Natura 2000 teritorijas * 1182,85 12,80
t.sk. Natura2000 sauszemes teritorijas ** 746,59 11,56
t.sk. Natura2000 jūras teritorijas *** 436,25 15,65
ĪADT pamatteritoriju kopējā platība * 1683,69 18,21
ĪADT pamatteritoriju kopējā platība (bez pārklājuma) * 1618,56 17,51
ĪADT sauszemes pamatteritorijas** 1247,43 19,32
ĪADT sauszemes pamatteritoriju kopējā platība (bez pārklājuma)** 1191,50 18,45
ĪADT jūras pamatteritorijas*** 436,25 15,65
ĪADT jūras pamatteritorijas (bez pārklāšanās)*** 436,25 15,65
* Latvijas teritorijas platība ieskaitot jūras akvatoriju, ha (tūkst) 9243,79  
** Latvijas teritorijas sauszemes platība, ha (tūkst) 6457,00  
*** Latvijas jūras akvatorijas platība, ha (tūkst) 2786,79