Biotopu direktīvas ziņojums

Ziņojums Eiropas Komisijai par biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā
Novērtējums par 2013.-2018. gada periodu

Ik sešus gadus visas ES dalībvalstis gatavo ziņojumu Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības nozīmes biotopu (turpmāk – dzīvotņu) un sugu stāvokli katrā valstī, ko nosaka Eiropas Padomes 1992. gada 21. maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (turpmāk – Dzīvotņu direktīva) 17. pants. Ziņojuma būtība ir novērtēt sasniegto ceļā uz valstu apņemšanos apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Latvija šo ziņojumu pirmo reizi sagatavoja 2007.gadā, otrreiz ziņojums iesniegts 2013.gadā par 2007.-2012. gada periodu.

Šī gada vasarā Eiropas Komisija ir akceptējusi Dabas aizsardzības pārvaldes sagatavoto Ziņojumu par laika periodu no 2013. līdz 2018.gadam. Ziņojumu sagatavoja Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, izmantojot vairāk kā 200 dažādu zinātnisku datu avotus un publikācijas, piemēram, Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmā iegūtos datus, atsevišķu pētījumu rezultātus, zinātniskas publikācijas, informāciju no dabas aizsardzības plāniem, sugu aizsardzības plāniem un ekspertu atzinumiem, projekta “Dabas skaitīšana” datus no 2017. un 2018.gada sezonas u.c.

Dabas aizsardzības pārvalde  izsaka pateicību visiem ekspertiem un speciālistiem, kas veikuši un turpina veikt pētījumus dabā, iesaistās monitoringa pasākumu īstenošanā, gatavo zinātniskas publikācijas un īsteno jaunus atklājumus dabaszinātnēs.

Ziņojumu visas ES valstis sagatavo pēc vienotām vadlīnijām. Latvijai atbilstoši vadlīnijām vērtējums bija jāsniedz par 2 jūras un 59 piekrastes un iekšzemes dzīvotņu veidiem, kas raksturo Latvijas ainavas mazietekmētāko un dabiskāko daļu, kā arī par 115 sugām (34 bezmugurkaulnieku, 14 zivju, 14 abinieku un rāpuļu, 30 zīdītāju, 16 vaskulāro augu un 7 nevaskulāro augu sugām). Putnu sugu aizsardzības stāvokļa vērtējumu šis Ziņojums neietver.

 • Ziņojuma kopsavilkumā apkopoti visu dzīvotņu un sugu novērtējumi atbilstoši vadlīnijās norādītajiem vērtēšanas parametriem:
  • dzīvotnēm: dabiskās izplatības areāls, dzīvotnes aizņemtā platība, specifiskās struktūras un funkcijas, nākotnes izredzes;
  • sugām: dabiskās izplatības areāls, populācija, sugas dzīvotne, nākotnes izredzes;
  • gan dzīvotnēm, gan sugām: kopējais aizsardzības stāvokļa novērtējums.

Salīdzinot Ziņojumā sniegto kopējo aizsardzības stāvokļa vērtējumu par periodu 2007.-2012.gads (2013.gada Ziņojums) un 2013.-2018.gads (2019.gada Ziņojums) par dzīvotnēm (1.attēls), redzams, ka nedaudz samazinājies nelabvēlīga, slikta vērtējuma apjoms, tomēr pieaudzis tādu dzīvotņu īpatsvars, kuru aizsardzība novērtēta kā nepietiekoša. Tas skaidrojams galvenokārt ar to, ka iegūti jauni dati un plašākas zināšanas par dzīvotņu izplatību un kvalitāti, tomēr maz ir tādu dzīvotņu veidu, kuru kvalitātes un izplatības vērtējums būtu uzlabojies veikto aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu dēļ.  Visnelabvēlīgākais aizsardzības stāvoklis joprojām konstatēts zālāju dzīvotņu grupā, jo šobrīd visstraujāk izzūdošās ir dabisko pļavu dzīvotnes.

Līdzīga situācija konstatējama arī attiecībā uz sugām (2.attēls) – pateicoties veiktajiem pētījumiem un iegūtajiem datiem, mainījušies sugu aizsardzības stāvokļa vērtējumi, tomēr joprojām ir vairākas sugas, par kuru aizsardzības stāvokli vērtējums ir nezināms un nepieciešama specifisku pētījumu veikšana. Vienlaikus joprojām daudzu sugu aizsardzības stāvoklis novērtēts kā nelabvēlīgs, slikts, ar tendenci tam pasliktināties.

1. attēls. Kopējais ES nozīmes biotopu vērtējums par periodu 2007.-2012.gads (2013.gada ziņojums) un 2013.-2018.gads (2019.gada ziņojums).
2. attēls Kopējais ES nozīmes sugu vērtējums par periodu 2007.-2012.gads (2013.gada ziņojums) un 2013.-2018.gads (2019.gada ziņojums).

Pilnais ziņojums par sugām un dzīvotnēm pieejams EIONET (Eiropas Vides aģentūra) tīmekļa vietnē >>>

Putnu direktīvas ziņojums 

Putnu direktīvas ziņojums tiek sagatavots reizi sešos gados saskaņā ar Putnu direktīvas 12. pantu. Ziņojums satur informāciju par visu regulāri sastopamo putnu sugu populāciju stāvokli. Līdz šim ir sagatavoti divi ziņojumi: par 2008.-2012. gada periodu un par 2013.-2018. gada periodu.

 • 2019. gadā ir sagatavots Putnu direktīvas ziņojums par iepriekšējo sešu gadu periodu (2013.-2018.). Ziņojums sastāv no 271 atsevišķa ziņojuma par 241 putnu sugu:
  • 218 ziņojumi par ligzdojošām populācijām;
  • 29 ziņojumi par caurceļojošām populācijām;
  • 24 ziņojumi par ziemojošām populācijām.
 • Par 218 ligzdojošām populācijām ir sagatavota šāda informācija:
  • Populācijas lielums
  • Populācijas īstermiņa tendence 2007.-2018. (vai cits periods)
  • Populācijas ilgtermiņa tendence kopš 1980. (vai cits periods)
  • Izplatība 10 x 10 km tīklā
  • Izplatības īstermiņa tendence 2000.-2017.
  • Izplatības ilgtermiņa tendence kopš 1980.
  • Papildus tikai par Putnu direktīvas I pielikuma (64 sugas) un SPA sliekšņa (11 sugas) sugām (kopā 75):
  • Galvenās ietekmes un draudi
  • Galvenie aizsardzības pasākumi
  • Populācijas lielums N2000 teritorijās
  • Populācijas lieluma N2000 teritorijās īstermiņa tendence
  • Papildus tikai par medījamām sugām (14 sugas):
  • Nomedīto īpatņu skaits
 • Par 29 caurceļojošām populācijām sagatavota šāda informācija:
  • Populācijas lielums
  • Galvenās ietekmes un draudi
  • Galvenie aizsardzības pasākumi
  • Populācijas lielums N2000 teritorijās
  • Populācijas lieluma N2000 teritorijās īstermiņa tendence
  • Papildus tikai par medījamām sugām (11 sugas):
  • Nomedīto īpatņu skaits
 • Par 24 ziemojošām populācijām sagatavota šāda informācija:
  • Populācijas lielums
  • Populācijas īstermiņa tendence 2007.-2018. (vai cits periods)
  • Populācijas ilgtermiņa tendence kopš 1980. (vai cits periods)
  • Papildus tikai par I pielikuma (5 sugas) un SPA sliekšņa (11 sugas) sugām (kopā 16):
  • Galvenās ietekmes un draudi
  • Galvenie aizsardzības pasākumi
  • Populācijas lielums N2000 teritorijās
  • Populācijas lieluma N2000 teritorijās īstermiņa tendence

Visi ziņojumi pieejami  cdr.eionet.europa.eu
Vispārīgais ziņojums pieejams cdr.eionet.europa.eu
Visu pārējo ES dalībvalstu ziņojumi ir pieejami rod.eionet.europa.eu