Katra gada izskaņā dažādu dabaszinātņu nozaru biedrības Latvijā nominē kādu savvaļas faunas vai floras sugu par nākamā gada dabas simbolu, lai informētu sabiedrību par to bioloģiju un ekoloģiju, aizsardzību un iespējām iesaistīties sugas saglabāšanas aktivitātēs. Bieži vien par gada simboliem izraudzītas retas un īpaši aizsargājamas sugas. Bet dažreiz tieši otrādi, tās ir bieži sastopamas. Bet to populācijas stāvokļa novērtējums ļauj spriest par noteiktu biotopu jeb dzīvotņu stāvokli vai tajos notiekošām izmaiņām.  

Dabas aizsardzības pārvalde kopš 2005. gada, kad tā tika izveidota, veido gada dabas simbolu plakātus.

2010. gadā dzīvās dabas sugu nominācijām sāka pievienot ģeoloģiskos objektus. Sākot ar 2015. dadu – dzīvotnes jeb biotopus.

Līdz šim gada dabas simbola godā celtas augu, putnu, sēņu, ķērpju, bezmugurkaulnieku, kukaiņu, koku, gliemju, gliemežu un zivju sugas, ģeovietas un dzīvotnes.

Gada augiGada sūnasGada putniGada sēnesGada ķērpjiGada gliemji un gliemežiGada kokiGada kukaiņi | Gada bezmugurkaulniekiGada zivisGada dzīvniekiGada dzīvotnesGada ģeovietas

Gada augi  Latvijas Botāniķu biedrība
2022. – Eiropas saulpurene (Trollius europaeus)
2021. – Pļavas (jeb parastā) ķimene (Carum carvi)
2020. – Ruiša pūķgalve (Dracocephalum ruyschiana)
2019. – Mazais zvagulis (Rhinanthus minor)
2018. – Madaras (Galium ģints)
2017. – Dzeltenā salmene (Helichrysum arenarium)
2016. – Purva atālene (Parnassia palustris)
2015. – Čemuru palēks (Chimaphila umbellata)
2014. – Laksis (Allium ursinum)
2013. – Stāvā vilkakūla (Nardusstricta)
2012. – Meža vizbulis (Anemone sylvestris)
2011. – Ķekarpaparde (Botrychium ģints)
2010. – Ziemeļu linneja (Linnaea borealis)
2009. – Jūrmalas dedestiņa (Lathyrus maritimus)
2008. – Smaržīgā naktsvijole (Platanthera bifolia)
2007. – Apaļlapu rasene (Drosera rotundifolia)
2006. – Jumstiņu gladiola (Gladiolus imbricatus)
2005. – Meža silpurene (Pulsatilla patens)
2004. – Bezdelīgactiņa (Primula farinosa)
2003. – Dzeltenā dzegužkurpīte (Cypripedium calceolus)

Gada sūnasLatvijas Dendrologu biedrība
2022. – Tīklotā ričija (Riccia cavernosa)
2021. – Līklapu novellija (Nowellia curvifolia)
2020. – Parastā rožgalvīte (Rhodobryum roseum)
2019. – Tūbainā bārkstlape (Trichocolea tomentella)
2018. – Zilganā baltsamtīte (Leucobryum glaucum)
2017. – Parastā kociņsūna (Climacium dendroides)
2016. – Parastā straussūna (Ptilium crista-cas trensis)        

Gada putniLatvijas Ornitoloģijas biedrība
2022. – Svīre (Apus apus)
2021. – Laukirbe (Perdix perdix)
2020. – Zivju dzenītis (Alcedo atthis)
2019. – Mežirbe (Tetrastes bonasia)
2018. – Pļavu tilbīte (Tringa totanus)
2017. – Dzeltenā cielava (Motacilla flava)
2016. – Dižraibais dzenis (Dendrocopus major)
2015. – Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria)
2014. – Pupuķis (Upupa epops)
2013. – Kākaulis (Clangula hyemalis)
2012. – Jūras ērglis (Haliaeetus albicilla)
2011. – Meža pūce (Strix aluco)
2010. – Mednis (Tetrao urogallus)
2009. – Jūras krauklis (Phalacrocorax carbo)
2008. – Melnais stārķis (Ciconia nigra)
2007. – Melnā dzilna (Dryocopus martius)
2006. – Lauku piekūns (Falco tinnunculus)
2005. – Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus)
2004. – Baltais stārķis (Ciconia ciconia)
2003. – Rubenis (Lyrurus tetrix)
2002. – Lielais ķīris (Larus ridibundus)
2001. – Ūpis (Bubo bubo)
2000. – Ķīvīte (Vanellus vanellus)
1999. – Mazais ērglis (Clanga pomarina)
1998. – Zaļā vārna (Coracias garrulus)
1997. – Vakarlēpis (Caprimulgus europaeus)
1996. – Grieze (Crex crex)

Gada sēnesLatvijas Mikologu biedrība
2020. – Smiltāju kaussēne (Peziza ammophila)
2019. – Mežirbe (Tetrastes bonasia)
2018. – Milzu apaļpūpēdis (Calvatia gigantea)
2017. – Baltā cūktrifele (Choiromyces meandriformis)
2016. – Bārkstainā mušmire (Amanita strobiliformis)        
2015. – Lielā pergamentsēne (Phlebiopsis gigantea)
2014. – Dzīslkāta beka (Boletus projectellus)
2013. – Īstā mājassēne (brants) (Serpula lacrymansv
2012. – Vēdekļa sārtaine (Rhodotus palmatusv
2011. – Zaļā mušmire (Amanita phalloides)
2010. – Zarainā dižadatene (Hericium clathroides)
2009. – Sakņu piepe (Heterobasidion annosum)
2008. – Pilsētas atmatene (Agaricus bitorquis)
2007. – Milzu baltmietene (Leucopaxillus giganteus)
2006. – Toverīšu sarkosoma (Sarcosoma globosum)
2005. – Zelta brūnsardzene (Phaeolepiota aurea)
2004. – Lakas plakanpiepe (Ganoderma lucidum)
2003. – Krokainais rumpucis (Helvella crispa)

Gada ķērpjiLatvijas Mikologu biedrība
2010. – Kārpainā peltīgera (Peltigera aphthosa)
2008. – Zvaigžņveida kladīna (Cladina stellaris)

Gada gliemji un gliemežiLatvijas Malakologu biedrība
2020. – Salaspils platišisma (Platyschisma kirchholmiensis)
2019. – Upes raibgliemezis (Theodoxus fluviatilis)
2018. – Kroklūpas vārpstiņglimezis (Laciniaria plicata)
2017. – Spānijas kailgliemezis (Arion lusitanicus)
2016. – Graciozā ūdensspolīte (Anisus vorticulus)
2015. – Parastā ēdamgliemene (Mytilus trossulus)
2014. – Liellūpas vīngliemezis (Isognomostoma isognomostomos)
2013. – Dižā bezzobe (Anodonta cygnea)
2012. – Sarkanais kailgliemezis (Arion rufus)
2011. – Lielais dīķgliemezis (Lymnaea stagnalis)
2010. – Iesārtais mitrgliemezis (Monachoides incarnata)
2009. – Tumšais kailgliemezis (Limax cinereo-niger)
2008. – Biezā perlamutrene (Unio crassus)
2007. – Ķiploku gludspolīte (Oxychilus alliarius)
2006. – Parka vīngliemezis (Helix pomatia)  
2005. – Četrzobu pumpurgliemezis (Vertigo geyeri)

Gada kokiLatvijas Dendrologu biedrība
2020. – Eiropas dižskābardis (Fagus sylvatica L.)
2019. – Krimas liepa (Tilia x euchlora)
2018. – Parastais ozols (Quercus robur)
2017. – Parastā priede (Pinus sylvestris)
2016. – Ošlapu kļava (Acer negundo)
2015. – Krūmu čuža (Pentaphylloides fruticosa)
2014. – Zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum)
2013. – Čūskegle (parastās egles (Picea abies) īpatnējā forma)
2012. – Mežābele (Malus sylvestris)
2011. – Pabērzs (Rhamnus catharctica)
2010. – Purva vaivariņš (Ledum palustre )
2009. – Gada krūms parastā zalktene (Daphne mezereum L.)
2008. – Melnalksnis (Alnus glutinosa L.)
2007. – Parastā liepa (Tilia cordata Mill.)
2006. – Baltais vītols (Salix alba L.)
2005. – Pundurbērzs (Betula nana L.)
2004. – Eiropas segliņš (Euonymus europaeus L.)
2003. – Īve (Taxus baccata L.)
2002. – Paeglis jeb kadiķis (Juniperus communis)
2001. – Pīlādzis (Sorbus aucuparia L.)

Gada kukaiņiLatvijas Entomoloģijas biedrība
2020. – Ziedmuša (Chrysotoxum)
2019. – Malārijas ods (Anopheles maculipenni)
2018. – Jāņogu raibenis (Polygonia c-album)
2017. – Eiropas dievlūdzējs (Mantis religiosa)
2016. – Smirdīgā rožvabole (Oxythyrea funesta)
2015. – Lielais mārsilu zilenītis (Phengaris arion)
2014. – Mannerheima īsspārnis (Oxyporus mannerheimii)
2013. – Raibspārnu smiltājsisenis (Oedipoda caerulescens)
2012. – Spožā skudra (Lasius fuliginosus)
2011. – Ošu pļavraibenis (Euphydryas maturna)
2010. – Parastais skudrulītis (Thanasimus formicarius)
2009. – Čemurziežu dižtauriņš (Papilio machaon)
2008. – Lielais dižkoksngrauzis (Ergates faber)
2007. – Zemesvēzis (Gryllotalpa gryllotalpa)
2006. – Lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita)
2005. – Skudrulauva (Myrmeleon formicarius)
2004. – Zilspāres (Calopteryx)
2003. – Sfingi (Sphingidae)
2002. – Mājas circenis (Gryllus domesticus)
2001. – Parkšķis (Psophus stridulus)
2000. – Degunradžvabole (Oryctes nasicornis)
1999. – Divpunktu mārīte (Adalia bipunctata)

Gada bezmugurkaulniekiLatvijas Entomoloģijas biedrība
2020. – Ornamentētā pļavērce
2019. – Mārīšzirneklis (Eresus sandalitus)
2018. – Simtkāji (Chilopoda)
2017. – Augsnes dižslieka (Lumbricus terrestris)
2016. – Samtērces (Trombidiidae)        
2015. – Grēvis (Saduria entomon)
2014. – Parastā jūraszīle (Balanus improvisus)
2013. – Matonis (Gordius aquaticus)
2012. – Parastais krūmsūklis (Spongilla lacustris)
2010. – Vasaras vairogvēzis (Triops cancriformis)
2009. – Grāmatu māņskorpions (Chelifer cancroides)
2008. – Lapseņveida zirneklis (Argiope bruennichi)

Gada zivisLatvijas Makšķernieku asociācija
2011. – Grundulis (Gobio gobio)
2010. – Vēdzele (Lota lota)
2009. – Alata (Thymallus thymallus)
2008. – Strauta forele (Salmo trutta fario)

Gada dzīvniekiLatvijas Dabas muzejs
2020. – Eirāzijas bebrs
2019. – Alnis (Alces alces)
2018. – Parastā vāvere (Sciurus vulgaris)
2017. – Zutis (Anguilla anguilla)
2016. – Āpsis (Meles meles)
2015. – Meža cūka (Sus scrofa)
2014. – Pelēkais vilks (Canis lupus)
2013. – Purva bruņurupucis (Emys orbicularis)
2012. – Gludenā čūska (Coronella austriaca)
2011. – Eiropas platausis (Barbastella barbastellus)
2010. – Ūdrs (Lutra lutra)
2009. – Brūnais lācis (Ursus arctos)
2008. – Pelēkais ronis (Halichoerus grypus)
2007. – Smilšu krupis (Bufo calamita)
2006. – Lidvāvere (Pteromys volans)
2005. – Lielais susuris (Glis glis)
2004. – Cūkdelfīns (Phocaena phocaena)
2003. – Dižā briežvabole (Lucanus cervus)
2002. – Ziemeļu upespērlene (Margaritifera margaritifera)
2001. – Lielais torņgliemezis (Ena montana)
2000. – Eirāzijas lūsis (Lynx lynx)

Gada ģeovietasLatvijas Petroglifu centrsZiemeļvidzemes ģeoparks
2020. – Rundānu Valna dūbe
2019. – Vidzemes jūramalas stāvkrasti
2018. – Raunas Staburags
2017. – Dzerkaļu kalns
2016. – Ketleru atsegumi        
2015. – Staiceles dzelzs avoti
2014. – Korkuļu ūdensrijējs
2013. – Stiglavas atsegumi
2012. – Rudzīšu akmens
2011. – Kulšēnu sēravots
2010. – Virsaišu ūdenskritums

Gada dzīvotnesLatvijas Dabas fonds
2020. – Parkveida pļavas
2019. – Veci vai dabiski boreāli meži
2018. – Dižkoks
2017. – Lauku sēta
2016. – Niedrāji        
2015. – Bioloģiski vērtīgie zālāji