Svešzemju suga (alien species) – konkrētai teritorijai vai konkrētam biotopam neraksturīga dzīvo organismu suga, kas tajā nokļuvusi dabiskos apstākļos vai ar cilvēka palīdzību. Lielākā daļa šo sugu nespēj izdzīvot ārpus cilvēku radītiem dzīves apstākļiem. Lai arī dažām sugām izdodas pielāgoties dzīvei savvaļā, lielākoties tās nerada būtisku risku savai jaunajai videi.  Tomēr dažas no tām tik veiksmīgi pielāgojas jaunajai videi, ka kļūst invazīvas.

Latvijā pirmās svešzemju augu un dzīvnieku sugas ieveda, veidojot muižu parkus.

Svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu, kuras paredzēts izmantot akvakultūrā Latvijas Republikas teritorijā, ieviešanas un pārvietošanas reģistrēšana

Ar Padomes regulu (EK) Nr. 708/2007 (2007. gada 11. jūnijs) par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā ES dalībvalstīs ir noteikts izveidot sistēmu, ar ko reglamentē akvakultūras praksi attiecībā uz svešzemju sugām un vietējā areālā nesastopamām sugām, lai izvērtētu un pēc iespējas samazinātu tādu un jebkādu ar tām saistītu sugu, kas nav mērķsugas, iespējamu ietekmi uz ūdens dzīvotnēm un tādējādi veicinātu nozares ilgtspējīgu attīstību.

Dabas aizsardzības pārvalde ir noteikta kā kompetentā iestāde par regulā minēto atļauju izsniegšanu un reģistra uzturēšanu.

Atbilstoši minētās regulas 23.pantam Dabas aizsardzības pārvalde izveido ieviešanas un pārvietošanas reģistru, kurā ir infor­mācija par visiem laika gaitā iesniegtiem pieteikumiem un visu ar to saistītu dokumentāciju, kas savākta pirms atļaujas izdošanas, kā arī monitoringa laikā.

  • Svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu, kuras paredzēts izmantot akvakultūrā Latvijas Republikas teritorijā, ieviešanas un pārvietošanas reģistra veidlapa

Sagatavoja Zemkopības ministrija, sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu un institūtu “BIOR”. Atjaunināts 09.01.2017.

Latvijas Republikā reģistrētās noslēgta tipa (recirkulācijas) akvakultūras dzīvnieku audzētavas vai cita veidu audzētavu atbilstoši aprīkotas noslēgta tipa audzēšanas iekārtas, uz kurām nav attiecināmas Regulas 708/2007 III-VI nodaļas prasības, ja svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu transportēšanu un turēšanu veic apstākļos, kas nepieļauj to izkļūšanu Latvijas dabā

Akvakultūras audzētavu saraksts >>>


Sagatavoja Zemkopības ministrija, sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu un institūtu “BIOR”. Atjaunināts 09.01.2017.