Dabas aizsardzības pārvalde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kuras mērķis ir sekmēt vienotas dabas aizsardzības politikas realizēšanu Latvijā, veicot efektīvu Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.

Dabas aizsardzības pārvaldei ir četras reģionālās struktūrvienības:

Reģionālās struktūrvienības savā pārraudzībā esošajā reģionā pārzina visas ĪADT, tai skaitā Natura 2000 teritorijas, īstenojot vienotu dabas aizsardzības politiku un uzraugot dabas aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu.

Dabas aizsardzības pārvaldes funkcijas ir:

 • koordinēt pārvaldību un apsaimniekošanas pasākumus Latvijas ĪADT;
 • īstenot valsts dabas aizsardzības politiku sugu un biotopu aizsardzības jomā;
 • veikt Vašingtonas konvencijas "Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām" (CITES) uzraudzības un kontrolējošās institūcijas funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām;
 • veikt kompensāciju izmaksu administrēšanu atbilstoši likumam "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem ĪADT un mikroliegumos".

Dabas aizsardzības pārvaldes galvenie uzdevumi ir:

 • organizēt un uzraudzīt dabas aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu ĪADT, kā arī veicināt un koordinēt minēto plānu ieviešanu;
 • organizēt sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu, kā arī veicināt minēto plānu ieviešanu;
 • organizēt īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu, kā arī aizsargājamo biotopu optimālus uzturēšanas un atjaunošanas, kā arī aizsardzības pasākumus;
 • plānot un organizēt nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus ĪADT;
 • izsniegt normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un saskaņojumus, tai skaitā CITES atļaujas un sertifikātus.
 • kontrolēt ĪADT, kā arī dabas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;
 • īstenot starptautiskos projektus dabas aizsardzības jomā, kā arī uzraudzīt to īstenošanu;
 • koordinēt un veikt ĪADT zinātniskos pētījumus un monitoringu dabas zinātņu jomā;
 • nodrošināt sabiedrībai informāciju par ĪADT un to aizsardzības režīmu, izglītot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos;
 • veicināt sabiedrības (tai skaitā zemes īpašnieku) iesaistīšanu ĪADT apsaimniekošanā u.c.

Plašākai informācijai skatīt Dabas aizsardzības pārvaldes nolikumu.