Ekspertu sertificēšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 267 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība” (Sertificēšanas noteikumi).
Sugu un biotopu aizsardzības jomā ekspertu sertificē atbilstoši viņa pieredzei un profesionālajām zināšanām par noteiktu sugu, sugu grupu vai biotopu grupu.

Prasības, kas jāizpilda pretendentam, noteiktas Sertificēšanas noteikumu 2.punktā. Dabas aizsardzības pārvaldē iesniedzamie dokumenti noteikti Sertificēšanas noteikumu 10.punktā.

Lai persona iegūtu eksperta sertifikātu par noteiktu sugu, sugu grupu vai biotopu grupu, jāizpilda šādas pamatprasības:
 

 1. jābūt iegūtai noteiktai izglītībai (iegūts bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība bioloģijas, ģeoloģijas, ģeogrāfijas, mežzinātnes, vides zinātnes vai  ķīmijas (ar eksāmenu limnoloģijā) jomā);
 2. personas darba pieredzei jāatbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  • persona pēdējo triju gadu laikā ir piedalījusies inventarizācijā vai monitoringā, izvērtējot noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, par kuru vēlas saņemt sertifikātu;
  • pēdējo triju gadu laikā vismaz viena sertificēta eksperta vadībā ir piedalījusies vismaz triju atzinumu sagatavošanā par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, par kuru vēlas saņemt sertifikātu;
  • pēdējo triju gadu laikā ir veikusi pierādāmu zinātnisku darbu bioloģijas, ģeoloģijas, ģeogrāfijas, mežzinātnes vai vides zinātnes jomā saistībā ar noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, par kuru vēlas saņemt sertifikātu;
 3. persona nedrīkst būt administratīvi sodīta par profesionālās darbības pārkāpumiem.

 
Pretendentam Dabas aizsardzības pārvaldē jāiesniedz:

 1. izglītības dokumentu kopijas;
 2. dzīves gaitas apraksts (CV);
 3. profesionālo kvalifikāciju un apmācību apliecinošu dokumentu (sertifikātu, apliecību) kopijas;
 4. darba pieredzes apliecinājumi;
 5. rekomendācija (nozares institūcijas, profesionālās asociācijas, biedrības, nodibinājuma, izglītības vai zinātniskās iestādes vai sertificēta eksperta), kura ietver pretendenta raksturojumu, kā arī kompetences un profesionālās darbības izvērtējumu.

Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tad iesniegums un visi tā pielikumi, jāapliecina ar iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Personas darba pieredzi apliecina ar:

 1. projektu vadītāja vai projekta vadošās institūcijas rakstveida apliecinājumu. Apliecinājumā jābūt norādītam, par kuru sugu, sugu grupu vai biotopu grupu pretendents ieguvis pieredzi;
 2. sertificētu ekspertu vadībā sagatavoto atzinumu kopijām;
 3. zinātnisko publikāciju kopijām, zinātnisko publikāciju sarakstu vai citiem pierādījumiem zinātniskajai darbībai.

 Pretendenta iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā. Eksperta sertifikāts tiek piešķirts uz 3 gadiem.
 
Dabas aizsardzības pārvalde, pieņemot lēmumu par eksperta sertifikāciju, pozitīva lēmuma gadījumā ekspertam neizsniedz rakstisku lēmumu un sertifikātu, bet informāciju par piešķirto sertifikātu ievieto ekspertu reģistrā un publicē Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnes sadaļā

Saskaņā ar Sertificēšanas noteikumu 4.4. apakšpunktu ekspertam ir pienākums viena mēneša laikā pēc atzinuma sniegšanas iesniegt Dabas aizsardzības pārvaldē atzinuma (ar kartoshēmu) kopiju elektroniski (uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv) vai papīra formā.
 

Eksperta sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanas kārtība noteikta Sertificēšanas noteikumu 16.punktā.
 
Dabas aizsardzības pārvaldē iesniedzamie dokumenti noteikti Sertificēšanas noteikumu 18.punktā.
 
Eksperts ir tiesīgs pagarināt sertifikātu 2 gadu laikā pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām. Ja šajā laikā eksperts nepiesakās eksperta sertifikāta pagarināšanai, viņam atkārtoti jāizpilda prasības, kas noteiktas jauno ekspertu sertificēšanai.
 
Lai persona pagarinātu eksperta sertifikāta derīguma termiņu par noteiktu sugu, sugu grupu vai biotopu grupu, jāizpilda šādas pamatprasības:
 

 1. eksperta darbība bijusi likumīga, profesionāla un ētiska;
 2. eksperta darbības dēļ nav radies būtisks kaitējums īpaši aizsargājamai sugai vai biotopam;
 3. eksperts nav ticis administratīvi sodīts par profesionālās darbības pārkāpumiem.

 
Ekspertam Dabas aizsardzības pārvaldē jāiesniedz:

 1. sertifikāta derīguma termiņa laikā sniegto atzinumu kopijas (izņemot gadījumu, ja tie jau iepriekš iesniegti Dabas aizsardzības pārvaldē atbilstoši Sertificēšanas noteikumu 4.4.apakšpunktam);
 2. informācija par sertifikāta derīguma termiņa laikā veiktajiem darbiem saistībā ar sugu grupām, sugām vai biotopu grupām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, ietekmes uz vidi novērtējums, dabas aizsardzības plāns, monitorings);
 3. informācija par zinātnisko darbību vai darbību dabas aizsardzības projektā (to apliecina zinātniska publikācija vai projekta vadītāja vai projekta vadošās institūcijas izsniegta izziņa).

Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tad iesniegums un visi tā pielikumi, jāapliecina ar iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Pretendenta iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā. Eksperta sertifikāts tiek pagarināts uz 5 gadiem.
 
Dabas aizsardzības pārvalde, pieņemot lēmumu par eksperta sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu, pozitīva lēmuma gadījumā ekspertam neizsniedz rakstisku lēmumu un sertifikātu, bet informāciju par sertifikāta termiņa pagarināšanu ievieto ekspertu reģistrā un publicē Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē