Ikvienam ir saistība ar ainavu. Taču uz vienu un to pašu skatu katrs lūkojas citādāk. Māksliniekiem, mūziķiem svarīgākais ir vizuālais un emocionālais veidols. Dabas zinātnieki lielāku vērību pievērš bioloģiskai daudzveidībai. Uzņēmēji uz ainavu skatās kā dažādu resursu avotu ekonomiskajām aktivitātēm.

Lai arī skatījumi atšķiras, ainava mums visiem ir svarīga dzīves vides sastāvdaļa.

Eiropas ainavu konvencijā teikts, ka “ainava ir teritorija tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā”.

Latvijas ainavu veidošanos noteica divi galvenie faktori:

  1. dabas apstākļi - ledāja veidotais reljefs pēdējā ledus laikmetā un mērenā klimata josla ar pārsvarā jauktiem mežiem.
  2. cilvēku saimnieciskā darbība – mežu ciršana, zemes apstrāde, apdzīvoto vietu, industriālo būvju un ceļu attīstīšana.

Tāpēc Latvijas mūsdienu ainavas ir daudzveidīgas. Ja par kritēriju ņem reljefu, tad var runāt par līdzenumu un pauguraiņu ainavām. Savukārt, balstoties uz cilvēku galvenajiem darbības veidiem, ainavas var iedalīt mežsaimniecības, lauksaimniecības un urbānajās.

Ņemot vērā ainavu nepārtraukto mainību dažādu faktoru ietekmē, ir svarīgi saprast:

  • Kā ainava izskatīsies tuvākā un tālākā nākotnē?
  • Vai ainavu mainību iespējams ietekmēt cilvēkiem vēlamā virzienā, vienlaicīgi saglabājot bioloģisko daudzveidību?

Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, svarīgs ir kopīgs ietvars – vienots skatījums un vienošanās par to, kādas ainavas vēlamies nākotnē un kādas ir rīcības, lai to sasniegtu. Ainavu politika ir ietvars šādam vienotam skatījumam, kas balstīts uz būtiskām sabiedrības vajadzībām.

Vairāk par Ainavu politiku var uzzināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē.