Par vienoto stilu


Bieži gadās, ka, dzīvojot blakus unikāliem dabas objektiem, cilvēki par tiem nekā nezina. Pievērst uzmanību dabas vērtībām un izglītot cilvēkus dabas aizsardzības jomā ir viens no vienotā stila uzdevumiem, taču - ne vienīgais.

 

ĪADT vienotā stila uzdevums ir arī palīdzēt aizsargājamās dabas teritorijās attīstīt apmeklētājiem draudzīgu infrastruktūru, pieturoties pie kopējiem, visā valstī vienādiem pamatprincipiem. Tā sekmē Latvijas ĪADT kopējā tēla veidošanu un nodrošina Latvijas un tās dabas bagātību atpazīstamību pasaulē.

 

Latvijā ir nacionālie parki, biosfēras rezervāts, dabas parki, aizsargājamo ainavu apvidi, dabas liegumi, dabas rezervāti, dabas pieminekļi, jūras teritorijas, kas savstarpēji atšķiras ar teritorijas izveidošanas mērķiem, teritorijas platību un dažādu aizsardzības pakāpi  - atļautajām un aizliegtajām darbībām.
 

Aizsargājamo teritoriju apsaimniekotājiem šī rokasgrāmata var kalpot par ceļa rādītāju īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienota tēla veidošanā.

  

Rokasgrāmata "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils" 

Planšetu paraugi:

   

   

  Tālāk ievietoto tūrisma infrastruktūras elementu paraugiem ir tikai ilustratīvs raksturs. Plānojot un projektējot tūrisma infrastruktūras objektus ir iespējami arī citi ilgtspējīgi un videi draudzīgi arhitektoniskie, konstruktīvie un materiālu izvēles risinājumi.

  Informatīva atsauce publikācijās par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju

  Datnes sagatavotas drukai CMYK krāsu dalījumā.

  Gaujas Nacionālais parks - lejupielādēt:

  Dabas liegums "Dziļezers-Riebezers" - lejupielādēt: