Augi un dzīvnieki ir pielāgojušies augt un dzīvot noteiktās teritorijās, kurās ir atbilstošs mitrums, apgaismojums, barības vielas un temperatūra. Biotopu zudums, malumedniecība, invazīvas sugas un citi faktori, kas strauji maina ierastos dzīves apstākļus, var apdraudēt un pat novest līdz izmiršanai daudzas sugas.

Apdraudēto un aizsargājamo sugu saraksts ir pasaules un Latvijas dabas jeb bioloģiskās daudzveidības veselības rādītājs.

Apzinot sugu stāvokli un veicot sugu aizsardzības pasākumus, mēs rūpējamies par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, dabas resursu saprātīgu izmantošanu, kas ir vitāli svarīgi pašas cilvēces izdzīvošanai.

Patlaban Latvijas aizsargājamo sugu sarakstā ir iekļautas 745 sugas no dažādām grupām – ziedaugi un paparžaugi, sēnes, sūnas, ķērpji, mieturaļģes, zīdītāji, putni, bezmugurkaulnieki, abinieki, rāpuļi un zivis. To skaitā ir tādas retas un apdraudētas sugas kā Ziemeļu upespērlene, dzeltenā dzegužkurpīte, sarkanā cefalantēra, zaļā vārna un sarkanvēdera ugunskrupis, kā arī sugas, kuras Latvijā savvaļā iespējams vairs nav sastopamas, piemēram, lidvāvere un Alpu kreimule.

Aizsargājamo sugu aizsardzību regulē Sugu un biotopu likums
Aizsargājamās sugas noteiktas Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”