Augi un dzīvnieki ir pielāgojušies augt un dzīvot noteiktās teritorijās, kurās ir atbilstošs mitrums, apgaismojums, barības vielas un temperatūra. Biotopu zudums, malumedniecība, invazīvas sugas un citi faktori, kas strauji maina ierastos dzīves apstākļus, var apdraudēt un pat novest līdz izmiršanai daudzas sugas.

Apdraudēto un aizsargājamo sugu saraksts ir pasaules un Latvijas dabas jeb bioloģiskās daudzveidības veselības rādītājs.

Apzinot sugu stāvokli un veicot sugu aizsardzības pasākumus, mēs rūpējamies par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, dabas resursu saprātīgu izmantošanu, kas ir vitāli svarīgi pašas cilvēces izdzīvošanai.

Patlaban Latvijas aizsargājamo sugu sarakstā ir iekļautas 745 sugas no dažādām grupām – ziedaugi un paparžaugi, sēnes, sūnas, ķērpji, mieturaļģes, zīdītāji, putni, bezmugurkaulnieki, abinieki, rāpuļi un zivis. To skaitā ir tādas retas un apdraudētas sugas kā Ziemeļu upespērlene, dzeltenā dzegužkurpīte, sarkanā cefalantēra, zaļā vārna un sarkanvēdera ugunskrupis, kā arī sugas, kuras Latvijā savvaļā iespējams vairs nav sastopamas, piemēram, lidvāvere un Alpu kreimule.

 1. Garausainis, brūnais (Plecotus auritus) LV
 2. Lācis, brūnais (Ursus arctos) LV CITES
 3. Lidvāvere (Pteromys volans) LV
 4. Lūsis (Lynx lynx) LV CITES
 5. Naktssikspārnis, bārdainais (Myotis mystacinus) LV
 6. Naktssikspārnis, Branta (Myotis brandtii) LV
 7. Naktssikspārnis, dīķa (Myotis dasycneme) LV
 8. Naktssikspārnis, lielais (Myotis myotis) LV
 9. Naktssikspārnis, Naterera (Myotis nattereri) LV
 10. Naktssikspārnis, ūdeņu (Myotis daubentoni) LV
 11. Pigmejsikspārnis (Pipistrellus pygmaeus) LV
 12. Platausis, Eiropas (Barbastella barbastellus) LV
 13. Pundursikspārnis (Pipistrellus pipistrellus) LV
 14. Ronis, Baltijas pogainais (Phoca hispida bottnica) LV
 15. Ronis, pelēkais (Halichoerus grypus) LV
 16. Sicista, meža (Sicista betulina) LV
 17. Sikspārnis, divkrāsainais (Vespertilio murinus) LV
 18. Sikspārnis, Natūza (Pipistrellus nathusii) LV
 19. Sikspārnis, platspārnu (Eptesicus serotinus) LV
 20. Sikspārnis, ziemeļu (Eptesicus nilssonii) LV
 21. Susuris, dārza (Eliomys quercinus) LV
 22. Susuris, lazdu (Muscardinus avellanarius) LV
 23. Susuris, lielais (Glis glis) LV
 24. Susuris, meža (Dryomys nitedula) LV
 25. Ūdrs (Lutra lutra) LV CITES
 26. Vakarsikspārnis, mazais (Nyctalus leisleri) LV
 27. Vakarsikspārnis, rūsganais (Nyctalus noctula) LV
 28. Vilks (Canis lupusCITES
 1. Apodziņš (Glaucidium passerinum) LV CITES
 2. Apogs, bikšainais (Aegolius funereus) LV CITES
 3. Apogs, mājas (Athene noctua) LV CITES
 4. Balodis, meža (Columba oenas) LV
 5. Baltacis (Aythya nyroca) LV
 6. Baltirbe (Lagopus lagopus) LV
 7. Baltmugurdzenis (Picoides leucotos) LV
 8. Bārdzīlīte (Panurus biarmicus) LV
 9. Cīrulis, cekulainais (Galerida cristata) LV
 10. Cīrulis, sila (Lullula arborea) LV
 11. Čakste, brūnā (Lanius collurio) LV
 12. Čakste, lielā (Lanius excubitor) LV
 13. Čakste, melnpieres (Lanius minor) LV
 14. Čipste, stepes (Anthus campestris) LV
 15. Čūskērglis (Circaetus gallicus) LV CITES
 16. Dižpīle, Sāmsalas (Tadorna tadorna) LV
 17. Dumpis, lielais (Botaurus stellaris) LV
 18. Dumpis, mazais (Ixobrychus minutus) LV
 19. Dūkuris, mazais (Tachybaptus ruficollis) LV
 20. Dūkuris, melnkakla (Podiceps nigricollis) LV
 21. Dūkuris, ragainais (Podiceps auritus) LV
 22. Dzenis, trīspirkstu (Picoides tridactylus) LV
 23. Dzenis, vidējais (Picoides medius) LV
 24. Dzērve (Grus grus) LV CITES
 25. Dzilna, melnā (Dryocopus martius) LV
 26. Dzilna, pelēkā (Picus canus) LV
 27. Dzilna, zaļā (Picus viridis) LV
 28. Ērglis, jūras (Haliaetus albicilla) LV CITES
 29. Ērglis, klinšu (Aquila chrysaetos) LV CITES
 30. Ērglis, mazais (Aquila pomarina) LV CITES
 31. Ērglis, vidējais (Aquila clanga) LV CITES
 32. Gaura, garknābja (Mergus serrator) LV
 33. Gaura, lielā (Mergus merganser) LV
 34. Gārgale, brūnkakla (Gavia stellata) LV
 35. Gārgale, melnkakla (Gavia arctica) LV
 36. Grieze (Crex crex) LV
 37. Grifs, melnais  (Aegypius monachus) CITES
 38. Grifs, baltgalvas (Gyps fulvus) CITES
 39. Gugatnis (Philomachus pugnax) LV
 40. Gulbis, mazais (Cygnus columbianus) LV
 41. Gulbis, ziemeļu (Cygnus cygnus) LV
 42. Klija, melnā (Milvus migrans) LV CITES
 43. Klija, sarkanā (Milvus milvus) LV CITES
 44. Klijāns, peļu (Buteo buteoCITES
 45. Klijāns, bikšainais (Buteo lagopusCITES
 46. Kuitala (Numenius arquata) LV
 47. Kuitala, tievknābja (Numenius tenuirostris) LV
 48. Ķauķis, grīšļu (Acrocephalus paludicola) LV
 49. Ķauķis, Seivi (Locustella luscinioides) LV
 50. Ķauķis, svītrainais (Sylvia nisoria) LV
 51. Ķikuts (Gallinago media) LV
 52. Ķīķis (Pernis apivorus) LV CITES
 53. Ķīris, lielais (Larus ridibundus) LV
 54. Ķīris, mazais (Larus minutus) LV
 55. Laukirbe (Perdix perdix) LV
 56. Lietuvainis (Numenius phaeopus) LV
 57. Lija, lauku (Circus cyaneus) LV CITES
 58. Lija, niedru (Circus aeruginosus) LV CITES
 59. Lija, pļavu (Circus pygargus) LV CITES
 60. Lija, stepes (Circus macrourusCITES
 61. Mušķērājs, mazais (Ficedula parva) LV
 62. Ormanītis (Porzana porzana) LV
 63. Ormanītis, mazais (Porzana parva) LV
 64. Paipala (Coturnix coturnix) LV
 65. Piekūns, bezdelīgu (Falco columbariusCITES
 66. Piekūns, kukaiņu (Falco vespertinusCITES
 67. Piekūns, lauka (Falco tinnunculus) LV
 68. Piekūns, lielais (Falco peregrinus) LV CITES
 69. Piekūns, medību (Falco rusticolus) CITES
 70. Piekūns, purva (Falco columbarius) LV CITES
 71. Plīvurpūce (Tyto albaCITES
 72. Pupuķis (Upupa epops) LV
 73. Puskuitala, melnā (Limosa limosa) LV
 74. Pūce, ausainā (Asio otusCITES
 75. Pūce, baltā (Nyctea scandiaca) CITES
 76. Pūce, meža (Strix alucoCITES
 77. Pūce, purva (Asio flammeus) LV CITES
 78. Pūce, svītrainā (Surnia ulula) CITES
 79. Pūcīte, mazā (Otus scops) CITES
 80. Pūkpīle, Stellera (Polysticta stelleri) LV
 81. Somzīlīte (Remiz pendulinus) LV
 82. Stārķis, baltais (Ciconia ciconia) LV
 83. Stārķis, melnais (Ciconia nigra) LV CITES
 84. Stērste, dārza (Emberiza hortulana) LV
 85. Stērste, lielā (Emberiza calandra) LV
 86. Šņibītis, Šinca (Calidris alpina schinzii) LV
 87. Tārtiņš, dzeltenais (Pluvialis apricaria) LV
 88. Tārtiņš, smilšu (Charadrius hiaticula) LV
 89. Tilbīte, dīķa (Tringa stagnatilis) LV
 90. Tilbīte, pļavas (Tringa totanus) LV
 91. Tilbīte, purva (Tringa glareola) LV
 92. Tītiņš (Jynx torquilla) LV
 93. Urālpūce (Strix uralensis) LV CITES
 94. Ūdensstrazds (Cinclus cinclus) LV
 95. Ūpis (Bubo bubo) LV CITES
 96. Vakarlēpis (Caprimulgus europaeus) LV
 97. Vanags, vistu (Accipiter gentilis) CITES
 98. Vistilbe (Lymnocriptes minimus) LV
 99. Zaļvārna (Coracias garrulus) LV
 100. Ziemeļpūce (Strix nebulosaCITES
 101. Zilrīklīte (Luscinia svecica) LV
 102. Zivjdzenītis (Alcedo atthis) LV
 103. Zivjērglis (Pandion haliaetus) LV CITES
 104. Zīriņš, baltspārnu (Chlidonias leucopterus) LV
 105. Zīriņš, baltvaigu (Chlidonias hybrida) LV
 106. Zīriņš, jūras (Sterna paradisaea) LV
 107. Zīriņš, mazais (Sterna albifrons) LV
 108. Zīriņš, melnais (Chlidonias niger) LV
 109. Zīriņš, upes (Sterna hirundo) LV
 110. Zoss, mazā (Anser erythropus) LV
 111. Zoss, sarkankakla (Branta ruficollis) LV CITES
 112. Zvirbuļvanags (Accipiter nisus) CITES
 1. Bruņurupucis, purva (Emys orbicularis)
 2. Čūska, gludenā (Coronella austriaca)
 3. Ķirzaka, sila (Lacerta agilis)
 1. Kokvarde (Hyla arborea)
 2. Krupis, smilšu (Bufo calamita)
 3. Krupis, zaļais (Bufo viridis)
 4. Tritons, lielais (Triturus cristatus)
 5. Ugunskrupis, sarkanvēdera (Bombina bombina)
 6. Varžukrupis, brūnais (Pelobates fuscus)
 • Gliemeži
  1. Adatgliemezis, gludais (Acicula politaLV
  2. Akmeņgliemezis, upes (Lithoglyphus naticoidesLV
  3. Bišustropiņš, mazais (Spermodea lamellataLV
  4. Gludgliemezis, lielais (Cochlicopa nitensLV
  5. Micīšgliemezis, upes (Ancylus fluviatilisLV
  6. Kailgliemezis, tumšais (Limax cinereonigerLV
  7. Pumpurgliemezis, četrzobu (Vertigo geyeriLV
  8. Pumpurgliemezis, slaidais (Vertigo angustiorLV
  9. Pumpurgliemezis, spožais (Vertigo genesiiLV
  10. Raibgliemezis, upes (Theodoxus fluviatilisLV
  11. Torņgliemezis, lielais (Ena montanaLV
  12. Torņgliemezis, mazais (Ena obscuraLV
  13. Tuntuļgliemezis, cilindriskais (Truncatellina cylindricaLV
  14. Ūdensspolīte, mirdzošā (Segmentina nitidaLV
  15. Vārpstiņgliemezis, asribu (Clausilia cruciataLV
  16. Vārpstiņgliemezis, divzobu (Clausilia bidentataLV
  17. Vārpstiņgliemezis, graciozais (Ruthenica filogranaLV
  18. Vārpstiņgliemezis, margainais (Clausilia dubiaLV
  19. Vārpstiņgliemezis, pelēkais (Bulgarica canaLV
  20. Vārpstiņgliemezis, skrajribu (Macrogastra latestriataLV
  21. Vārpstiņgliemezis, taisnmutes (Cochlodina orthostomaLV
  22. Vārpstiņgliemezis, vālīšveida (Clausilia pumilaLV
  23. Vīngliemezis, lēcveida (Helicigona lapicidaLV
  24. Vīngliemezis, liellūpas (Isognomostoma isognomostomaLV

 

 • Gliemenes
  1. Perlamutrene, biezā (Unio crassusLV
  2. Upespērlene, ziemeļu (Margaritifera margaritiferaLV

 

 • Dēles
  1. Dēle, medicīnas (Hirudo medicinalisLV

 

 • Zirnekļveidīgie
  1. Māņskorpions, dobumu (Anthrenochernes stellaeLV
  2. Vilkzirneklis, kāpu (Arctosa cinereaLV

 

 • Kukaiņi - vaboles
  1. Airvabole, divjoslu (Graphoderus bilineatusLV
  2. Airvabole, platā (Dytiscus latissimusLV
  3. Airvabole, sarkankāju (Deronectes latusLV
  4. Briežvabole, bērzu (Ceruchus chrysomelinusLV
  5. Briežvabole, blāvā (Dorcus parallelopipedusLV
  6. Briežvabole, dižā (Lucanus cervus cervusLV
  7. Celmgrauzis, sešplankumu (Anoplodera sexguttataLV
  8. Dižkoksngrauzis, lielais (Ergates faberLV
  9. Dižkoksngrauzis, priežu (Prionus coriariusLV
  10. Dižkoksngrauzis, skujkoku (Tragosoma depsariumLV
  11. Ēnvabole, dzeltenkrūšu (Phryganophilus ruficollisLV
  12. Īsspārnis, Mannerheima (Oxyporus mannerheimiiLV
  13. Kapucķirmis, slaidais (Stephanopachys substriatusLV
  14. Kapucķirmis, svītrainais (Stephanopachys linearisLV
  15. Kokskrējējs, zaļganais (Calosoma inquisitorLV
  16. Koksngrauzis, austrumu (Mesosa myopsLV
  17. Koksngrauzis, lielais ozolu (Cerambyx cerdoLV
  18. Krāšņvabole, lielā (Chalcophora marianaLV
  19. Līķvabole, četrpunktu (Dendroxena quadrimaculataLV
  20. Mizmīlis, Šneidera (Boros schneideriLV
  21. Peldvabole, divkupru (Brychius elevatusLV
  22. Plakanis, sarkanais (Cucujus cinnaberinusLV
  23. Praulgrauzis, blāvais (Gnorimus variabilisLV
  24. Praulgrauzis, lapkoku (Osmoderma eremitaLV
  25. Praulgrauzis, spīdīgais (Gnorimus nobilisLV
  26. Rožvabole, marmora (Liocola marmorataLV
  27. Skrejvabole, purvāju (Carabus menethriesiLV
  28. Skrejvabole, spožā (Carabus nitensLV
  29. Skrejvabole, ziemeļu (Pelophila borealisLV
  30. Slaidkoksngrauzis, vītolu (Necydalis majorLV
  31. Sveķotājkoksngrauzis, priežu (Nothorina punctataLV

 

 • Kukaiņi - spāres
  1. Dižspāre, karaliskā (Anax imperatorLV
  2. Dižspāre, zaļā (Aeschna viridisLV
  3. Purvspāre, raibgalvas (Leucorrhinia albifronsLV
  4. Purvspāre, resnvēdera (Leucorrhinia caudalisLV
  5. Purvspāre, spilgtā (Leucorrhinia pectoralisLV
  6. Spāre, mainīgā (Libellula fulvaLV
  7. Strautspāre (Cordulegaster annulataLV
  8. Upju spāre, dzeltenkāju (Stylurus flavipesLV
  9. Upju spāre, zaļā (Ophiogomphus ceciliaLV

 

 • Kukaiņi - tauriņi
  1. Dižtauriņš, cīrulīšu (Parnassius mnemosyneLV
  2. Dižtauriņš, laimiņu (apolons) (Parnassius apolloCITES
  3. Karmīnpūcīte, ozolu (Catocala sponsaLV
  4. Lācītis, gāršas (Pericallia matronulaLV
  5. Lācītis, melnais (Arctia villicaLV
  6. Pļavraibenis, ošu (Hypodryas maturnaLV
  7. Pļavraibenis, skabiosu (Euphydryas auriniaLV
  8. Purvraibenis, lielais (Clossiana friggaLV
  9. Purvraibenis, mazais (Clossiana freijaLV
  10. Pūcīte, tragantzirņu (Heliophobus kittiLV
  11. Pūcīte, tumšā (Xylomoia strixLV
  12. Raibspārnis, esparsetu (Zygaena carniolicaLV
  13. Resngalvītis, sārmeņu (Carcharodus flocciferusLV
  14. Samtenis, gāršas (Lopinga achineLV
  15. Samtenis, purva (Erebia emblaLV
  16. Sfings, zobspārnu (Proserpinus proserpinaLV
  17. Silsamtenis, lielais (Hipparchia alcyoneLV
  18. Sīkraibenis, gaiļbiksīšu (Hamearis lucinaLV
  19. Sīksamtenis, meža (Coenonympha heroLV
  20. Zilenītis, brūnvālīšu (Maculinea teleiusLV
  21. Zilenītis, esparsetu (Agrodiadetus damonLV
  22. Zilenītis, lielais, mārsilu (Maculinea arionLV
  23. Zilenītis, zirgskābeņu (Lycaena disparLV

 

 • Kukaiņi - citi
  1. Celmmuša, kuprainā (Laphria gibbosaLV
  2. Dižmakstene, lielā (Semblis phalaenoidesLV
  3. Kamene, lielacu (Bombus confususLV
  4. Racējlapsene, garlūpas (Bembix rostrataLV
  5. Sisenis, īsspārnu (Podisma pedestrisLV
  6. Skudra, spožā (Lasius fuliginosusLV
  7. Smiltājsisenis, raibspārnu (Oedipoda coerulescensLV
  8. Sprakšķis, dižais (Stenagostus rufusLV
  9. Sprakšķis, sarkanais (Denticollis rubensLV
  10. Upjtīklspārnis, Eiropas (Osmylus chrysopsLV
  11. Vairogviendienīte (Prosopistoma foliaceumLV
 1. Akmeņlauzīte, dzeltenā (Saxifraga hirculus L)
 2. Alise, Gmelina (Alyssum gmelinii Jord)
 3. Armērija, jūrmalas (Armeria maritima (Mill) Willd)
 4. Asinszāle, kalnu (Hypericum montanum L)
 5. Asinszāle, pūkainā (Hypericum hirsutum L)
 6. Aslape, dižā (Cladium mariscus (L) Pohl)
 7. Augstiņš, jūrmalas (Centaurium littorale (Turner) Gilmour)
 8. Augstiņš, skaistais (Centaurium pulchellum (Sw) Druce)
 9. Auzene, meža (Festuca altissima All)
 10. Āboliņš, zemeņu (Trifolium fragiferum L)
 11. Āmulis, baltais (Viscum album L)
 12. Āžloks, jūrmalas (Triglochin maritimum L)
 13. Balodene, skaistaugļu (Atriplex calotheca (Rafn) Fr)
 14. Baltmeldrs, rūsganais (Rhynchospora fusca (L) W T Aiton)
 15. Bezdelīgactiņa (Primula farinosa L)
 16. Bezgale, prūšu (Laserpitium prutenicum L)
 17. Bitene, sarmatainā (Geum hispidum Fr)
 18. Blizme, rūsganā (Blysmus rufus (Huds) Link)
 19. Brūngalvīte, lielziedu (Prunella grandiflora (L) Scholler)
 20. Brūnkāte, bālziedu (Orobanche pallidiflora Wimm et Grab)
 21. Brūnkāte, lielā (Orobanche elatior Sutton)
 22. Brūnkāte, zilganā (Orobanche coerulescens Stephan)
 23. Brūnvālīte, ārstniecības (Sanguisorba officinalis L)
 24. Cekuliņš, piramidālais (Ajuga pyramidalis L)
 25. Cekuliņš, Ženēvas (Ajuga genevensis L)
 26. Ceļteka, jūrmalas (Plantago maritima L)
 27. Cietpiene, krūmu (Crepis praemorsa (L) Tausch)
 28. Cietpiene, mīkstā (Crepis mollis (Jacq) Asch)
 29. Cietsēkle, ārstniecības (Lithospermum officinale L)
 30. Cinna, platlapu (Cinna latifolia (Trevir) Griseb)
 31. Cirvene, šaurlapu (Alisma lanceolatum With)
 32. Cirvene, zālainā (Alisma gramineum Lej)
 33. Cīrulītis, dobais (Corydalis cava (L) Schweigg et Körte)
 34. Cīrulītis, vidējais (Corydalis intermedia (L) Mérat)
 35. Cūknātre, spārnainā (Scrophularia umbrosa Dumort)
 36. Čuža, krūmu (Pentaphylloides fruticosa (L) O Schwarz)
 37. Daudzlape, pamīšziedu (Myriophyllum alterniflorum DC)
 38. Dedestiņa, jūrmalas (Lathyrus maritimus (L) Bigelow)
 39. Dedestiņa, kalnu (Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler)
 40. Dedestiņa, melnā (Lathyrus niger (L) Bernh)
 41. Dedestiņa, zirņveida (Lathyrus pisiformis L)
 42. Diedzene, purva (Zannichellia palustris L)
 43. Dievkrēsliņš, purva (Euphorbia palustris L)
 44. Diždadzis, birztalas (Arctium nemorosum Lej)
 45. Dižmeldrs, brūnais (Cyperus fuscus L)
 46. Donis, kūdrāja (Juncus stygius L)
 47. Donis, sīpoliņu (Juncus bulbosus L)
 48. Donis, skrajais (Juncus squarrosus L)
 49. Donis, strupais (Juncus subnodulosus Schrank)
 50. Donis, Žerāra (Juncus gerardii Loisel)
 51. Drudzene, krustlapu (Gentiana cruciata L)
 52. Drudzene, tumšzilā (Gentiana pneumonanthe L)
 53. Drudzenīte, rūgtā (Gentianella amarella (L) Börner)
 54. Efeja, Baltijas (Hedera helix var baltica Rehder)
 55. Embotiņš, ķiploku (Teucrium scordium L)
 56. Esparsete, smiltāju (Onobrychis arenaria (Kit) DC)
 57. Ezerene, dzeloņsporu (Isoëtes echinospora Durieu)
 58. Ezerene, gludsporu (Isoëtes lacustris L)
 59. Ezerrieksts, peldošais (Trapa natans L)
 60. Ežgalvīte, kamolainā (Sparganium glomeratum (Laest) Neuman)
 61. Ežgalvīte, šaurlapu (Sparganium angustifolium Michx)
 62. Ežgalvīte, zālainā (Sparganium gramineum Georgi)
 63. Gaiļpiesis, augstais (Delphinium elatum L)
 64. Gladiola, jumstiņu (Gladiolus imbricatus L)
 65. Glīvene, matveida (Potamogeton trichoides Cham et Schltdl)
 66. Glīvene, smaillapu (Potamogeton acutifolius Link)
 67. Grīslis, akotainais (Carex atherodes Spreng)
 68. Grīslis, Buksbauma (Carex buxbaumii Wahlenb)
 69. Grīslis, Devela (Carex davalliana Sm)
 70. Grīslis, divsēklu (Carex disperma Dewey)
 71. Grīslis, knābja (Carex rhynchophysa C A Mey)
 72. Grīslis, kūdrāja (Carex heleonastes Ehrh)
 73. Grīslis, Ligeras (Carex ligerica J Gay)
 74. Grīslis, Makenzija (Carex mackenziei V I Krecz)
 75. Grīslis, matainais (Carex pilosa Scop)
 76. Grīslis, palu (Carex paupercula Michx)
 77. Grīslis, pēdveida (Carex rhizina Blytt ex Lindblom)
 78. Grīslis, pleznveida (Carex ornithopoda Willd)
 79. Grīslis, Reihenbaha (Carex reichenbachii Bonnet)
 80. Grīslis, Skandināvijas (Carex scandinavica E W Davies)
 81. Grīslis, ūdeņu (Carex aquatilis Wahlenb)
 82. Grīslis, vizuļu (Carex brizoides L)
 83. Gundega, sīpoliņu (Ranunculus bulbosus L)
 84. Gundega, villainā (Ranunculus lanuginosus L)
 85. Ģipsene, garkātu (Gypsophila fastigiata L)
 86. Hidrilla, mieturu (Hydrilla verticillata (Lf) Royle)
 87. Īve, parastā (Taxus baccata L)
 88. Jāņeglīte, dižā (Pedicularis sceptrum-carolinum L)
 89. Jāņeglīte, meža (Pedicularis sylvatica L)
 90. Kaulīnija, lokanā (Najas flexilis (Willd) Rostk et WLE Schmidt)
 91. Kaulīnija, mazā (Najas minor All)
 92. Kazroze, pakalnu (Epilobium collinum C C Gmel)
 93. Kazroze, tumšzaļā (Epilobium obscurum Schreb)
 94. Kāpumiezis, Eiropas (Hordelymus europaeus (L) Harz)
 95. Kārkls, divkrāsu (Salix phylicifolia L)
 96. Kārkls, ložņu (Salix repens L)
 97. Kārkls, mellenāju (Salix myrtilloides L)
 98. Klintene, melnā (Cotoneaster niger (Wahlb) Fr)
 99. Klintene, Skandināvijas (Cotoneaster scandinavicus B Hylmö)
 100. Knīdija, mānīgā (Cnidium dubium (Schkuhr) Thell)
 101. Kosa, lielā (Equisetum telmateia Ehrh)
 102. Kosa, meldru (Equisetum scirpoides Michx)
 103. Krastene, vienzieda (Littorella uniflora (L) Asch)
 104. Kreimule, Alpu (Pinguicula alpina L)
 105. Kreimule, parastā (Pinguicula vulgaris L)
 106. Krustābele, divirbuļu (Crataegus laevigata (Poir) DC)
 107. Krustābele, Lindmaņa (Crataegus lindmanii Hrabet-Uhr)
 108. Krustābele, šķībkausa (Crataegus plagiosepala Pojark)
 109. Kurpīte, dzeltenā (Aconitum lasiostomum Rchb)
 110. Ķērsa, izlocītā (Cardamine flexuosa With)
 111. Ķērsa, pūkainā (Cardamine hirsuta L)
 112. Ķiverene, šķēplapu (Scutellaria hastifolia L)
 113. Lakacis, šaurlapu (Pulmonaria angustifolia L)
 114. Laksis (Allium ursinum L)
 115. Linlape, Alpu (Thesium alpinum L)
 116. Linlape, pļavas (Thesium ebracteatum Hayne)
 117. Lobēlija, Dortmaņa (Lobelia dortmanna L)
 118. Madara, Šultesa (Galium schultesii Vest)
 119. Madara, trejziedu (Galium triflorum Michx)
 120. Mazmeldrs, ciņu (Trichophorum cespitosum (L) Hartm)
 121. Mārsmilga, dienvidu (Hierochloe australis (Schrad) Roem et Schult)
 122. Mātsakne, purva (Angelica palustris (Besser) Hoffm)
 123. Melncere, rūsganā (Schoenus ferrugineus L)
 124. Mēlziede, Sibīrijas (Ligularia sibirica (L) Cass)
 125. Mēnesene, daudzgadīgā (Lunaria rediviva L)
 126. Miešķis, krāsu (Galium tinctorium (L) Scop)
 127. Miķelīte, jūrmalas (Aster tripolium L)
 128. Mugurene, mieturu (Polygonatum verticillatum (L) All)
 129. Najāda, jūras (Najas marina L)
 130. Nārbulis, sekstainais (Melampyrum cristatum L)
 131. Neļķe, Fišera (Dianthus fischeri Spreng)
 132. Neļķe, krāšņā (Dianthus superbus L)
 133. Neļķe, smiltāja (Dianthus arenarius L)
 134. Pagaurs, jūrmalas (Spergularia salina J et CPresl)
 135. Pameldrs, daudzstublāju (Eleocharis multicaulis (Sm) Desv)
 136. Pameldrs, sīkais (Eleocharis parvula (Roem et Schult) Bluff, Nees et Schauer)
 137. Pienene, purva (Taraxacum palustre Lam et DC)
 138. Pienzāle, jūrmalas (Glaux maritima L)
 139. Plakanstaipeknis, parastais (Diphasiastrum complanatum (L) Holub)
 140. Plakanstaipeknis, trejvārpu (Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub)
 141. Plaukšķene, ausainā (Silene otites (L) Wibel)
 142. Plaukšķene, sīkziedu (Silene borysthenica (Gruner) Walters)
 143. Plaukšķene, zaļziedu (Silene chlorantha (Willd) Ehrh)
 144. Pukcinellija, matveida (Puccinellia capillaris (Lilj) Jansen)
 145. Pundurbērzs (Betula nana L)
 146. Pundurgrimonis, Zviedrijas (Chamaepericlymenum suecicum (L) Asch et Graebn)
 147. Pūķgalve, Ruiša (Dracocephalum ruyschiana L)
 148. Pūslene, gaišdzeltenā (Utricularia ochroleuca R W Hartm)
 149. Raganzālīte, lielā (Circaea lutetiana L)
 150. Rasene, vidējā (Drosera intermedia Hayne)
 151. Retējs, Kranca (Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch)
 152. Roze, ādlapainā (Rosa coriifolia Fr)
 153. Roze, mīkstā (Rosa mollis Sm)
 154. Roze, smaržlapu (Rosa rubiginosa L)
 155. Rupija, jūras (Ruppia maritima L)
 156. Rūgtene, ārstniecības (Gratiola officinalis L)
 157. Rūgtlape, Igaunijas (Saussurea esthonica Baer ex Rupr)
 158. Saulrietenis, atvašu (Jovibarba sobolifera (LSims) Opiz)
 159. Saulrozīte, naudiņu (Helianthemum nummularium (L) Mill)
 160. Sausserdis, Pallasa (Lonicera caerulea var pallasii (Ledeb) Cin)
 161. Sārtene, grīņa (Erica tetralix L)
 162. Segliņš, kārpainais (Euonymus verrucosus Scop)
 163. Septiņvīre, apaļā (Phyteuma orbiculare L)
 164. Silpurene, meža (Pulsatilla patens (L) Mill)
 165. Silpurene, pļavas (Pulsatilla pratensis (L) Mill)
 166. Sīkeglīte, ūdenspiparu (Elatine hydropiper L)
 167. Skalbe, Sibīrijas (Iris sibirica L)
 168. Skarene, skrajziedu (Poa remota Forselles)
 169. Skābardis, parastais (Carpinus betulus L)
 170. Smiltenīte, zāļlapu (Arenaria procera Spreng)
 171. Staipeknītis, palu (Lycopodiella inundata (L) Holub)
 172. Subulārija, ūdeņu (Subularia aquatica L)
 173. Suņburkšķis, spožais (Anthriscus nitida (Wahlenb) Hazsl)
 174. Sūrene, vairvasiņu (Polygonum viviparum L)
 175. Tofīldija, kauslapu (Tofieldia calyculata (L) Wahlenb)
 176. Tragantzirnis, nokarenais (Astragalus penduliflorus Lam)
 177. Ūdensgundega, jūras (Batrachium baudotii (Godr) F W Schultz)
 178. Ūdenszāle, Lietuvas (Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski)
 179. Ūdenszāle, svītrainā (Glyceria striata (Lam) Hitchc)
 180. Vairoglape, parastā (Hydrocotyle vulgaris L)
 181. Vārpata, doņu (Elytrigia junceiformis Áet D Löve)
 182. Veronika, kalnu (Veronica montana L)
 183. Vijolīte, augstā (Viola elatior Fr)
 184. Vijolīte, dumbrāja (Viola persicifolia Schreb)
 185. Vīrcele, Lēzeļa (Linaria loeselii Schweigg)
 186. Zaķauza, Benekena (Bromopsis benekenii (Lange) Holub)
 187. Zeltlape, krāsu (Serratula tinctoria L)
 188. Zeltstarīte, iesārtā (Gagea erubescens (Besser) Schult et Schult f)
 189. Ziemciete, vidējā (Pyrola media Sw)
 190. Zilpodze, jūrmalas (Eryngium maritimum L)
 191. Zobainīte, sīpoliņu (Dentaria bulbifera L)
 192. Zvaigznīte, lielā (Astrantia major L)

 

 • Paparžaugi
  1. Cietpaparde, Brauna (Polystichum braunii (Spenn) Fee)
  2. Cietpaparde, daivainā (Polystichum aculeatum (L) Roth)
  3. Ēnpaparde, vārpu (Blechnum spicant (L) Roth)
  4. Kailpaparde, Roberta (Gymnocarpium robertianum (Hoffm) Newman)
  5. Ķekarpaparde, plūksnu (Botrychium multifidum (S G Gmel) Rupr)
  6. Ķekarpaparde, vienkāršā (Botrychium simplex E Hitchc)
  7. Ķekarpaparde, Virdžīnijas (Botrychium virginianum (L) Sw)
  8. Ķekarpaparde, zarainā (Botrychium matricariifolium A Braun ex W D J Koch)
  9. Sīkpaparde, mūru (Asplenium ruta-muraria L)
  10. Sīkpaparde, plūksnu (Asplenium trichomanes L)

 

 • Orhidejas
  1. Cefalantēra, garlapu (Cephalanthera longifolia (L) Rich) CITES
  2. Cefalantēra, sarkanā (Cephalanthera rubra (L) Rich) LV CITES
  3. Divlape, ovālā (Listera ovata (L) R Br) CITES
  4. Divlape, sirdsveida (Listera cordata (L) R Br) LV CITES
  5. Dobziede, zaļā (Coeloglossum viride (L) Hartm) LV CITES
  6. Dzeguzene, platlapu (Epipactis helleborine (L) Crantz) CITES
  7. Dzeguzene, purva (Epipactis palustris (L) Crantz) CITES
  8. Dzeguzene, tumšsarkanā (Epipactis atrorubens  (Hoffm ex Bernh.) Besser) CITES
  9. Dzegužkurpīte, dzeltenā (Cypripedium calceolus L) LV CITES
  10. Dzegužpirkstīte, asinssarkanā (Dactylorhiza cruenta (O F Müll) Soó) LV CITES
  11. Dzegužpirkstīte, Baltijas (Dactylorhiza baltica (Klinge) N I Orlova) LV CITES
  12. Dzegužpirkstīte, Fuksa (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó) LV CITES
  13. Dzegužpirkstīte, iedzeltenā (Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub) LV CITES
  14. Dzegužpirkstīte, plankumainā (Dactylorhiza maculata (L) Soó) LV CITES
  15. Dzegužpirkstīte, Rusova (Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub) LV CITES
  16. Dzegužpirkstīte, stāvlapu (Dactylorhiza incarnata (L) Soó) LV CITES
  17. Dzegužpuķe, bruņcepuru (Orchis militaris L) LV CITES
  18. Dzegužpuķe, deguma (Orchis ustulata L) LV CITES
  19. Dzegužpuķe, vīru (Orchis mascula (L) L) LV CITES
  20. Dzegužpuķe, zalkšu (Orchis morio L) LV CITES
  21. Epipogija, bezlapainā (Epipogium aphyllum Sw) LV CITES
  22. Gimnadēnija, odu (Gymnadenia conopsea (L) R Br) LV CITES
  23. Hermīnija, vienguma (Herminium monorchis (L) R Br) LV CITES
  24. Koraļsakne, trejdaivu (Corallorrhiza trifida Châtel) LV CITES
  25. Ligzdene, parastā (Neottia nidus-avis (L) Rich) CITES
  26. Lipare, Lēzeļa (Liparis loeselii (L) Rich) LV CITES
  27. Naktsvijole, smaržīgā (Platanthera bifolia (L) Rich) LV CITES
  28. Naktsvijole, zaļziedu (Platanthera chlorantha (Custer) Rchb) LV CITES
  29. Neotiante, cepurainā (Neottianthe cucullata (L) Schltr) LV CITES
  30. Ofrīda, mušu (Ophrys insectifera L) LV CITES
  31. Saulenīte, ložņu (Goodyera repens (L.) R.Br.) CITES
  32. Sūnene, purva (Hammarbya paludosa (L) Kuntze) LV CITES
  33. Vienlape, purvāja (Malaxis monophyllos (L) Sw) CITES
 1. Andreja, klints (Andreaea rupestris Hedw
 2. Apaļlape, iegarenā (Odontoschisma elongatum (Limpr) Evans
 3. Apaļlape, kailā (Odontoschisma denudatum (Nees) Dum
 4. Apaļlape, sfagnu (Odontoschisma sphagni (Dicks) Dum
 5. Apaļvācelīte, spurainā (Aphanorhegma patens (Hedw) Lindb
 6. Avoksne, tūbainā (Philonotis tomentella Mol
 7. Avotsūna, Dalekarlijas (Fontinalis dalecarlica B, S et G
 8. Avotsūna, hipnu (Fontinalis hypnoides Hartm
 9. Āķīte, Lapzemes (Hamatocaulis lapponicus (Norrl) Hedenäs
 10. Āķīte, spīdīgā (Hamatocaulis vernicosus (Mitt) Hedenäs
 11. Bacānija, trejdaivu (Bazzania trilobata (L) S Gray
 12. Bartrāmija, gludā (Bartramia ithyphylla Brid
 13. Bārdaine, alveju (Pogonatum aloides (Hedw) P Beauv
 14. Bārdlape, Kunces (Barbilophozia kunzeana (Hūb) Gams
 15. Bārdlape, sašaurinātā (Barbilophozia attenuata (Mart) Loeske
 16. Bārdlape, staipekņu (Barbilophozia lycopodioides (Wallr) Loeske
 17. Bārkstlape, tūbainā (Trichocolea tomentella (Ehrh) Dum
 18. Buksbaumija, zaļā (Buxbaumia viridis (Moug ex Lam et DC) Brid ex Moug et Nestl
 19. Cepurene, bārkstainā (Encalypta ciliata Hedw
 20. Divzobe, Dramonda (Dicranum drummondii C Mūll
 21. Divzobe, gluddzīslas (Dicranum leioneuron Kindb
 22. Divzobe, zaļā (Dicranum viride (Sull et Lesq) Lindb
 23. Dižspārne, avota (Octodiceras fontanum (B Pyl) Lindb
 24. Dumbrene, apaļlapu (Calliergon trifarium (Web et Mohr) Kindb
 25. Dumbrene, dižlapu (Calliergon megalophyllum Mik
 26. Dzīparene, spurainā (Paludella squarrosa (Hedw) Brid
 27. Fosombronija, dobuļu (Fossombronia foveolata Lindb
 28. Frulānija, tamariska (Frullania tamarisci (L) Dum
 29. Garkaklīte, šaubīgā (Trematodon ambiguus (Hedw) Hornsch 
 30. Garknābīte, mūru (Rhynchostegium murale (Hedw) B, S et G
 31. Gredzenvācelīte, tievā (Gyroweisia tenuis (Hedw) Schimp
 32. Grubuļlape, diegveida (Pterigynandrum filiforme Hedw
 33. Īslaicīte, zobainā (Ephemerum serratum (Hedw) Hampe
 34. Īsvācelīte, uzpūstā (Brachythecium turgidum (Hartm) Kindb
 35. Īvlape, Visgrilla (Taxiphyllum wissgrillii (Garov) Wijk et Marg
 36. Jungermannija, apaļvācelītes (Jungermannia sphaerocarpa Hook
 37. Jungermannija, gludkausiņa (Jungermannija leiantha Grolle
 38. Kaļķenīte, avota (Gymnostomum calcareum Nees et Hornsch
 39. Kaļķenīte, zilganzaļā (Gymnostomum aeruginosum Sm
 40. Krāčsūna, Donavas (Cinclidotus danubicus Schiffn et Baumg
 41. Krūmīte, lapsastu (Thamnobryum alopecurum (Hedw) Gang
 42. Krūmīte, tufa (Eucladium verticillatum (Brid) B, S et G
 43. Ķīļlape, Hellera (Anastrophyllum hellerianum (Lindenb) Schust
 44. Ķīļlape, mazā (Anastrophyllum minutum (Schreb) Schust
 45. Lāpstīte, birztalu (Scapania nemorea (L) Grolle
 46. Lāpstīte, īssmailes (Scapania mucronata Buch
 47. Lāpstīte, mēlveida (Scapania lingulata Buch
 48. Lāpstīte, purva (Scapania paludicola Loeske et K Mūll
 49. Lāpstīte, viļņainā (Scapania undulata (L) Dum
 50. Leženeja, doblapu (Lejeunea cavifolia (Ehrh) Lindb
 51. Mannija, smaržīgā (Mannia fragrans (Balbis) Frye et Clark
 52. Merkija, Īrijas (Moerckia hibernica (Hook) Gott
 53. Mēslsūna, Pensilvānijas (Splachnum pensylvanicum (Brid) Grout ex Crum
 54. Mēslsūna, sarkanā (Splachnum rubrum Hedw
 55. Mēslsūna, šaurpūslīšu (Splachnum sphaericum Hedw
 56. Mēzija, garsetas (Meesia longiseta Hedw
 57. Mēzija, trīsrindu (Meesia triquetra (Richter) Āngstr
 58. Mietvācelīte, greizknābīša (Hymenostylium recurvirostrum (Hedw) Dix
 59. Mirīnija, palienes (Myrinia pulvinata (Wahlenb) Schimp
 60. Nardija, zemessomiņu (Nardia geoscyphus (De Not) Lindb
 61. Nekera, gludā (Neckera complanata (Hedw) Hüb
 62. Nekera, viļņainā (Neckera crispa Hedw
 63. Pārzobe, Baumgartnera (Zygodon baumgartneri Malta
 64. Pārzobe, košzaļā (Zygodon viridissimus (Dicks) Brid
 65. Plagiope, Ēdera (Plagiopus oederiana Crum et Anderson
 66. Porenīte, Korda (Porella cordaeana (Hūb) Moore
 67. Porenīte, plakanlapu (Porella platyphylla (L) Pfeiff
 68. Pūkcepurene, Laiela (Orthotrichum lyellii Hook et Tayl
 69. Pūkcepurene, lēverzobu (Orthotrichum striatum Hedw
 70. Rebūlija, puslodes (Reboulia hemisphaerica (L) Raddi
 71. Ričija, Hībenera (Riccia huebenerana Lindb
 72. Ričija, skropstainā (Riccia ciliata Hoffm
 73. Ričija, tīklotā (Riccia cavernosa Hoffm em Raddi
 74. Ričijvācelīte, peldošā (Ricciocarpos natans (L) Corda
 75. Rikardija, daudzzaru (Riccardia multifida (L) S Gray
 76. Rikardija, ieliektā (Riccardia incurvata Lindb
 77. Rikardija, jomainā (Riccardia chamaedryfolia (With) Grolle
 78. Rikardija, pirkstainā (Riccardia palmata (Hedw) Carruth
 79. Rožgalvīte, Ontario (Rhodobryum ontariense (Kindb) Kindb
 80. Samtīte, apaļlapu (Bryum cyclophyllum (Schwaegr) B et S
 81. Samtīte, Blinda (Bryum blindii B, S et G
 82. Samtīte, garenlapu (Bryum oblongum Lindenb
 83. Samtīte, Neidamas (Bryum neodamense Itzigs ex C Mūll
 84. Samtīte, Noltona (Bryum knowltonii Barnes
 85. Sarmenīte, vilnainā (Racomitrium lanuginosum (Hedw) Brid
 86. Selānija, zilganā (Saelania glaucescens (Hedw) Broth
 87. Sfagns, jumstiņu (Sphagnum imbricatum Hornsch ex Russ
 88. Sfagns, Lindberga (Sphagnum lindbergii Schimp ex Lindb
 89. Sfagns, mīkstais (Sphagnum molle Sull
 90. Sirpjlape, staipekņu (Drepanocladus lycopodioides (Brid) Warnst
 91. Sirpjlape, tievdzīslas (Drepanocladus tenuinervis T Kop
 92. Sīkstrupknābe, jungermanniju (Platydictya jungermannoides (Brid) Crum
 93. Sīkvācelīte, melnējošā (Catoscopium nigritum (Hedw) Brid
 94. Smaillape, astīšu (Lophozia ascendens (Warnst) Schust
 95. Smaillape, bantrijas (Lophozia bantriensis (Hook) Steph
 96. Smaillape, Bādenes (Lophozia badensis (Gott ex Rabenh) Schiffn
 97. Smaillape, galvainā (Lophozia capitata (Hook) Macoun
 98. Smaillape, Rutes (Lophozia rutheana (Limpr) Howe
 99. Somenīte, sfagnu (Calypogeia sphagnicola (H Arn et JPerss) Warnst et Loeske
 100. Somenīte, Zviedrijas (Calypogeia suecica (H Arn et J Perss) K Mūll
 101. Spārnene, Arnolda (Fissidens arnoldii Ruthe
 102. Spārnene, resnsetas (Fissidens crassipes Wils ex B, S et G
 103.  Spulgsūna, alu (Schistostega pennata (Hedw) Web et Mohr
 104. Stardzīslene, nokarenā (Antitrichia curtipendula (Hedw) Brid
 105. Stāvaine, ēnāja (Hylocomium umbratum (Hedw) B, S et G
 106. Strupzobe, bālganā (Amblyodon dealbatus (Hedw) B et S
 107. Stumbrsomenīte, Flotova (Harpanthus flotovianus (Nees) Nees
 108. Stumbrsomenīte, vairogveida (Harpanthus scutatus (Web et Mohr) Spruce
 109. Suņzobe, kārpainā (Cynodontium strumiferum (Hedw) Lindb
 110. Suņzobe, mīkstā (Cynodontium tenellum (B, S et G) Limpr
 111. Svītraine, sprogainā (Rhabdoweisia crispata (With) Lindb
 112. Svītraine, trauslzobu (Rhabdoweisia fugax (Hedw) B, S et G
 113. Šķeltcepurene, Agasica (Schistidium agassizii Sull et Lesq
 114. Šķeltzobe, spurainā (Dryptodon patens (Hedw) Brid
 115. Šķībvācelīte, nemanāmā (Plagiothecium latebricola B, S et G
 116. Šķībvācelīte, viļņainā (Plagiothecium undulatum (Hedw) B, S & G
 117. Teilorija, tievā (Tayloria tenuis (With) Schimp
 118. Trejsmailīte, līdzīgā (Tritomaria exsectiformis (Breidl) Löske
 119. Trejsmailīte, pieczobu (Tritomaria quinquedentata (Huds) Buch
 120. Trejsmailīte, šķeltā (Tritomaria exsecta (Schrad) ex Loeske
 121. Tumšradze, gludā (Phaeoceros laevis (L) Prosk
 122. Vienādvācelīte, peļastes (Isothecium myosuroides Brid
 123. Vijzobe, mēlītes (Tortula lingulata Lindb
 124. Vijzobe, platlapu (Tortula latifolia Bruch ex Hartm
 125. Vijzobīte, trauslā (Tortella fragilis (Drumm) Limpr
 126. Zaļastīte, gludā (Myurella julacea (Schwaegr) B, S et G
 127. Zeligērija, struplapu (Seligeria campylopoda Kindb
 128. Zemessomenīte, smaržīgā (Geocalyx graveolens (Schrad) Nees
 129. Zobainīte, blīvā (Conardia compacta (C Mūll) Robins
   
 1. Akrokordija, dobumainā (Acrocordia cavata (Ach) R Harris
 2. Alektorija, atvasainā (Alectoria sarmentosa (Ach ) Ach
 3. Artonija, artonijveida (Arthonia arthonioides (Ach) A L Sm
 4. Artonija, cinobrsarkanā (Arthonia cinnabarina (DC) Wallr
 5. Artonija, kaķpēdiņu (Arthonia leucopellea (Ach) Almq
 6. Artonija, kastaņbrūnā (Arthonia spadicea Leight
 7. Artonija, pelnupelēkā (Arthonia cinereopruinosa Schaer
 8. Artonija, sīkpunktainā (Arthonia byssacea (Weigel) Almq
 9. Artonija, vīnkrāsas (Arthonia vinosa Leight
 10. Bacīdija, bālā (Bacidia rosella (Pers) De Not
 11. Baktrosporas (Bactrospora spp
 12. Biatora, lodveida (Biatora sphaeroides (Dicks) Körb
 13. Briorija, divkrāsainā (Bryoria bicolor (Ehrh) Brodo et D Hawksw
 14. Cetrēlija, olīvzaļā (Cetrelia olivetorum (Nyl) W L Culb et C F Culb
 15. Cifēlija, sēdošā (Cyphelium sessile (Pers) Frevis
 16. Cistokoleja, melnā (Cystocoleus ebeneus (Dillwyn ) Thwaites
 17. Dermatokarpons, brūnganais (Dermatocarpon luridum (With) J R Laudon
 18. Evernija, izplestā (Evernia divaricata (L) Ach
 19. Evernija, vidējā (Evernila mesomorpha Nyl
 20. Flavoparmēlija, krokainā (Flavoparmelia caperata (L) Hale
 21. Gialekta, gobu (Gyalecta ulmi (Sw) Zahlbr
 22. Henotēka, brūngalvainā (Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th Fr
 23. Henotēka, zaļganā (Chaenotheca chlorella (Ach) Mūll Arg
 24. Hipogimnija, lentveida (Hypogymnia vittata (Ach) Parrique
 25. Kalīcija, apsarmotā (Calicium adspersum Pers
 26. Kalīcija, ozolu (Calicium quercinum Pers
 27. Kladonija, lapveida (Cladonia foliacea (Huds) Willd
 28. Kladonija, parazītiskā (Cladonia parasitica (Hoffm) Hoffm
 29. Kladonija, paresninātā (Cladonia incrassata Flörke
 30. Kliostoma, dzeltenīgā (Cliostomum corrugatum (Ach:Fr) Fr
 31. Kollemas (Collema spp
 32. Ksantoparmēlija, Mužo (Xanthoparmelia mougeotii (Schaer ex D Dieter) Hale
 33. Leptogija, piesātinātā (Leptogium saturninum (Dicks) Nyl
 34. Leptogija, zilganā (Leptogium cyanescens (Rabenh) Körb
 35. Melanelija, brūnmelnā (Melanelia fuligonosa (Fr ex Duby) Essl in Egan
 36. Melanelija, smalkā (Melanelia elegantula (Zahlbr) Essl
 37. Menegacija, caurumainā (Menegazzia terebrata (Hoffm) A Massal
 38. Mikoblasts, asinssārtais (Mycoblastus sanguinarius (L) Norman
 39. Nefroma, gludā (Nephroma laevigatum Ach
 40. Nefroma, vienādā (Nephroma parile (Ach) Ach
 41. Opegrafa, izlocītā (Opegrapha vermicellifera (Kunze) J R Laundon
 42. Opegrafa, zaļā (Opegrapha viridis (Pers ex Ach) Behlen et Desberger
 43. Parmeliella, koraļveida (Parmeliella triptophylla (Ach) Mūll Arg
 44. Parmelīna, liepu (Parmelina tiliacea (Hoffm) Hale
 45. Parmēlija, nabveida (Parmelia omphalodes (L) Ach
 46. Peltigera, dzīslainā (Peltigera venosa (L) Hoffm
 47. Pertuzārija, caurumainā (Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck
 48. Pertuzārija, dzeltenīgā (Pertusaria flavida (DC) J R Laundon
 49. Pertuzārija, puslodes (Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen
 50. Piknotēlija, knupjveida (Pycnothelia papillaria (Ehrh) Dufour
 51. Plaušķērpis, dobumainais (Lobaria scrobiculata (Scop) DC
 52. Plaušķērpis, parastais (Lobaria pulmonaria (L) Hoffm
 53. Pleurostikta, kausveida (Pleurosticta acetabulum (Neck) Elix et Lumbsch in Lumbsch
 54. Ramalīna, trauslā (Ramalina thrausta (Ach) Ach
 55. Skleroforas (Sclerophora spp
 56. Solorina, maisveida (Solorina saccata (L) Ach
 57. Stereokaulons, blīvais (Stereocaulon condensatum Hoffm
 58. Telotrēma, zvīņainā (Thelotrema lepadinum (Ach) Ach
 59. Umbilikārija, daudzlapu (Umbilicaria polyphylla (L) Baumg
 60. Usneja, dāsnā (Usnea florida (L) Weber ex F H Wigg
   
 1. Aknene, parastā (Fistulina hepatica Schaeff
 2. Ausene, ēzeļu (Otidea onotica (Pers) Fuck
 3. Baltmietene, trīskrāsu (Leucopaxillus compactus (Fr) Neuh
 4. Beka, pārslainā (Boletus erythropus Fr
 5. Beka, velna (Boletus satanas Lenz
 6. Cietpiepe, melnsvītras (Phellinus nigrolimitatus (Rom) Bourd
 7. Cietpiepe, tumšbrūnā (Phellinus ferrugineofuscus (P Karst) Bourd
 8. Cietpore, melnējošā (Rigidoporus crocatus (Pat) Ryvarden
 9. Cūkausis, violetais (Gomphus clavatus (Pers:Fr) S F Gray
 10. Čemurene, čemurainā (Grifolia umbellata (Pers:Fr) Pil
 11. Čemurene, daivainā (Grifola frondosa (Dicks:Fr) S F Gray
 12. Dižadatene, zarainā (Hericium coralloides (Scop:Fr) Pers
 13. Dižsardzene, meiteņu (Macrolepiota puellaris (Fr) Mos
 14. Dižvālene, milzu (Clavariadelphus pistillaris (Fr) Donk
 15. Dižvālene, nošķeltā (Clavariadelphus truncatus (Quēl) Donk
 16. Gliemezene, bērzlapju (Hygrophorus russulata (Schaeff:Fr) Quél
 17. Jumene, ēnainā (Pluteus umbrosus (Pers:Fr) P Kumm
 18. Kaussēne, smiltāju (Peziza ammophila Dur et Mont
 19. Kazbārde, krokainā (Sparassis crispa (Fr) Fr
 20. Kātpūpēdis, skropstainais (Tulostoma fimbriatum Fr
 21. Kātpūpēdis, ziemas (Tulostoma brumale Pers:Pers
 22. Korallene, zeltainā (Ramaria aurea (Fr) Quēl
 23. Kserula, sakņkāta (Xerula radicata (Relhan:Fr) Dorfelt
 24. Ksilārija, daudzveidīgā (Xylaria polymorpha (Pers) Grev
 25. Makstsēne, alkšņu (Amanita friabilis (P Karst) Bas
 26. Makstssēne, zīdainā (Volvariella bombycina (Schaeff:Fr) Sing
 27. Mušmire, bārkstainā (Amanita strobiliformis (Vitt) Bert
 28. Mušmire, Elija (Amanita eliac Quēl
 29. Piepe, rožainā (Fomitopsis rosea (Alb et Schw:Fr) P Karst
 30. Piltuvene, koksnes (Clitocybe lignatilis (Pers:Fr) P Karst
 31. Plakanpiepe, lakas (Ganoderma lucidum (Curt:Fr) P Karst
 32. Pūkaine, milzu (Tricholoma colossus (Fr) Quēl
 33. Pūkaine, sarainā (Tricholoma apium Pilat & Svrček
 34. Rūsassēne, sarainā (Asterodon ferruginosus Pat
 35. Rūtaine, plaisājošā (Xylobolus frustulatus (Pers:Fr) Boidin
 36. Samtbeka, parazītiskā (Xerocomus parasiticus (Bull:Fr) Quēl
 37. Samtbeka, sarkanā (Xerocomus rubellus (Krombh) Mos
 38. Sarkosoma, toverīšu (Sarcosoma globosum (Fr) Rehm
 39. Sārtaine, vēdekļa (Rhodotus palmatus (Bull:Fr) Maire
 40. Sārtlapīte, violetā (Entoloma euchroum (Pers:Fr) Donk
 41. Skaistgalve, vijolīšu (Calocybe ionides (Bull:Fr) Kühner & Donk
 42. Skrimslene, sarkanā (Tremiscus helvelloides (DC:Fr) Donk
 43. Smilšbeka, kastaņu (Gyroporus castaneus (Bull:Fr) Quél
 44. Stiklene, rožainā (Hygrocybe calyptraeformis (Berk & Broome) Fayod
 45. Sviestbeka, purva (Suillus flavidus (Fr:Fr) J S Presl
 46. Tintene, kāpu (Coprinus dunarum Stoll
 47. Tumšbeka, raupjā (Porphyrellus pseudoscaber (Secr) Sing
 48. Turzene, gredzenotā (Tubaria confragosa (Fr) Kūhner
 49. Virpainīte, baltrobainā (Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel
 50. Vītene, Vinneja (Marasmius wynnei Berk & Broome
 51. Zeltpore, košā (Hapalopilus croceus (Pers:Fr) Murr
 52. Zeltpore, laškrāsas (Hapalopilus salmonicolor (Berk & M A Kurtis) Pouzar
 53. Zemestauki, Hadriāna (Phallus hadriani Vent:Pers
 54. Zemeszvaigzne, apmalotā (Geastrum coronatum Pers
 55. Zemeszvaigzne, biezstaru (Geastrum triplex Jungh
 56. Zemeszvaigzne, rūsganā (Geastrum rufescens Pers 
 57. Zemeszvaigzne, sekstainā (Geastrum pectinatum Pers
 58. Zemeszvaigzne, sīkā (Geastrum minimum Schw
 59. Zemeszvaigzne, svītrainā (Geastrum striatum Pers
 60. Zemeszvaigzne, vainagotā (Geastrum quadrifidum Pers
 61. Zvīņbeka, melnā (Strobilomyces floccopus (Vahl:Fr) P Karst
 62. Zvīņene, smaržīgā (Pholiota heteroclita (Fr:Fr) Quél
   
 1. Kamolīte, ligzdainā (Tolypella nidifica (O F Müller) A Braun
 2. Mieturīte, Baltijas (Chara baltica Bruzelius
 3. Mieturīte, pavedienu (Chara filiformis Hertzsach
 4. Nitella, blāvā (Nitella opaca (Bruzelius) Agardh
 5. Nitella, caurspīdīgā (Nitella translucens (Persoon) Agardh
 6. Nitella, lokanā (Nitella flexilis (L) Agardh