Saskaņā ar 09.06.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.293 ''Dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtība'' 15. punktu Pārvalde papildus šo noteikumu 16. punktā minētajam nosacījumam nosaka un savā tīmekļa vietnē publisko iesniedzamo datu datnes struktūru un formātu. Šajā vietā arī turpmāk atradīsiet aktuālāko Datu bāzes projektējuma aprakstu, kuru var izmantot dažādu dabas datu iesniegšanai.

 

Saskaņā ar 02.05.2012. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 317  "Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 81. punktu, 06.09.2016. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 601 "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi " 63. punktu un 29.11.2016. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 751 "Slīteres nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 63. punktu Dabas aizsardzības pārvalde nosaka un savā tīmekļa vietnē publisko dabas vērtību inventarizācijas datu un plānoto meža apsaimniekošanas pasākumu iesniedzamās datnes struktūru un formātu, kā arī dabas vērtību kartes datnes sagatavošanai izmantojamos klasifikatorus, apzīmējumus un datnes formātu. Šajā vietā arī turpmāk atradīsiet aktuālāko datu ievadīšanas ģeodatubāzi ar atbilstošiem klasifikatoriem programmas ArcGIS versijām 9.2-10.6. 

 

Meža apsaimniekošanas plāna sagatavošanas atsevišķi dokumenti