Pasākumu rīkošana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
Pasākumu rīkošana mikroliegumā
Pasākumu rīkošana īpaši aizsargājamas sugas dzīvotnē
Pasākumu rīkošana vietā, kur nav īpaši aizsargājamu dabas vērtību
Informācija par uzvedību, satiekot roņu mazuli liedagā pavasarī, un rīcību atrodot savainotu vai mirušu roni.
Dabas skaitīšanas rezultāti - piekraste
Dabas skaitīšanas rezultāti - zālāji
Dabas skaitīšanas rezultāti -mežs
Dabas skaitīšanas rezultāti - alas un atsegumi
Dabas skaitīšanas rezultāti - saldūdens
Dabas skaitīšanas rezultāti - purvs
Mežā lācis? Pamata informācija par brūno lāci un ieteikumi rīcībai, sastopoties ar šo dzīvnieku.
Mežā lācis? Pamata informācija par brūno lāci un ieteikumi rīcībai, sastopoties ar šo dzīvnieku.
Atļauja migrējošo putnu atbaidīšanai ar šaušanu.
Par atļaujas saņemšanu migrējošo putnu atbaidīšanai ar šaušanu.
Informatīvā kampaņa "Misija - KRUPIS". Kā iesaistīties misijā.
Informatīvā kampaņa "Misija - KRUPIS". Fakti par krupi.
Informatīvā kampaņa "Misija - KRUPIS". Kā palīdzēt krupim šķērsot ceļu.
Informatīvā kampaņa "Misija - KRUPIS". 2022. gada rezultāti.
Vispārīgs ieskats par invazīvajām sugām Latvijā.
Vispārīgs ieskats par invazīvajām sugām Latvijā.
Par ivazīvo sugu - Sosnovska latvāni.
Par ivazīvo augu sugu - Sosnovska latvāni.
Balto stārķu ligzdas uz elektrolīnijām.
Balto stārķu ligzdas uz elektrolīnijām - traucējumi, ligzdu noņemšana.
Vispārīga informācija par balto stārķu ligzdām - lielums, svars u.c.
Vispārīga informācija par balto stārķu ligzdām - lielums, svars u.c.
Vispārīga pamata informācija par balto stārķi jeb tautā sauktu par svēteli.
Vispārīga pamata informācija par balto stārķi jeb tautā sauktu par svēteli.
Dižkoks manā īpašumā
Dižkoku kritēriji, sugas, aizsardzība.
Par informācijas sistēmu "Invazīvo sugu pārvaldnieks".
Par informācijas sistēmu "Invazīvo sugu pārvaldnieks".