Demokrātisku, tiesisku, efektīvu, atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts pārvaldi var nodrošināt arī deleģējot privātpersonai un citai publiskai personai kādu no valsts pārvaldes uzdevumiem.

Nav aktuālu līgumu projektu.

Par ūpju mākslīgo ligzdošanas platformu uzstādīšanu un apsaimniekošanu

25.01.2022. noslēgts līdzdarbības līgums starp Dabas aizsardzības pārvaldi (turpmāk – Pārvalde) un biedrību “Latvijas ornitoloģijas biedrību” (turpmāk – Biedrība).

Pārvalde saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauju līdzdarbības līguma slēgšanai (dokumenta Nr. 1-132/1076, datums 03.02.2021) un Pārvalde 2021. gada 27. decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 7.14/7198/2021-N par līdzdarbības līguma slēgšanu ar Biedrību.

Līdzdarbības līguma priekšmets: Pārvalde pilnvaro un Biedrība apņemas par saviem līdzekļiem uzstādīt un apsaimniekot līdz 150 ūpju mākslīgās ligzdošanas platformas un nodrošināt to monitoringu Pārvaldes apsaimniekošanā esošajās zemes vienībās atbilstoši Līgumam un Plānam.