Demokrātisku, tiesisku, efektīvu, atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts pārvaldi var nodrošināt arī deleģējot privātpersonai un citai publiskai personai kādu no valsts pārvaldes uzdevumiem.

Pašreiz nav aktuālu paziņojumu par līdzdarbības līgumu slēgšanu

30.04.2021.

Dabas aizsardzības pārvalde ir izvērtējusi biedrības “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” (reģ. Nr. 40008002230) (turpmāk – Biedrība) 2021. gada 26. februārī iesniegto pieteikumu līdzdarbības līguma noslēgšanai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 19. punktā noteiktajiem kritērijiem (pārvaldes uzdevuma veikšanas efektivitāte, privātpersonas kompetence un spēja veikt pārvaldes uzdevumu (privātpersonas resursi, reputācija, finansiālais stāvoklis, personāla kvalifikācija, pieredze, citi iestādes noteiktie rādītāji), līdzdarbības līguma cena).

Pamatojoties uz veikto izvērtējumu, Dabas aizsardzības pārvalde 2021.  gada 30. marta lēmumā konstatēja, ka Biedrība ir atbilstoša izvirzītajiem kritērijiem un nolēma noslēgt ar Biedrību līdzdarbības līgumu.