Demokrātisku, tiesisku, efektīvu, atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts pārvaldi var nodrošināt arī deleģējot privātpersonai un citai publiskai personai kādu no valsts pārvaldes uzdevumiem.

Par ūpju mākslīgo ligzdošanas platformu uzstādīšanu un apsaimniekošanu

Dabas aizsardzības pārvalde atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" 31. punktam informē, ka 2023.gada 3. maijā ir noslēgts līdzdarbības līgums starp Dabas aizsardzības pārvaldi un biedrību "Latvijas Ornitoloģijas biedrība", ar kuru Dabas aizsardzības pārvalde pilnvaro biedrību "Latvijas Ornitoloģijas biedrība" uzstādīt un apsaimniekot līdz 100 mākslīgās ūpju ligzdošanas platformas un nodrošināt to monitoringu Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajās zemes vienībās atbilstoši noslēgtajam līgumam un sugu grupas "Pūces" aizsardzības plānam, kas apstiprināts ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2020.gada 11. februāra rīkojumu Nr. 1-2/27.