Demokrātisku, tiesisku, efektīvu, atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts pārvaldi var nodrošināt arī deleģējot privātpersonai un citai publiskai personai kādu no valsts pārvaldes uzdevumiem.

Informācija par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu
par īpaši aizsargājamā teritorijā vai ārpus tās plānotajiem
aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem
projektu “Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošana ūpim (Bubo bubo) DAP zemēs II kārtā” un
“Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošana ūpim (Bubo bubo) SIA “Rīgas meži” un DAP zemēs”  ietvaros.

 1. Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 7. punktu.
 2. Pārvaldes funkcija ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšana, savukārt viens no Pārvaldes uzdevumiem ir organizēt un uzraudzīt sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu, kā arī veicināt minēto plānu ieviešanu (Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 2.1. un 3.4.apakšpunkts).
 3. Lai veicinātu Apodziņa (Glaucidium passerinum), bikšainā apoga (Aegolius funereus), meža pūces (Strix aluco), urālpūces (Strix uralensis), ausainās pūces (Asio otus) un ūpja (Bubo bubo) aizsardzības plāna (apstiprināts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 11. februāra rīkojumu Nr. 1-2/27 “Par sugas aizsardzības plāna apstiprināšanu”) ieviešanu attiecībā uz ūpi, nepieciešams uzstādīt mākslīgās ligzdošanas platformas un nodrošināt izvietoto ligzdošanas platformu monitoringu Pārvaldes pārvaldīšanā esošajās zemes vienībās.
 4. Uzdevuma izpilde jānodrošina Pārvaldes pārvaldīšanā esošajās 620 zemes vienībās, kur pārklājas ūpja aizsardzībai prioritārās teritorijas.
 5. Līdzdarbība neparedz piešķirt privātpersonai valsts budžeta līdzekļus, līdz ar to par līdzdarbības līguma izpildi nav paredzēta samaksa.
 6. Mākslīgo ligzdošanas platformu uzstādīšanu ūpim jānodrošina līdz 2022. gada 31.oktobrim.
 7. Privātpersona iesniedz pieteikumu, kurā norādīts pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, pārstāvja vārds, uzvārds, pretendenta juridiskā adrese (juridiskai personai) vai deklarētās dzīves vietas adrese (fiziskai personai), tālrunis, e-pasts.
 8. Pieteikumā obligāti iesniedzami dokumenti, kas apliecina privātpersonas spēju un kompetenci veikt pārvaldes uzdevumu:
  • informācija par privātpersonas resursiem - darbinieku skaits, kuri būs iesaistīti pārvaldes uzdevuma veikšanā;
  • pārvaldes uzdevumu īstenošanā un administrēšanā iesaistītā personāla dzīves gaitu aprakstus (CV);
  • pieredzes apraksts brīvā formā (uz vienas A4 formāta lapas);
 9. Privātpersona pieteikumam var pievienot citu informāciju, ko tā uzskata par nozīmīgu pieteikuma izvērtēšanā.
 10. Prasības pretendentam:
  • pretendents ir persona, kas darbojas savvaļas putnu izpētes un aizsardzības jomā ne mazāk kā 1 (vienu) gadu.
  • pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
  • pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, kas pārsniedz 150 euro.
 11. Lai veiktu mākslīgo ligzdošanas platformu uzstādīšanu un monitoringu ūpim, ir nepieciešama šāda personāla kvalifikācija:
  • zināšanas un pieredze putnu mākslīgo ligzdošanas platformu izgatavošanā un uzstādīšanā;
  • zināšanas un izpratne par ūpja bioloģijas īpatnībām un cilvēka uzvedību iespējamas ligzdošanas vietas tuvumā;
  • zināšanas un prasme identificēt dabā potenciālu ūpja ligzdošanas mikrodzīvotni;
  • praktiska pieredze ūpja ligzdošanas vietu kontrolē.
 12. Pieteikumi, kas neatbildīs augstāk minētajiem nosacījumiem un prasībām, vai tajos nebūs sniegta obligāti sniedzamā informācija, netiks izskatīti.
 13. Pieteikuma līdzdarbības līguma slēgšanai jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē līdz 2021. gada 18.novembrim (ieskaitot) Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV2150 vai ar drošu elektronisko parakstu un saturošu laika zīmogu uz e-pastu: pasts@daba.gov.lv.
 14. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta Monitoringa un plānojumu nodaļas vadošo eksperti S. Martinsoni, tālrunis +37129353919.

 

2021. gada 10.novembrī

05.01.2022.

Dabas aizsardzības pārvalde  savā tīmekļa vietnē www.daba.gov.lv 2021. gada 10. novembrī ievietoja informāciju par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu, lai pilnvarotu privātpersonu uzstādīt mākslīgās ūpju ligzdošanas platformas un nodrošināt to monitoringu Pārvaldes apsaimniekošanā esošajās 620 zemes vienībās, kur pārklājas ūpja aizsardzībai prioritārās teritorijas.

Pieteikumu minētā līdzdarbības līguma noslēgšanai iesniedza viena privātpersona – biedrība “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” (turpmāk- Biedrība) (pieteikuma reģ. Nr. 4.6/7109/2021-S, datums: 2021. gada 16. novembris).

Atbilstoši Ministru Kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu nr. 317 “Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 19. punktam, Pārvalde izvērtēja saņemto pieteikumu un 2021. gada 27. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 7.14/7198/2021-N par līdzdarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Ornitoloģijas biedrība”.