Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajam LIFE-IP LatViaNature projektam nepieciešama četru aprīkotu darba vietu noma, sīkāka informācija Valsts nekustamo īpašumu tīmekļvietnē

Paziņojums par pieteikšanos nomas tiesību izsolei publiskās ūdenstilpes - Rāznas ezera - daļai 40 m2 (0,004 ha) platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7846 011 9023, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā laivu nolaišanas vietas izveidei un uzturēšanai.

Publicēts 28.05.2024. Pretendentu reģistrācija notiek no 2024. gada 31. maija plkst.13.00 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv


Paziņojums par pieteikšanos zemes nomai Gaujas Nacionālā parka Vaive 9,72 ha platībā.

Publicēts 23.04.2024. Pieteikties līdz 30.04.2024.


Paziņojums par pieteikšanos nomai nodibinājumiem vai biedrībām Teiču dabas rezervāta NĪ “Ozolsala” pļavās 62 ha platībā.

Publicēts 28.03.2024., pieteikties līdz 08.04.2024.


Paziņojums par pieteikšanos nomai Gaujas Nacionālā parka Balonu pļavās 9,4 ha.

Publicēts 25.03.2024., pieteikties līdz 05.04.2024.


Paziņojums par pieteikšanos nomai Gaujas Nacionālā parka pļavās “Gaujas NP Raiskums” 1,94 ha platībā.

Publicēts 30.11.2023.,pieteikties līdz  08.12.2023.

 


Publicēts 24.05.2023., pieteikties līdz 31.05.2023. plkst. 10.00.

 


Sakarā ar to, ka 29.05.2023. ar 28.05.2023.grozījumiem likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” tika noteikta par oficiālo brīvdienu, Dabas aizsardzības pārvaldes izsludinātās rakstiskās izsoles “par Gaujas NP pļavu zemes vienību, kadastra apzīmējumi 80150023904, 80150010030, 80150020285, 42460030099, 42460030027, daļu 41,07 ha kopplatībā nomas tiesībām”. 

Pieteikumu atvēršanas sēde tiek pārcelta uz 30.05.2023. plkst. 10:00.

 Publicēts 16.05.2023., pieteikties līdz 29.05.2023. plkst. 15.00.

 


Publicēts 15.03.2023., pieteikties līdz 23.03.2023. plkst. 9.30.

 


Publicēts 08.02.2023., pieteikties lidz 22.02.2023.

 


Publicēts 06.02.2023., pieteikties līdz 14.02.2023.

 


Publicēts 22.07.2022., pieteikties līdz 28.07.2022.

 


Publicēts 29.06.2022., pieteikties līdz 06.07.2022. plkst 17.00

 


Publicēts 28.03.2022., pieteikties līdz 08.04.2022.

 


 Pieteikties līdz 31.03.2022.

 

Dabas aizsardzības pārvalde 2024. gada 19. martā plkst. 12.00, Siguldā, Baznīcas ielā 7, rīko RAKSTISKU IZSOLI par dzīvas kustamas mantas – aļņu - atsavināšanu. Izsoles nolikumu, līguma projektu un pieteikuma anketu izsolei, lūdzu, skatiet pielikumā pievienotajos dokumentos.

Piedāvājumus iesniegt pa pastu vai personīgi līdz 2024.gada 19. martam plkst. 11.30
Dabas aizsardzības pārvaldē, Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150.


Dabas aizsardzības pārvalde 2023. gada 15. decembrī plkst. 13.00, Siguldā, Baznīcas ielā 7, rīko RAKSTISKU IZSOLI par LIETOTU AUTOTRANSPORTA VIENĪBU iegādi. Izsoles nolikumu, kontaktpersonu, līguma projektu un pieteikuma anketu izsolei, lūdzu, skatiet pielikumā pievienotajos dokumentos.

Piedāvājumus iesniegt pa pastu vai personīgi līdz 2023. gada 15. decembrim, plkst. 12.30
Dabas aizsardzības pārvaldē, Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150.


Dabas aizsardzības pārvalde 2023. gada 4. decembrī plkst. 11.00, Rēzeknē, Galdnieku ielā 8, rīko RAKSTISKU IZSOLI par 150 siena ruļļu iegādi. Izsoles nolikumu, kontaktpersonu, līguma projektu un pieteikuma anketu izsolei, lūdzu, skatiet pielikumā pievienotajos dokumentos.

Piedāvājumus iesniegt pa pastu vai personīgi līdz 2023. gada 4. decembrim, plkst. 10.30
Latgales reģionālajā administrācijā, Galdnieku iela 8, Rēzekne, LV-4601.

Aktuālās izsoles

Cirsmu izsole 08.07.2022.

 

 Cirsmu izsoļu kārtība

 • Cirsmas izsoles noteikumi
 • Juridiskām personām iesniedzamie dokumenti:
  • uzņēmuma reģistrācijas / komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no Latvijas republikas uzņēmu reģistra datubāzes;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu samaksu vai izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €, izziņai vai izdrukai jābūt sagatavotai ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles dienas;
  • uzņēmumu reģistra lēmuma vai izziņas par pārstāvības tiesībām kopija;
  • pilnvara, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav uzņēmumu reģistra lēmumā noteiktas pārstāvības tiesības;
  • nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments vai kopija.
 • Fiziskām personām iesniedzamie dokumenti:
  • pases vai personas apliecības dati;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu samaksu vai izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €, izziņai vai izdrukai jābūt sagatavotai ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles dienas;
  • nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments.
 • Piedāvājuma veidne rakstiskai cirsmu izsolei juridiskām/fiziskām personām
 • Cirsmas pirkuma līguma veidne
 • Cirsmas pieņemšanas-nodošanas akta veidne

Dabas aizsardzības pārvalde 2023. gada 15.decembrī plkst. 14.00, Siguldā, Baznīcas ielā 7, rīko atkārtotu RAKSTISKU IZSOLI par tiesībām iegūt niedres 2023./24.gada sezonā.Izsoles nolikumu, nogabalu kartes, līguma projektu un pieteikuma anketu izsolei, lūdzu, skatīt pielikumā pievienotajos dokumentos.

Piedāvājumus iesniegt pa pastu vai personīgi līdz 2023.gada 15.decembrim plkst.12.30 Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150

 


 

Ir apstiprināti izsoles rezultāti par tiesībām slēgt līgumus ar sekojošiem pretendentiem:

 1. Īpašumam „Papes ezers”, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 64840020001, zemes vienības kadastra apzīmējums 64840020001:
Nogabala Nr. Pretendents, ar kuru slēgt līgumu Piedāvātā izsoles cena EUR, bez PVN

1.

SIA “ROYAL REED”

1075,00

2.

SIA “ROYAL REED”

7940,00

3.

SIA “ROYAL REED”

7480,00

4.

Fiziska persona

1220,00

5.

Fiziska persona

1640,00

6.

SIA “ROYAL REED”

587,00

7.

SIA “ROYAL REED”

587,00

8.

SIA “ROYAL REED”

4250,00

9.

SIA “ROYAL REED”

6205,00

10.

SIA “ROYAL REED”

3205,00

11.

SIA “ECO ROOF”

1260,00

12.

SIA “ROYAL REED”

1720,00

13.

Bez rezultāta

-

14.

SIA “ROYAL REED”

90,00

15.

SIA “ROYAL REED”

505,00

16.

SIA “ROYAL REED”

107,00

17.

SIA “ROYAL REED”

105,00

18.

SIA “ROYAL REED”

90,00

 1. Īpašumam „Kaņiera ezers”, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr. 90660030001, zemes vienības kadastra apzīmējums 90660030001:

Nogabala Nr.

Pretendents, ar kuru slēgt līgumu

Piedāvātā izsoles cena, EUR, bez PVN

1.- 6.

Bez rezultāta

-

7.

Fiziska persona

73,00

8.

Bez rezultāta

-

9.

Bez rezultāta

-

10.

Fiziska persona

14,00

11.

Fiziska persona

12,00

12.

Fiziska persona

18,00

13.

Fiziska persona

15,00

 1. Īpašumam „Lubāna ezers”, kadastra Nr.70820140019, zemes vienības kadastra apzīmējums 70820140019, Ošupes pagasts, Madonas novads, nogabalā Nr.1 un nogabalā Nr.2; kadastra Nr. 78540019006, zemes vienības kadastra apzīmējums 78540019006, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, nogabalā Nr.3 un kadastra Nr. 78740010006, zemes vienības kadastra apzīmējums 78740010006, Nagļu  pagasts, Rēzeknes novads nogabalā Nr.4:

Nogabala Nr.

Pretendents, ar kuru slēgt līgumu

Piedāvātā izsoles cena, EUR, bez PVN

1.- 4.

Bez rezultāta

-


Dabas aizsardzības pārvalde 2023. gada 2. oktobrī plkst. 14.00, Siguldā, Baznīcas ielā 7, rīko RAKSTISKU IZSOLI par tiesībām iegūt niedres 2023./24.gada sezonā.

Izsoles nolikumu, nogabalu kartes, līguma projektu un pieteikuma anketu izsolei, lūdzu, skatīt pielikumā pievienotajos dokumentos.

Piedāvājumus iesniegt pa pastu vai personīgi līdz 2023. gada 2. oktobrim plkst.12.30

Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150