Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajam LIFE-IP LatViaNature projektam nepieciešama četru aprīkotu darba vietu noma, sīkāka informācija Valsts nekustamo īpašumu tīmekļvietnē

 


Dabas aizsardzības pārvalde 10.05.2022. plkst.13:30 rīko 17,58 ha zemes nomas izsoli “Slīteres NP pļavas” ar mērķi - zālāju apsaimniekošana, kas ietver bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu un atjaunošanu zālājos, veicot ekstensīvu apsaimniekošanu saskaņā ar Eiropas Savienības nozīmes biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīnijās (biotopu grupa "zālāji") noteiktajiem principiem.

Publicēts 24.05.2023., pieteikties līdz 31.05.2023. plkst. 10.00.

 


Sakarā ar to, ka 29.05.2023. ar 28.05.2023.grozījumiem likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” tika noteikta par oficiālo brīvdienu, Dabas aizsardzības pārvaldes izsludinātās rakstiskās izsoles “par Gaujas NP pļavu zemes vienību, kadastra apzīmējumi 80150023904, 80150010030, 80150020285, 42460030099, 42460030027, daļu 41,07 ha kopplatībā nomas tiesībām” 

pieteikumu atvēršanas sēde tiek pārcelta uz 30.05.2023. plkst. 10:00.

 Publicēts 16.05.2023., pieteikties līdz 29.05.2023. plkst. 15.00.

 


Publicēts 15.03.2023., pieteikties līdz 23.03.2023. plkst. 9.30.

 


Publicēts 08.02.2023., pieteikties lidz 22.02.2023.

 


Publicēts 06.02.2023., pieteikties līdz 14.02.2023.

 


Publicēts 22.07.2022., pieteikties līdz 28.07.2022.

 


Publicēts 29.06.2022., pieteikties līdz 06.07.2022. plkst 17.00

 


Publicēts 28.03.2022., pieteikties līdz 08.04.2022.

 


 Pieteikties līdz 31.03.2022.

 

Pašlaik aktuālu izsoļu nav.

Aktuālās izsoles

Cirsmu izsole 08.07.2022.

 

 Cirsmu izsoļu kārtība

 • Cirsmas izsoles noteikumi
 • Juridiskām personām iesniedzamie dokumenti:
  • uzņēmuma reģistrācijas / komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no Latvijas republikas uzņēmu reģistra datubāzes;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu samaksu vai izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €, izziņai vai izdrukai jābūt sagatavotai ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles dienas;
  • uzņēmumu reģistra lēmuma vai izziņas par pārstāvības tiesībām kopija;
  • pilnvara, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav uzņēmumu reģistra lēmumā noteiktas pārstāvības tiesības;
  • nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments vai kopija.
 • Fiziskām personām iesniedzamie dokumenti:
  • pases vai personas apliecības dati;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu samaksu vai izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €, izziņai vai izdrukai jābūt sagatavotai ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles dienas;
  • nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments.
 • Piedāvājuma veidne rakstiskai cirsmu izsolei juridiskām/fiziskām personām
 • Cirsmas pirkuma līguma veidne
 • Cirsmas pieņemšanas-nodošanas akta veidne

Dabas aizsardzības pārvalde 2022. gada 15.novembrī plkst. 13.00, Siguldā, Baznīcas ielā 7, rīko RAKSTISKU IZSOLI par tiesībām iegūt niedres 2022./23.gada sezonā.

Izsoles nolikumu, nogabalu kartes, līguma projektu un pieteikuma anketu izsolei, lūdzu, skatīt pielikumā pievienotajos dokumentos.

Piedāvājumus iesniegt pa pastu vai personīgi līdz 2022.gada 15.novembrim plkst.11.30

Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150