Dabas aizsardzības pārvalde 10.05.2022. plkst.13:30 rīko 17,58 ha zemes nomas izsoli “Slīteres NP pļavas” ar mērķi - zālāju apsaimniekošana, kas ietver bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu un atjaunošanu zālājos, veicot ekstensīvu apsaimniekošanu saskaņā ar Eiropas Savienības nozīmes biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīnijās (biotopu grupa "zālāji") noteiktajiem principiem.

Dabas aizsardzības pārvalde 2022. gada 7.septembrī plkst. 10.00, Rēzeknē, Galdnieku ielā 8, rīko RAKSTISKU IZSOLI par kustamas mantas – Krustkalnu DR pļavu SIENA - atsavināšanu.
Izsoles nolikumu, līguma projektu un pieteikuma anketu izsolei, lūdzu, skatīt pielikumā pievienotajos dokumentos.
Piedāvājumus iesniegt pa pastu vai personīgi līdz 2022.gada 6.septembrim plkst.17.00, Rēzeknē, Galdnieku ielā 8, LV-4601

Aktuālās izsoles

Cirsmu izsole 08.07.2022.

 

 Cirsmu izsoļu kārtība

 • Cirsmas izsoles noteikumi
 • Juridiskām personām iesniedzamie dokumenti:
  • uzņēmuma reģistrācijas / komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no Latvijas republikas uzņēmu reģistra datubāzes;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu samaksu vai izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €, izziņai vai izdrukai jābūt sagatavotai ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles dienas;
  • uzņēmumu reģistra lēmuma vai izziņas par pārstāvības tiesībām kopija;
  • pilnvara, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav uzņēmumu reģistra lēmumā noteiktas pārstāvības tiesības;
  • nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments vai kopija.
 • Fiziskām personām iesniedzamie dokumenti:
  • pases vai personas apliecības dati;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu samaksu vai izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €, izziņai vai izdrukai jābūt sagatavotai ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles dienas;
  • nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments.
 • Piedāvājuma veidne rakstiskai cirsmu izsolei juridiskām/fiziskām personām
 • Cirsmas pirkuma līguma veidne
 • Cirsmas pieņemšanas-nodošanas akta veidne

Dabas aizsardzības pārvalde rīko RAKSTISKU IZSOLI par tiesībām iegūt niedres.
2021. gada 2.decembrī plkst. 11.00, Siguldā, Baznīcas ielā 7,

Publicēts 17.11.2021.

Piedāvājumus iesniegt pa pastu vai personīgi līdz 2021.gada 2.decembrim plkst.10.30
Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150