Reģistrētie dzīvnieki

Kopš 2010. gada 1. aprīļa atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr.1139 „Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība” 6.punktam, CITES dzīvnieku īpašniekam trīs mēnešu laikā no dzīvnieka iegādes brīža Dabas aizsardzības pārvaldē nepieciešams reģistrēt Regulas Nr.338/97, kas ievieš CITES nosacījumus Eiropas Savienībā, A un B pielikumā iekļautos dzīvniekus.

Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1033 "Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai"
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1033 izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 21.punktu.

Reģistrētie zooloģiskie dārzi

Zoodārzu darbību reglamentējoši dokumenti Eiropas Savienībā

  • Zooloģisko dārzu uzraudzības un kontroles kārtība:   (PDF 0.11 MB)

Dabas aizsardzības pārvaldes iekšējie kārtības noteikumi Nr. 14/13/2014-P Tajos noteikts kā Pārvaldes valsts vides inspektori veic normatīvo aktu par prasībām savvaļas dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasībām zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrēšanai ievērošanas kontroli, kā arī aizpilda zooloģiskā dārza pārbaudes aktu.

  • Vadlīnijas zooloģisko dārzu darbībai un dzīvnieku labturības nodrošināšanai:   (PDF 0.38 MB)
  •  Padomes Direktīva (Zoo direktīva) 1999/22/EK attiecībā uz savvaļas dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos dārzos: lejupielādēt >>>
  • Zoo direktīvas labās prakses rokasgrāmata (angļu valodā): lejupielādēt >>>

Latvijā reģistrētie zooloģiskie dārzi
 

Atļaujas Nr.

Atļaujas saņēmējs

Zooloģiskā dārza adrese

Atļaujas izsniegšanas datums

4/2011 Larisa Smule Pulkveža Brieža iela 3/50, Rēzekne

16.12.2011.

1/2012 Daugavpils pašvaldības budžeta iestāde „Latgales zoodārzs” Vienības iela 27, Daugavpils 06.01.2012.
2/2012 Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs” Meža prospekts 1, Rīga 18.01.2012.