Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai nebrīvē turētu starptautiskajā tirdzniecībā apdraudēto sugu īpatņus (Padomes 1996.gada 9.decembra Regulas (EK) Nr.338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību A un B pielikumā minētos zīdītājus, putnus un rāpuļus), dzīvnieks jāreģistrē Dabas aizsardzības pārvaldē. Dzīvnieka turēšanas vietas vai īpašnieka maiņas gadījumā, kā arī dzīvnieka nāves gadījumā par izmaiņām ir jāziņo Dabas aizsardzības pārvaldei.

!!! Dzīvnieku, kuri minēti Dzīvnieku aizsardzības likuma 3.1 panta pirmajā daļā:
1) plēsēju kārtas savvaļas sugas dzīvnieki;
2) primāti;
3) jūras zīdītāji;
4) krokodilu kārtas dzīvnieki;
5) čūskveidīgie dzīvnieki,
iegāde un pārvietošana uz turēšanas vietu veicama tikai pēc dzīvnieka turēšanas vietas atbilstības pārbaudes, saņemot pozitīvu vērtējumu no Dabas aizsardzības pārvaldes gan par turēšanas vietas atbilstību, gan dzīvnieka legālo izcelsmi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums ir bezmaksas.
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  - aizpildīta atbilstošā pieteikuma veidlapa
  - dzīvnieka legālu izcelsmi apliecinoša dokumenta kopijas.

  Lai apdraudēto dzīvnieku reģistrētu un marķētu, īpašnieks pārvaldē iesniedz iesniegumu par dzīvnieka reģistrēšanu un marķēšanu un aizpilda dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas A sadaļu. Ja apdraudētajam dzīvniekam ir divi vai vairāki īpašnieki, dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapā norāda tikai vienu īpašnieku saskaņā ar īpašnieku savstarpēju rakstisku vienošanos. Vienošanos sastāda vismaz divos eksemplāros, un to ar parakstu apstiprina visi īpašnieki. Vienu vienošanās eksemplāru pievieno dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapai. Dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapai īpašnieks pievieno apdraudētā dzīvnieka legālu izcelsmi apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

  Ja mainās reģistrēta apdraudētā dzīvnieka īpašnieks, iepriekšējais īpašnieks informē jauno īpašnieku par apdraudētā dzīvnieka marķējumu un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī aizpilda un mēneša laikā iesniedz pārvaldē dzīvnieka īpašnieka vai turēšanas vietas maiņas ziņojuma lapu.

  Ja mainās apdraudētā dzīvnieka turēšanas vieta, īpašnieks aizpilda un mēneša laikā iesniedz pārvaldē dzīvnieka īpašnieka vai turēšanas vietas maiņas ziņojuma lapu.

  Ja iestājusies apdraudētā dzīvnieka nāve, īpašnieks aizpilda un mēneša laikā pēc fakta konstatācijas dienas iesniedz pārvaldē dzīvnieka nāves ziņojuma lapu.

  Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāparaksta ar e-parakstu.

  Maksājumi.
  Valsts nodevu maksā pirms iesnieguma iesniegšanas par apdraudētā dzīvnieka reģistrēšanu, samaksājot attiecīgo summu kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus. Valsts nodevas apmērs par katra apdraudētā dzīvnieka reģistrēšanu ir 9,96 euro.

  Rekvizīti Valsts nodevas iemaksāšanai par CITES dzīvnieku reģistrāciju:
  Saņēmējs: Valsts Kase
  Reģ. Nr.: 90000050138
  Konts: LV23TREL1060210990000
  Bankas kods: TRELLV22
  Saņēmēja banka: Valsts kase
  Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par CITES dzīvnieka reģistrāciju

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Par dzīvniekiem, kuri nav minēti Dzīvnieku aizsardzības likuma 3.1 panta pirmajā daļā, triju darbdienu laikā pēc iesnieguma un dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas saņemšanas, Pārvalde pieņem lēmumu par apdraudētā dzīvnieka turēšanas vietas apsekošanu un par pieņemto lēmumu rakstiski informē īpašnieku, kā arī aizpilda dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas B sadaļu. Pārvalde izsniedz aizpildīto dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapu īpašniekam.

  !!! Dzīvnieku, kuri minēti Dzīvnieku aizsardzības likuma 3.1 panta pirmajā daļā:
  1) plēsēju kārtas savvaļas sugas dzīvnieki;
  2) primāti;
  3) jūras zīdītāji;
  4) krokodilu kārtas dzīvnieki;
  5) čūskveidīgie dzīvnieki,
  iegāde un pārvietošana uz turēšanas vietu veicama tikai pēc dzīvnieka turēšanas vietas atbilstības pārbaudes, saņemot pozitīvu vērtējumu no Dabas aizsardzības pārvaldes gan par turēšanas vietas atbilstību, gan dzīvnieka legālo izcelsmi.

  Īpašnieks 10 darbdienu laikā pēc dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas saņemšanas nodrošina apdraudētā dzīvnieka marķēšanu pie praktizējoša veterinārārsta, uzrādot dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapu.

  Īpašnieks piecu darbdienu laikā vienu dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapas eksemplāru iesniedz pārvaldē, bet otru – uzglabā. Eksemplāru skaits nav attiecināms uz elektroniska dokumenta formā sagatavotu dzīvnieka reģistrācijas un marķēšanas lapu.