Atzinums par noteiktu sugu, sugu grupu vai biotopu grupu

Sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta sagatavotā atzinuma par noteiktu sugu, sugu grupu vai biotopu grupu saturu un tajā ietvertās minimālās prasības nosaka Ministru kabineta 2010.gada 30.septembra noteikumi Nr.925 “Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības”.

Atzinums mikrolieguma izveidošanai

Sagatavojot eksperta atzinumu mikrolieguma izveidošanai, sertificētam ekspertam jāievēro arī Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” noteiktās prasības.

Atzinumiem jāatbilst minēto noteikumu prasībām, jābūt saturiski pilnīgiem un zinātniski pamatotiem.

Vadlīnijas