Informāciju par mikroliegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradnēm drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju!

marķieris violetā krāsā

Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu.

Mikroliegumi parasti platības ziņā ir mazāki kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (0,1- 30 ha, putnu mikroliegumiem kopā ar buferzonu platība var sasniegt līdz 500 ha) un to izveidošanas procedūra ir vienkāršāka un ātrāka, nekā veidojot īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. Tādējādi, nodrošinot operatīvu īpaši reto un apdraudēto sugu aizsardzību.

ES aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 iekļauti 24 mikroliegumi.

Mikroliegumu veidošanu nosaka:

Tā kā mikroliegumos tiek aizsargātas īpaši retas sugas, tad dati par mikroliegumiem un tajos sastopamajām sugām glabājas Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzē, kas ir pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem.

Informāciju par mikroliegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradnēm drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju!

Par mikroliegumu veidošanu ir atbildīgās institūcijas:

Mikroliegumu veidošanas process ir atšķirīgs meža un nemeža zemēs.

Par mikroliegumu veidošanu meža zemēs ārpus dabas rezervātiem un nacionālajiem parkiem sīkāka informācija ir pieejama Valsts meža dienestā.

 • Mikroliegumu veidošanas kārtība nemeža zemēs:
  • Mikroliegumus nemeža zemēs, kā arī dabas rezervātos un nacionālajos parkos nosaka Dabas aizsardzības pārvalde.
  • Mikrolieguma izveidošanu var ierosināt jebkura persona, aizpildot īpaši aizsargājamās sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketas pirmo daļu, kurai pievieno grafiski vai digitāli attēlotu paredzamo mikrolieguma teritoriju mērogā 1:5000 vai 1:10000.
  • Persona, iesniedzot īpaši aizsargājamās sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketas pirmo daļu, var tai pievienot eksperta sagatavotu īpaši aizsargājamās sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketas otro daļu, kurā ietver sagatavoto informāciju par plānotā mikrolieguma teritoriju.
  • Ekspertam, kurš sniedz atzinumu par mikrolieguma veidošanu, jābūt sertificētam saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 267 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība”.
  • Ekspertu reģistrs publicēts Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnes sadaļā DABAS EKSPERTI.

 

Pieteikums par mikrolieguma izveidošanu nemeža zemēs (izņemot zivju sugu nārsta vietas, par kurām atbild Zemkopības ministrija), ir jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē.

Dabas aizsardzības pārvalde par ierosināto mikroliegumu rakstiski informē pašvaldību un zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, nosakot, līdz kuram laikam var sūtīt atsauksmes un priekšlikumus.

Pieņemot lēmumu par mikrolieguma izveidošanu, Dabas aizsardzības pārvalde izvērtē pašvaldības un zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja viedokli un sabiedrībai nozīmīgas sociālās un ekonomiskās intereses.

Lēmumu par mikrolieguma izveidošanu vai lēmumu par atteikumu izveidot mikroliegumu Dabas aizsardzības pārvalde nosūta mikrolieguma izveidošanas priekšlikuma iesniedzējam, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, pašvaldībai un ekspertam. Pēc lēmuma par mikrolieguma izveidi saņemšanas zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāinformē zemes nomniekus vai lietotājus, ja tādi ir, par izveidoto mikroliegumu un jāsniedz informācija par mikrolieguma individuālajām apsaimniekošanas un aizsardzības prasībām.

Lai pieņemtu lēmumu par mikrolieguma izveidošanu, pieteikumā iekļaujami šādi dokumenti:

Mikrolieguma izveidošanas ierosinātājs nodrošina augstākminēto dokumentu sagatavošanu un aizpilda īpaši aizsargājamās sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketas pirmo daļu. Attiecīgās nozares eksperts aizpilda īpaši aizsargājamās sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketas otro daļu.

Pieteikums ir jānosūta vai jānogādā personīgi:

Dabas aizsardzības pārvaldē
Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150
Neskaidrību gadījumos zvaniet pa tālr. 67509545