Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
55
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Zemes īpašnieks vai lietotājs ir tiesīgs saņemt no Dabas aizsardzības pārvaldes kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopības, akvakultūras, lopkopības vai biškopības nozarē. Lai varētu saņemt kompensāciju, zemes īpašniekam vai lietotājam postījumu vietā ir jāveic aizsardzības pasākumi postījumu novēršanai, kā arī nodarīto zaudējumu apmēram jāpārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērs.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums ir bez maksas.
  Kompensācijai var pieteikties:
  - augkopības nozarē – pavasara un rudens migrācijas sezonā, bet ne biežāk kā vienu reizi par kopējiem nodarītajiem postījumiem katrā sezonā. Postījumu platība konkrētajā zemes vienībā nevar būt mazāka par 0,05 hektāriem;
  - akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi gadā. Postījumiem jābūt nodarītiem zivju dīķos, un kopējā zivju dīķu platība nevar būt mazāka par trim hektāriem;
  - lopkopības vai biškopības nozarē – par ikreizējiem nodarītajiem postījumiem.

  Lai pieprasītu kompensāciju par zaudējumiem augkopības un lopkopības vai biškopības nozarē, zemes īpašniekam vai lietotājam jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) Ministru kabineta 2021.gada 18.februāra noteikumu Nr.114 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai” (turpmāk – Noteikumi) 1. vai 2.pielikumā esošā atbilstošā pieteikuma veidlapa.

  Lai pieprasītu kompensāciju par zaudējumiem akvakultūrai, zemes īpašniekam vai lietotājam:
  - laikposmā no 20.marta, bet ne vēlāk kā līdz 1.oktobrim jāiesniedz Pārvaldē Noteikumu 3.pielikumā esošā paziņojuma veidlapa par to, ka tiks veikta īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku uzskaite;
  - pēc minētā paziņojuma iesniegšanas katra mēneša 10. un 25. datumā, izmantojot Noteikumu 4.pielikumā esošo veidlapu, jāveic īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku uzskaite, kā arī jānorāda dati par ūdra klātbūtni. Aizpildītā uzskaites datu veidlapa līdz nākamās dienas beigām jāiesniedz Pārvaldē;
  - laikposmā no 25.oktobra līdz 5.novembrim jāiesniedz Pārvaldē Noteikumu 5.pielikumā esošā pieteikuma veidlapa kompensācijas saņemšanai.

  Lai zemes īpašniekam vai lietotājam piešķirtu kompensāciju:
  - jānodrošina Noteikumos minētie aizsardzības pasākumi postījumu novēršanai;
  - jābūt izpildītiem Noteikumu 7.punktā (pieejams: https://likumi.lv/ta/id/321153#p7) ietvertajiem nosacījumiem;
  - pieteikumam kompensācijas saņemšanai jāpievieno šādi dokumenti (to apliecinātas kopijas):
  1. zemes lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, ja zemes lietošanas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā (ja pieteikumu iesniedz zemes lietotājs);
  2. pilnvara (ja pieteikumu iesniedz zemes īpašnieka vai lietotāja pilnvarotā persona);
  3. nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts zemes robežu plāns (turpmāk – zemes robežu plāns). Ja pieteikumu iesniedz par akvakultūrai nodarītajiem zaudējumiem – zemes robežu plānā norāda zivju dīķus, kuros nodarīti postījumi
  - nodarīto zaudējumu apmēram jāpārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērs.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pārvalde izveido komisiju, kura 10 darbdienu laikā (augkopība) vai nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā (lopkopība, biškopība) pēc pieteikuma saņemšanas veic pārbaudi dabā un konstatē postījumus.

  Lai novērtētu zaudējumus akvakultūrai, komisija izlases veidā mēneša 12. vai 27. datumā, bet ne mazāk kā divas reizes sezonā veic kompensācijas saņemšanai pieteikto zivju dīķu platību pārbaudi dabā.

  Lēmumu par kompensācijas piešķiršanu, nosakot kompensācijas apmēru, vai atteikumu piešķirt kompensāciju pieņem mēneša laikā:
  - pēc pārbaudes veikšanas dabā par augkopībai, lopkopībai vai biškopībai nodarītajiem zaudējumiem;
  - pēc pieteikuma saņemšanas par akvakultūrai nodarītajiem zaudējumiem.

  Kompensācijas apmērs nepārsniedz 80% no aprēķinātā zaudējumu apmēra. Ja zemes īpašnieks vai lietotājs ir saņēmis apdrošināšanas atlīdzību par nodarīto kaitējumu, par kuru tiek piešķirta kompensācija, kopējais kompensācijas un apdrošināšanas atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt 100% no attiecināmajām izmaksām.

  Pārvalde nodrošina piešķirtās kompensācijas izmaksu atbilstoši valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.