Rāznas Nacionālā parka atrašanās vieta latvijā.

Rāznas Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu dabas vērtības, kā arī raksturīgo Latgales kultūrainavisko vidi plašā Latgales teritorijā. Te konstatēti 14 ES Biotopu direktīvas 1. pielikuma biotopi. 14% no teritorijas aizņem eitrofi ezeri. Samērā liela pļavu daudzveidība (4 Eiropas nozīmes pļavu biotopu tipi). Viens no ainaviski izcilākajiem ezeriem - Ežezers - ar 26 salām, kuras klātas galvenokārt ar platlapu koku mežiem. Sastopami arī egļu meži un avoti. Nozīmīga ozolu mežu, boreālo mežu un minerālvielām bagātu avotu aizsardzības teritorija salās. Vairākās salās konstatēta zaļā divzobe un Lielajā salā dzeltenā dzegužkurpīte (ES Direktīvas sugas). Salu meži piemēroti dzeņu ligzdošanai.

Aizsardzības kategorija: nacionālais parks
Kods: LV0303400
Natura 2000 teritorijastandarta datu forma
Administratīvais iedalījums: Rēzeknes novada Mākoņkalna, Čornajas, Kaunatas un Lūznavas pagasts, Krāslavas novada Andzeļu, Andrupenes un Ezernieku pagasts, Ludzas novada Rundēnu pagasts.
Platība: 59615 ha
Dibināšanas gads: 2007
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija.
Logo: skatīt vairāk >>

1989.-1991. Vides aizsardzības komitejas pētījumā pirmo reizi tiek akcentēta Rāznas ezera ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanās problēma salīdzinājumā ar 20. gadsimta 50.-60.gadiem.
1997. Daugavpils Universitāte izstrādā rekomendācijas Rāznas ezera sateces baseina funkcionālajam zonējumam.
1999. Latvijas Dabas aizsardzības fonds piešķir finansējumu Daugavpils Universitātes projektam par Dabas parka “Rāzna” izveidošanu.
2001. Astoņas pagastu pašvaldības (Andrupenes, Andzeļu, Ezernieku, Čornajas, Kaunatas, Mākoņkalna, Lūznavas un Rundēnu) paraksta nodomu protokolu par Rāznas nacionālā parka izveidošanu.
2004. Ministru kabinets pieņem lēmumu par dabas parka “Rāzna” izveidošanu. Uzsāk darbību LIFE Nature projekts “Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā “Rāzna.”
2005. LIFE Nature projekta ietvaros tiek uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde.
2007.1. janvārī stājas spēkā Rāznas nacionālā parka likums.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk

Dabas tūrisma iespējas

Informācija par dažādu kategoriju dabas tūrisma objektiem. Katrā sadaļā norādes par atrašanās vietu, apraksti, foto un cita ceļošanai noderīga informācija.
Skatīt vairāk