Užava karte

Teritorija atrodas Baltijas jūras krastā un ietver daudzveidīgus jūrmalas biotopus. Īpaši nozīmīga pelēko kāpu aizsardzības vieta. Konstatētas 2 ES Biotopu direktīvas vaskulāro augu sugas: Lēzeļa vīrcele un smiltāja neļķe. Viena no nedaudzām jūrmalas zilpodzes atradnēm Larvijā.

Užava
Dabas liegums UŽAVA. Foto: Ērika Kļaviņa

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0520300
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Užavas pagasts
Platība: 3012 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija