Viskūžu sala karte

Nozīmīgi biotopi - boreālais mežs, sala bagāta ar vecām dabiski izretinātām priežu audzēm, bet kopumā audžu sastāvs un augšanas apstākļi daudzveidīgi. Viena no trim vai četrām vietām Latvijā, kur atrasta reta sūnu suga - garsetas mēzija. Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta, kas papildina blakus esošā Moricsalas dabas rezervāta nozīmi sugu un biotopu aizsardzībai Usmas ezerā. Konstatētas vismaz 9 Eiropas Savienības Putnu direktīvas 1.pielikuma putnu sugas, no tām nozīmīgākās ligzdojošās sugas ir ūpis, jūras ērglis, zivjērglis un apodziņš. Bioloģiski augstvērtīgiem un maz traucētiem mežu biotopiem raksturīgas putnu sugas

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0529100
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Usmas pagasts
Platība: 304 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Viskūžu sala" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.