Paņemūnes meži karte

Teritorijā konstatētas 7 ES Putnu direktīvas 1.pielikuma sugas, no tām nozīmīgākās ir melnais stārķis, baltmugurdzeni, vidējais dzenis un mazais ērglis. Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta. Teritorijā sastopami arī vērtīgi biotopi - mitri līdz pārmitri jaukti un lapu koku meži ar būtisku platlapju īpatsvaru. Konstatēti vairāki nozīmīgi ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi: melnalkšņu staignāji, jaukti platlapju meži, ozolu meži.

Paņemūnes meži
Dabas liegums PAŅEMŪNES MEŽI. Foto: Kārlis Lapiņš

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0528900
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Brunavas pagasts
Platība: 1022 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Ar VARAM 09.12.2020. rīkojumu Nr 1-2/153 dabas aizsardzības plānu darbības termiņš pagarināts līdz 2025. gada 31. decembrim.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas
Skatīt vairāk