Karte

Nozīmīga eitrofo ezeru aizsardzības teritorija. Ezers un tā apkārtne ir izcila barošanās vieta daudzām retām sikspārņu sugām. Konstatēti tādi reti un Eiropā aizsargājami biotopi kā nogāžu un gravu meži, boreālie meži un minerālvielām bagāti avoti.

 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Vestiena)
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Vestienas pagasts.
Platība: 83,9 ha
Dibināšanas gads: 1957
Dabas aizsardzības plāns:

Robežshēma