karte

Teritorija dibināta, lai saglabātu un aizsargātu Vidzemes augstienes raksturīgo ainavu un dabas kompleksu daudzveidību. Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus ietver Vidzemes augstienes centrālo daļu ar Latvijas augstāko virsotni – Gaiziņkalnu –, kā arī citus apkārtējos lielpaugurus, kuru augstums pārsniedz 270 m vjl. (Sirdskalns, Abrienas kalns, Bolēnu kalns u.c.). Teritorijā ietilpst gan ainaviski, gan bioloģiski vērtīga Vestienas ezeru grupa - Kāla ezers, Talejas ezers, Ilziņas ezers u.c. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, 6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes, 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 91E0* Aluviāli krastmalu un palieņu meži u.c. Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:

  • augi – lielā brūnkāte Orbanache pallidiflora, spilvainais ancītis Agrimonia pilosajumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus, stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata u.c.;
  • bezmugurkaulnieki – divjoslu airvabole Graphoderus bilineatus, spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis, kārklu zaigraibenis Apatura iris, lielais torņgliemezis Ena montana u.c.;
  • zivis un apaļmutnieki – akmeņgrauzis Cobitis taenia, platgalve Cottus gobio, strauta nēģis Lampetra planeri u.c.;
  • putni – mazais ērglis Aquila pomarina, grieze Crex crex, vakarlēpis Caprimulgus europaeus, sila cīrulis Lullula arborea, svītrainais ķauķis Sylvia nissoria u.c.;
  • zīdītāji – ūdrs Lutra lutra, dīķa naktssikspārnis Myotis dasycneme u.c.

Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija (ietilpst dabas parks Gaiziņkalns, dabas liegums Ilziņa ezers un Kāla ezera salas, ģeoloģiskais veidojums Bolēnu Acu avots un Vestienas muižas aleja).
Kods: LV0600500
Administratīvais iedalījums: Ērgļu novada Ērgļu un Jumurdas pagasts; Madonas novadaAronas, Bērzaunes, Vestienas pagasts.
Platība:27114 ha
Dibināšanas gads: 1977.
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk