karte

Teritorija dibināta, lai saglabātu un aizsargātu Vidzemes augstienes raksturīgo ainavu un dabas kompleksu daudzveidību. Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus ietver Vidzemes augstienes centrālo daļu ar Latvijas augstāko virsotni – Gaiziņkalnu, kā arī citus apkārtējos lielpaugurus, kuru augstums ir līdz 270 m v.j.l. (Sirdskalns, Abrienas kalns, Bolēnu kalns u.c.). Teritorijā ietilpst gan ainaviski, gan bioloģiski vērtīga Vestienas ezeru grupa - Kāla ezers, Talejas ezers, Ilziņas ezers u.c. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, 6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes, 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 91E0* Aluviāli krastmalu un palieņu meži u.c. Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:

  • augi – lielā brūnkāte Orbanache pallidiflora, spilvainais ancītis Agrimonia pilosajumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus, stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata u.c.;
  • bezmugurkaulnieki – divjoslu airvabole Graphoderus bilineatus, spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis, kārklu zaigraibenis Apatura iris, lielais torņgliemezis Ena montana u.c.;
  • zivis un apaļmutnieki – akmeņgrauzis Cobitis taenia, platgalve Cottus gobio, strauta nēģis Lampetra planeri u.c.;
  • putni – mazais ērglis Aquila pomarina, grieze Crex crex, vakarlēpis Caprimulgus europaeus, sila cīrulis Lullula arborea, svītrainais ķauķis Sylvia nissoria u.c.;
  • zīdītāji – ūdrs Lutra lutra, dīķa naktssikspārnis Myotis dasycneme u.c.

Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija, ietilpst dabas parks Gaiziņkalns, dabas liegums Ilziņa ezers un Kāla ezera salas, aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis Bolēnu Veselības avots un Vestienas muižas aleja.
Kods: LV0600500
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Ērgļu, Jumurdas, Aronas, Bērzaunes un Vestienas pagasts.
Platība: 27115 ha
Dibināšanas gads: 1977.
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk