Vestienas muižas aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490580
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Vestienas pagasts
Stādīšanas gads:

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā dominē vidēji vecas liepas ar ošu piemistrojumu. Alejas inventarizācijas laikā tās teritorijā konstatēta viena īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga marmora rožvabole (Liocola marmorata). Aljea atbilst tipiskai lapkoku praulgrauža (Osmoderma barnabita) dzīvotnei. Teritorijā uzkartēti 19 dobumaini koki, dobumi pārsvarā ir mazi. Tāpat atrodama atmirusī koksne, koki ar piepēm, kas ir būtiski bezmugurkaulnieku sugu mikrobiotopi. Teritorijā konstatētas arī divas aizsargājamo ķērpju sugas – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) ar vienu atradni un bālā sklerofora (Sclerophora pallida) ar vienu atradni.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: