Karte

Teritorija dibināta botāniski vērtīgo Kāla ezera salu aizsardzībai. Nozīmīga boreālo mežu un nogāžu un gravu mežu, kas ir ES Biotopu direktīvas biotopi - aizsardzības vieta.

Aizsargājamo ainavu apvidus Vestiena. Kāla ezera salas. Foto: Andris Soms
Dabas liegums KĀLA EZERA SALAS. Foto Andris Soms

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Vestiena)
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Vestienas pagasts.
Platība: 28 ha
Dibināšanas gads: 1927
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Ar VARAM 09.12.2020. rīkojumu Nr 1-2/153 dabas aizsardzības plānu darbības termiņš pagarināts līdz 2025. gada 31. decembrim.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk