Bolēnu Veselības avots

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas aizsargājamo ainavu apvidū "Vestiena".
Kods: LV0441240
Administratīvais iedalījums: Madonas novads, Bērzaunes pagasts

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums

Teritorija ir izvietojusies Vestienas paugurainē Vidzemes augstienes centrālajā daļā.

Dabas pieminekli veido Bolēnu avots, kāpjošs avots, un to ietverošais gravas veida ielejveida pazeminājums glaciāla pauguru masīva (pirmmasīva) nogāzē, netālu no Bolēnu kalna.

Apkārtējais reljefs ir veidojies pēdējā apledojuma noslēgumā ledāja dinamikas un kušanas ūdeņu erozijas un akumulācijas procesu ietekmē. Avotu barojošais ūdensnesējs horizonts, domājams, ir fluviglaciālas izcelsmes starpmorēnu smilts un grants slāņi.

Teritorijā atrodas ES aizsargājams biotops – minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji (7160).

Bolēnu avots ir nozīmīgs no kultūrvēstures viedokļa kā vēsturiska svētvieta un teiku objekts. Ritualizētas darbības, piemēram, bantīšu siešana koku zaros, pie avota mēdz notikt joprojām.

Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs no hidroģeoloģijas viedokļa, kā arī ainaviski un kultūrvēsturiski vērtīgs.

Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem hidroģeoloģijas pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu, kas ir nozīmīgs arī no dzīvās dabas un kultūrvēstures viedokļa, un svarīgs kā tūrisma objekts.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS