karte

 Teritorija nozīmīga vienas ES Biotopu direktīvas II pielikuma tauriņu sugas (skabiosu pļavraibenis (Euphydryas aurinia)), divu II un IV pielikuma sugu (ošu pļavraibenis (Euphydryas maturna), zirgskābeņu zilenītis (Lycaena dispar) un divu IV pielikuma sugu (meža sīksamtenis (Coenonympha hero), gāršas samtenis (Lopinga achine)) saglabāšanai. Visas taureņu sugas ir iekļautas Latvijas īpaši aizsargājamo sugu saraksta 1.pielikumā. Teritorijā atrodas nozīmīgas šo sugu populācijas. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 9020* Veci jaukti platlapju meži, 9080* Staignāju meži u.c. Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:

  • augi – laksis (Allium ursinum), kamolainā ežgalvīte (Sparganium glomeratum), villainā gundega (Ranunculus lanuginosus), pieczobu trejsmailīte (Tritomaria quinquedentata) u.c.;
  • bezmugurkaulnieki – skabiozu pļavraibenis (Euphydryas aurinia), ošu pļavraibenis (Euphydryas maturna), zirgskābeņu zilenītis (Lycaena dispar), ošu jeb zilā ordeņpūcīte (Catocala fraxini), gāršas lācītis (Pericallia matronula) u.c.;
  • putni – baltmugurdzenis (Picoides leucotos), vidējais dzenis (Picoides medius), urālpūce (Strix uralensis), apodziņš (Galucidium passerinum) u.c.
Atēla ieliktnis ar stilizētu ozollapu

Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0601000
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Nīcgales pagasts.
Platība: 915 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk