karte

Īpaši aizsargājamā dabas teritorija izveidota Latvijā un Eiropā nozīmīgu aizsargājamo mežu, zālāju un ūdeņu biotopu, retu un īpaši aizsargājamu augu un dzīvnieku populāciju un to dzīvotņu saglabāšanai. Teritorija ir nozīmīga vienas ES Biotopu direktīvas II pielikuma tauriņu sugas - skabiosu pļavraibenis (Euphydryas aurinia), divu II un IV pielikuma sugu - ošu pļavraibenis (Euphydryas maturna) un zirgskābeņu zilenītis (Lycaena dispar), un divu IV pielikuma sugu - meža sīksamtenis (Coenonympha hero) un gāršas samtenis (Lopinga achine), saglabāšanai. Teritorijā atrodas nozīmīgas šo sugu populācijas. Visas minētās taureņu sugas ir iekļautas Latvijas īpaši aizsargājamo sugu saraksta 1. pielikumā. Teritorijā konstatēti astoņi Eiropas Savienības nozīmes un Latvijā īpaši aizsargājamie biotopi, tai skaitā - 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 9020* Veci jaukti platlapju meži, 9080* Staignāju meži u.c., ar kopējo platību 133,53 ha.

Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:

  • augi – laksis (Allium ursinum), kamolainā ežgalvīte (Sparganium glomeratum), villainā gundega (Ranunculus lanuginosus), pieczobu trejsmailīte (Tritomaria quinquedentata) u.c.;

  • bezmugurkaulnieki – skabiozu pļavraibenis (Euphydryas aurinia), ošu pļavraibenis (Euphydryas maturna), zirgskābeņu zilenītis (Lycaena dispar), ošu jeb zilā ordeņpūcīte (Catocala fraxini), gāršas lācītis (Pericallia matronula) u.c.;

  • putni – baltmugurdzenis (Picoides leucotos), vidējais dzenis (Picoides medius), urālpūce (Strix uralensis), apodziņš (Galucidium passerinum) u.c.

Ainavu apvidus teritorijas ainavas ir novērtētas kā tipiskas līdzenumu mežu ainavas, kuru vērtīgākie elementi ir Nīcgales Lielais akmens, Saušupes palienes pļavas un platlapju meži, ainaviski nozīmīgs ir ceļš uz Nīcgales Lielo akmeni.

Aizsargājamo ainavu apvidus “Nīcgales meži”
Aizsargājamo ainavu apvidus “Nīcgales meži”. Foto: Jānis Zilvers

Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0601000
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Nīcgales pagasts.
Platība: 917,33 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk

Dabas tūrisma iespējas

Informācija par dažādu kategoriju dabas tūrisma objektiem. Katrā sadaļā norādes par atrašanās vietu, apraksti, foto un cita ceļošanai noderīga informācija
Skatīt vairāk