Salacas ieleja

Nozīmīga teritorija vairāku ES Biotopu direktīvas biotopu - smilšakmens atsegumu, netraucētu alu, nogāžu mežu, avoksnāju, upju straujteču un sausu pļavu kaļķainās augsnēs u.c. aizsardzībai.

Izcila ainaviskā vērtība daudzos upes posmos, īpaši pie Mazsalacas Skaņākalna apkārtnē, lejpus Staiceles, Mērnieku krāces un Sarkanās klintis.

Teritorija nozīmīga arī no ģeoloģiskā viedokļa (Pietraga Sarkanās klintis, Dauģēnu klintis un alas, Neļķu klintis un alas, Silmaču iezis un alas, Bezdelīgu klintis un alas, Dzelveskalna atsegumi un alas u.c.).

Dabas parks SALACAS IELEJA. Pietraga jeb Sarkanās klintis. Foto: Andris Soms, DAP
Dabas parks SALACAS IELEJA. Pietraga jeb Sarkanās klintis. Foto Andris Soms

Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0302200
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Salacgrīvas, Ainažu, Alojas un Staiceles pagasts; Valmieras novada Ramatas, Skaņkalnes un Mazsalacas pagasts.
Platība: 6259,7 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka „Salacas ieleja" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim. 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk

Dabas tūrisma iespējas

Informācija par dažādu kategoriju dabas tūrisma objektiem. Katrā sadaļā norādes par atrašanās vietu, apraksti, foto un cita ceļošanai noderīga informācija.
Skatīt vairāk