Adamovas ezera karte

 Nozīmīga eitrofo ezeru aizsardzības teritorija. Ezers un tā apkārtne ir izcila barošanās vieta vairākām sikspārņu sugām, to skaitā Eiropas nozīmes sugai - dīķa naktssikspārnim. No Eiropas nozīmes aizsargājamiem biotopiem sastopami - dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, melnalkšņu staignāji, boreālie meži, jaukti platlapju meži.

Adamovas ezers
Adamovas ezers. Foto: Ivars Leščinskis. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0301600
Administratīvais iedalījums: Rēzeknes novada Vērēmu pagasts.
Platība: 761 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Latgales reģionālā administrācija.

Pieejams tikai izdrukas formā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra E.Cilinska 2014. gada 27. februāra rīkojumu Nr.102 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka „Adamovas ezers" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2015. gada 31 .decembrim.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk