karte

Teritorija dibināta, lai saglabātu un aizsargātu raksturīgu Ziemeļvidzemes kultūrainavu un dabas vērtības. Teritorija ietver 11 A - R virzienā orientētu ezeru virkni subglaciālajās iegultnēs. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 3130 Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām, 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 9180* Nogāžu un gravu meži u.c. Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:

  • augi – dzeltenā akmeņlauzīteSaxifraga hirculus, spilvainais ancītis Agrimonia pilosasirdsveida divlape Listera cordata, sīkā lēpe Nuphar pumila u.c.;
  • bezmugurkaulnieki – Šneidera mizmīlis Boros schneideri, cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne, medicīnas dēle Hirudo medicinalis, sīkspāre Nehalennia speciosa, lielais torņgliemezis Ena montana u.c.;
  • zivis un apaļmutnieki – akmeņgrauzis Cobitis taenia, platgalve Cottus gobio, strauta nēģis Lampetra planeri u.c.;
  • abinieki un rāpuļi – lielais tritons Triturus cristatus, sila ķirzaka Lacerta agilis u.c.;
  • putni – mazais ērglis Aquilla pomarina, grieze Crex crex, vakarlēpis Caprimulgus europaeus, brūnā čakste Lanius collurio u.c.;
  • zīdītāji – ūdrs Lutra lutra, lūsis Lynx lynx u.c.
Skats no Drusku kalna
Aizsargājamo ainavu apvidus VECLAICENE. Skats no drusku kalna. Foto: Valērijs Seilis. DAP

Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija, ietilpst dabas liegumi - Avotu mežsDēliņkalnsKorneti-Peļļi, aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis Grūbes dolomīta atsegums un aizsargājama aleja Ziemeru ozolu aleja.
Kods: LV0600200
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagasts; Smiltenes novada Apes pagasts.
Platība: 20846 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk

Dabas tūrisma iespējas

Informācija par dažādu kategoriju dabas tūrisma objektiem. Katrā sadaļā norādes par atrašanās vietu, apraksti, foto un cita ceļošanai noderīga informācija
Skatīt vairāk