Kalns

Skats no Drusku kalna

karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija (ietilpst dabas liegumi - Avotu mežsDēliņkalnsKorneti-Peļļi, ģeoloģiskais veidojums – Grūbes dolomīta atsegums, Ziemeru ozolu aleja)
Kods: LV0600200
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagasts; Apes novada Apes pilsēta ar lauku teritoriju.
Platība: 20846 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija dibināta, lai saglabātu un aizsargātu raksturīgu Ziemeļvidzemes kultūrainavu un dabas vērtības. Teritorija ietver 11 A - R virzienā orientētu ezeru virkni subglaciālajās iegultnēs. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 3130 Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām, 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 9180* Nogāžu un gravu meži u.c. Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:
augi – dzeltenā akmeņlauzīteSaxifraga hirculus, spilvainais ancītis Agrimonia pilosasirdsveida divlape Listera cordata, sīkā lēpe Nuphar pumila u.c.;
bezmugurkaulnieki – Šneidera mizmīlis Boros schneideri, cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne, medicīnas dēle Hirudo medicinalis, sīkspāre Nehalennia speciosa, lielais torņgliemezis Ena montana u.c.;
zivis un apaļmutnieki – akmeņgrauzis Cobitis taenia, platgalve Cottus gobio, strauta nēģis Lampetra planeri u.c.;
abinieki un rāpuļi – lielais tritons Triturus cristatus, sila ķirzaka Lacerta agilis u.c.;
putni – mazais ērglis Aquilla pomarina, grieze Crex crex, vakarlēpis Caprimulgus europaeus, brūnā čakste Lanius collurio u.c.;
zīdītāji – ūdrs Lutra lutra, lūsis Lynx lynx u.c.

Robežu shēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS.

Dabas aizsardzības plāns: