Karte

Nozīmīga teritorija purvainu, pārmitru platlapju (melnalkšņu) mežu un minerālvielām bagātu avoksnāju  aizsardzībai. Konstatētas vairākas ES direktīvu gan augu, gan dzīvnieku sugas, piemēram, dzeltenā akmeņlauzīte, dzeņi.

 

 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Veclaicene), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Ziemera pagasts.
Platība: 113 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk