Kalns

Dabas liegums DĒLIŅKALNS. Skats no Dēliņkalna. Foto: Andris Soms

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Veclaicene), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Ziemera, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads
Platība: 44 ha
Dibināšanas gads: 1962
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Robežu shēma:

Dabas vērtības:  Teritorijai raksturīga izcila pauguraines ainava. Dēliņkalna (271 m augsts) nogāzes stāvas, klātas ar egļu mežiem (boreālie meži) un vietām nogāzēs platlapju un gravu meži. Konstatētas avotu izplūdes vietas. 

Dabas aizsardzības plāns:

Dabas aizsardzības plāna darbības termiņš dabas liegumam „Dēliņkalns” ir pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim saskaņā ar vides ministra 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.2 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu”.

Pielikumi: