Karte

Teritorijai raksturīga izcila pauguraines ainava. Dēliņkalna (271 m augsts) nogāzes stāvas, klātas ar egļu mežiem (boreālie meži) un vietām nogāzēs platlapju un gravu meži.

Konstatētas avotu izplūdes vietas. 

 

Skats no Dēliņkalna
Dabas liegums DĒLIŅKALNS. Skats no Dēliņkalna. Foto: Andris Soms

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Veclaicene), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Ziemera, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads
Platība: 44 ha
Dibināšanas gads: 1962
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas aizsardzības plāna darbības termiņš dabas liegumam „Dēliņkalns” ir pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim saskaņā ar vides ministra 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.2 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu”.

Pielikumi:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk