Ziemeru ozolu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490030
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Ziemeru pagasts
Stādīšanas gads: 19.gs.

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug vidēji veci un veci ozoli. Inventarizācijas laikā alejā uzkartēti 39 dobumaini koki, kā arī atmirusī koksne nelielā daudzumā, koki ar koksnes sēņu augļķermeņiem, atsegta koksne, kas ir nozīmīgi bezmugurkaulnieku sugu mikrobiotopi. Tāpat inventarizācijas laikā alejas teritorijā konstatētas divas aizsargājamas ķērpju sugas – bālā sklerofora (Sclerophora pallida) ar trīs atradnēm un kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) ar trīs atradnēm.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: