Teritorija ir nozīmīga nogāžu mežu, boreālo mežu, Littorella uniflorae vegetācijas aizsardzībai. Teritorija ietver 11 A - R virzienā orientētu ezeru virkni subglaciālajās iegultnēs. Raksturīgi skujkoku, jauktie un platlapju meži un lielas ielabotu zālāju platības.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Veclaicene), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Veclaicenes pagasts un Smiltenes novada Apes pagasts.
Platība: 740 ha
Dibināšanas gads: 1962

Dabas aizsardzības plāna darbības termiņš dabas liegumam „Korneti-Peļļi” ir pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim saskaņā ar vides ministra 2009. gada 14. decembra rīkojumu Nr.463 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu”.

Pielikumi:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk