Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Veclaicene), Natura 2000 teritorija

Administratīvais iedalījums: Apes novada Apes pagasts; Alūksnes novada Veclaicenes pagasts.

Platība: 740 ha

Dibināšanas gads: 1962

Ministru kabineta noteikumi:

Dabas vērtības: Teritorija ir nozīmīga  nogāžu mežu, boreālo mežu, Littorella uniflorae vegetācijas aizsardzībai. Teritorija ietver 11  A - R virzienā orientētu ezeru virkni  subglaciālajās iegultnēs. Raksturīgi skujkoku, jauktie un platlapju meži un lielas ielabotu zālāju platības.

Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt

Dabas aizsardzības plāna darbības termiņš dabas liegumam „Korneti-Peļļi” ir pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim saskaņā ar vides ministra 2009. gada 14. decembra rīkojumu Nr.463 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu”.

Pielikumi:

- teksta pielikums,

- plānotā infrastruktūra 1,

- plānotā infrastruktūra 2,

- plānotā infrastruktūra 3.