Grūbes dolomīta atsegums

Foto: D.Ozols

Grūbes dolomīta atsegums karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0440080
Administratīvais iedalījums: Apes novads, Apes lauku teritorija
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

 Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Vidusgaujas zemienē, Trapenes līdzenumā, Vaidavas labajā krastā.
Dabas pieminekli 10 m augstajā Vaidavas upes krastā veido augšējā devona Franas stāva Pļaviņu svītas dolomītu atsegumi. Grūbes dolomīta atsegumu joslas garums ir 110 m. Atsegumu josla ir gandrīz nepārtraukta, bet vislielākais atsegums, 4,5 m augsts, ir vērojams joslas ziemeļu daļā. Dolomītiem raksturīga slāņota uzbūve, dažāda biezuma plātnes, tie ir bagāti ar kavernām, kas veidojušās organismu atlieku šķīšanas rezultātā. Viens no samērā retajiem Pļaviņu svītas dolomītu atsegumiem Ziemeļvidzemē un viens no retajiem (lai gan neliels) Apes tipa dolomītu („apītu”) atsegumiem. Dolomītos labi novērojamas fosīlijas un sekundārie kalcīta kristāli.
Dabas pieminekļa vērtīga sastāvdaļa ir arī nelielais avots, kam ierīkota mākslīga izteka kraujas vidusdaļā. Šī arī ir vienīgā labi pieejamā dabas pieminekļa daļa.
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - karbonātisku pamatiežu atsegumi (8210) un upju straujteces un dabiski  upju posmi (3260).
Grūbes HES dambis arī ir uzmūrēts uz Pļaviņu svītas dolomītiem, kuri labi redzami, skatoties no upes lejteces puses. HES būvēm ir kultūrvēsturiska vērtība
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem ģeoloģiskiem (sedimentoloģiskiem, paleontoloģiskiem) pētījumiem, gan arī mūsdienu augu sugu un biotopu pētījumiem, un ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS