karte

Nozīmīga teritorija kokvardes Hyla arborea aizsardzībai, kur veiksmīgi noris šīs sugas reintrodukcija. Apvidus pēc mikroklimatiskā un biocenotiskā raksturojuma atbilst kokvardes bioloģiskajām prasībām. Teritorijā sastopami arī vairāki ES nozīmes aizsargājami biotopi: sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, mēreni mitras pļavas, mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, veci jaukti platlapju meži, dabiski eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, pārejas purvi un slīkšņas.

Liegumā konstatēta liela ornitofaunas daudzveidība. Konstatētas vairākas Eiropā un Latvijā aizsargājamas putnu sugas.

Liegumam raksturīga arī liela abinieku un rāpuļu faunas dažādība – liegumā sastopamas 8 abinieku un 4 rāpuļu sugas.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0525100
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Kalvenes, Embūtes un Priekules pagasts.
Platība: 463 ha
Dibināšanas gads: 1999
PārvaldeKurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk