karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0525100
Administratīvais iedalījums: Aizputes novada Kalvenes pagasts; Vaiņodes novada Embūtes pagasts; Priekules novada Priekules pagasts.
Platība: 463 ha
Dibināšanas gads: 1999

Ezers

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
 

Dabas vērtības:
Nozīmīga teritorija kokvardes Hyla arborea aizsardzībai, kur veiksmīgi noris šīs sugas reintrodukcija. Apvidus pēc mikroklimatiskā un biocenotiskā raksturojuma atbilst kokvardes bioloģiskajām prasībām. Teritorijā sastopami arī vairāki ES nozīmes aizsargājami biotopi: sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, mēreni mitras pļavas, mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, veci jaukti platlapju meži, dabiski eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, pārejas purvi un slīkšņas. Liegumā konstatēta liela ornitofaunas daudzveidība. Konstatētas vairākas Eiropā un Latvijā aizsargājamas putnu sugas. Liegumam raksturīga arī liela abinieku un rāpuļu faunas dažādība – liegumā sastopamas 8 abinieku un 4 rāpuļu sugas.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2008.>>2023.):