Ādaži karte

Militāro mācību rezultātā izveidojušies Latvijas apstākļiem reti biotopi - ievērojamas virsāju platības un klaji vai vāji apauguši smiltāji. Nozīmīgākā vieta valstī biotopa – 2320 Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji – saglabāšanā. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 2330 Klajas iekšzemes kāpas, 3130 Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām, 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs u.c.

Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:

  • augi –  dižā jāņeglīte (Pedicularis sceptrum-carolinum), tumšzilā drudzene (Gentiana pneumonanthe), mānīgā konīdija (Cnidium dubium), ārstniecības brūnvālīte (Sanguisorba officinalis), palu staipeknītis (Lycopodiella inundata), plūksnu ķekarpaparde (Botrychium multifidum), mellenāju kārkls (Salix myrtilloides), sīpoliņu donis (Juncus bulbosus), skrajais donis (Juncus squarrosus) u.c.;
  • bezmugurkaulnieki – garlūpas racējlapsene Bembix rostrata, lielā krāšņvabole Chalcophora mariana, lielais dižkoksngrauzis Ergates faber, ziemeļu pumpurgliemezis Vertigo ronnebyensis u.c.;
  • abinieki un rāpuļi – smilšu krupis Bufo calamita, sila ķirzaka Lacerta agilis u.c.;
  • putni – rubenis Tetrao tetrix, stepes čipste Anthus campestris, ormanītis Porzana porzana, apodziņš Galucidium passerinum u.c.;
  • zīdītāji – ūdrs Lutra lutra, vilks Canis lupus, lūsis Lynx lynx, Natūza sikspārnis Pipistrellus nathusii u.c.
Aizsargājamo ainavu apvidus ĀDAŽI. Foto: Ieva Mārdega.
Viršu lauki. Foto: Māra Mārdega

Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija (ietilpst dabas liegums Lieluikas un Mazuikas ezeri).
Kods: LV0600800
Administratīvais iedalījums: Ādažu un Saulkrastu novads
Platība: 10150 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība  Pierīgas reģionālā administrācija.

Pielikumi:

Karšu pielikumi:

1. Esošās un vēlamās AAA “Ādaži” robežas (JPEG 2,28 MB)

2. Zemes lietošanas veidi -

1. lapa (JPEG 0,34 MB);

2. lapa (JPEG 0,33 MB);

3. lapa (JPEG 0,45 MB);

4. lapa (JPEG 0,38 MB).

3. Zemes īpašumu piederība - 

1. lapa (JPEG 0,27 MB);

2. lapa (JPEG 0,26 MB);

3. lapa (JPEG 0,34 MB);

4. lapa (JPEG 0,27 MB).

4. ES īpaši aizsargājamie biotopi - 

1. lapa (JPEG 0,57 MB);

2. lapa (JPEG 0,55 MB);

3. lapa (JPEG 0,52 MB);

4. lapa (JPEG 0,51 MB).

5. Mežaudžu plāns -

1. lapa (JPEG 0,71 MB);

2. lapa (JPEG 0,47 MB);

3. lapa (JPEG 0,44 MB);

4. lapa (JPEG 0,57 MB).

6. Īpaši aizsargājamo augu sugu atradnes -

1. lapa (JPEG 0,55 MB);

2. lapa (JPEG 0,39 MB);

3. lapa (JPEG 0,43 MB);

4. lapa (JPEG 0,55 MB).

6.a Ūdeņu ērkšķzāles (Scolochloa festucacea) atradne Lieluikas ezerā (JPEG 0,57 MB).

7. Īpaši aizsargājamo un reto bezmugurkaulnieku sugu atradnes - 

1. lapa (JPEG 0,43 MB);

2. lapa (JPEG 0,29 MB);

3. lapa (JPEG 0,41 MB);

4. lapa (JPEG 0,30 MB).

8. Īpaši aizsargājamo abinieku un rāpuļu sugu atradnes -

1. lapa (JPEG 0,53 MB);

2. lapa (JPEG 0,55 MB).

9. ES īpaši aizsargājamo putnu sugu atradnes -

1. lapa (JPEG 0,50 MB);

2. lapa (JPEG 0,47 MB);

3. lapa (JPEG 0,49 MB);

4. lapa (JPEG 0,57 MB).

10. Sikspārņu konstatēšanas punkti -

1. lapa (JPEG 0,38 MB);

2. lapa (JPEG 0,47 MB);

3. lapa (JPEG 0,49 MB);

4. lapa (JPEG 0,57 MB).

19. Priekšlikums AAA “Ādaži” funkcionālajam zonējumam (JPEG 0,65MB)

12. Apsaimniekošanas pasākumi -

1. lapa (JPEG 0,56 MB);

2. lapa (JPEG 0,54 MB);

3. lapa (JPEG 0,54 MB);

4. lapa (JPEG 0,54 MB).

21. Rampas purva atjaunošanas plāns (JPEG 0,48 MB)

22. Abinieku un rāpuļu dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumi (JPEG 0,74 MB)

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk