Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Ādaži), Natura 2000 teritorija

Administratīvais iedalījums: Ādažu novads

Platība: 192 ha

Dibināšanas gads: 1999

Dabas vērtības: Abi ezeri ir ļoti nozīmīgi reto oligotrofo augu sugu un biotopa "Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām" saglabāšanā. Oligotrofie ezeri Latvijā vairs nav sastopami. Tie izzuduši ezeru attīstības gaitā, kad tajos, uzkrājoties organiskajām vielām, veidojas bagātīgs augājs, līdz ar to šī uzskatāma par ļoti nozīmīgu teritoriju šādu ezeru aizsardzībā un saglabāšanā. Šeit sastopamas īpaši aizsargājamas un retas augu sugas – gludsporu ezerene, Dortmaņa lobēlija, vienzieda krastene, sīpoliņu donis, Skandināvijas grīslis un palu staipeknītis.

Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt

Pielikumi: lejupielādēt

attels

Dabas liegums Lieluikas un Mazuikas ezers. Lieluikas ezers. Foto: Ieva Mārdega