Abi ezeri ir ļoti nozīmīgi reto oligotrofo augu sugu un biotopa "Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām" saglabāšanā. Oligotrofie ezeri Latvijā vairs nav sastopami. Tie izzuduši ezeru attīstības gaitā, kad tajos, uzkrājoties organiskajām vielām, veidojas bagātīgs augājs, līdz ar to šī uzskatāma par ļoti nozīmīgu teritoriju šādu ezeru aizsardzībā un saglabāšanā.

Šeit sastopamas īpaši aizsargājamas un retas augu sugas – gludsporu ezerene, Dortmaņa lobēlija, vienzieda krastene, sīpoliņu donis, Skandināvijas grīslis un palu staipeknītis.

Lieluikas ezers
Dabas liegums LIELUIKAS un MAZUIKAS EZERS. Lieluikas ezers. Foto Ieva Mārdega.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Ādaži), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Ādažu novads
Platība: 192 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk