Bauska karte

Dabas parks izveidots, lai apvienotu atsevišķus vērtīgus dabas pieminekļus (Bauskas dolomītu atsegumus, atsegumus pretī Mūsas un Mēmeles satekai, Jumpravas dolomītu atsegumus, Ziedoņu dolomīta atsegumus) un saglabātu neskartu Mēmeles, Mūsas un Lielupes upes posmu, kā arī Lielupes kultūrainavu. Bauskas dabas parks ir nozīmīgākā vieta ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopa - kaļķiežu atsegumi - saglabāšanā Latvijā, kas ir aizsargājams biotops arī Latvijā. Teritorijā atrodas arī nozīmīga upes nēģu un vimbu nārsta vieta un vairāki Latvijā īpaši aizsargājami biotopi.

Dabas parks BAUSKA. Dolomīta atsegumi. Foto: Kārlis Lapiņš. DAP
Dabas parks BAUSKA. Dolomīta atsegumi. Foto: Kārlis Lapiņš. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0304100
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Bauskas pilsēta, Codes, Mežotnes  un Rundāles pagasts.
Platība: 892 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Pierīgas reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk