Daugavas ieleja karte

Dabas parks izveidots, lai aizsargātu Daugavas senlejas raksturīgāko posmu, kas palicis nepārveidots, būvējot Pļaviņu HES. Galvenā vērtība senlejas pamatkrasta stāvajai nogāzei līdz Dīvajas ietekai, kur nogāzes klāj vērtīgi platlapju nogāžu un gravu meži. Teritorijā daudz dabisku, botāniski vērtīgu sausu pļavu kaļķainās augsnēs un mēreni mitru pļavu, kurās sastopamas retas un aizsargājamas augu sugas. Konstatētas arī kaļķainas smiltāju pļavas, eitrofas augsto lakstaugu audzes. Tuvāk Aizkrauklei arī dolomītu atsegumi, avotu izplūdes vietas krastā. Izcila retu sikspārņu barošanās vieta.

Dabas parks DAUGAVAS IELEJA. Daugava pie Skrīveriem. Foto: Andris Soms. DAP
Dabas parks DAUGAVAS IELEJA. Daugava pie Skrīveriem. Foto: Andris Soms. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst dabs liegums Ozolkalni), Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0300100
Administratīvais iedalījums: Aizkraukles novada Aizkraukles, Skrīveru un Sērenes pagasts.
Platība: 1043 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk