Atrašanās vieta

Dendroloģiskā vērtība. Parkā aug 29 vietējās un 36 introducētās koku un krūmu sugas, t.sk. balzama lapegle, Eiropas lapegle, rietumu tūja. Vairums sastopamo koku Kokneses parkā ir vecāki par 130 gadiem.

Dabas vērtības. Parkā aug veci bioloģiskie vērtīgi koki uz kuriem ir sastopamas četras īpaši aizsargājamās ķērpju sugas - brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala), vīnkrāsasa artonija (Arthonia vinosa), sīkpunktainā artonija (Arthonia bysacea), kastaņbrūnā artonija (Arthonia spadicea). Parka teritorijā ir konstatētas četras īpaši aizsargājamās augu sugas – ārstniecības cietsēkle (Lithospermum officinale), krustlapu drudzene (Gentiana cruciata), naudiņu saulrozīte (Helianthemum nummularium), daudzgadīgā mēnesene (Lunaria redviva) un viena bezmugurkaulnieku suga - Pelēkais vārpstiņgliemezis (Bulgarica cana). Parkā ir izveidojušies dabiskai videi pietuvinātāki apstākļi un novērojamas sešas dabisku mežu indikatorsugas. Dabas pieminekļa teritorijā konstatēts viens ES prioritārās nozīmes aizsargājamais meža biotops - nogāžu un gravu meži.

Kultūrvēsturiskā vērtība. Kokneses parka teritorijā ir unikāla ar to, ka šeit atrodas divi valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekļi – Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta, Kokneses pilsdrupas. Kā arī parkā atrodas kultūrvēsturiski objekti: koka skulptūra, brāļu kapi, Jāņu kapu ieejas vārti, skulptūra Fauna galva un skulptūra Pērses ūdenskrituma piemiņai.

Aizvietotājattēls

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470010
Administratīvais iedalījums: Kokneses novada Kokneses pagasts
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk