Aizvietotājattēls

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470010
Administratīvais iedalījums: Kokneses novada Kokneses pagasts
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dendroloģiskā vērtība:

Parkā aug 29 vietējās un 36 introducētās koku un krūmu sugas, t.sk. balzama lapegle, Eiropas lapegle, rietumu tūja. Vairums sastopamo koku Kokneses parkā ir vecāki par 130 gadiem.


Dabas vērtības:

Parkā aug veci bioloģiskie vērtīgi koki uz kuriem ir sastopamas četras īpaši aizsargājamās ķērpju sugas - brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala), vīnkrāsasa artonija (Arthonia vinosa), sīkpunktainā artonija (Arthonia bysacea), kastaņbrūnā artonija (Arthonia spadicea). Parka teritorijā ir konstatētas četras īpaši aizsargājamās augu sugas – ārstniecības cietsēkle (Lithospermum officinale), krustlapu drudzene (Gentiana cruciata), naudiņu saulrozīte (Helianthemum nummularium), daudzgadīgā mēnesene (Lunaria redviva) un viena bezmugurkaulnieku suga - Pelēkais vārpstiņgliemezis (Bulgarica cana). Parkā ir izveidojušies dabiskai videi pietuvinātāki apstākļi un novērojamas sešas dabisku mežu indikatorsugas. Dabas pieminekļa teritorijā konstatēts viens ES prioritārās nozīmes aizsargājamais meža biotops - nogāžu un gravu meži.
 

Kultūrvēsturiskā vērtība:

Kokneses parka teritorijā ir unikāla ar to, ka šeit atrodas divi valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekļi – Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta, Kokneses pilsdrupas. Kā arī parkā atrodas kultūrvēsturiski objekti: koka skulptūra, brāļu kapi, Jāņu kapu ieejas vārti, skulptūra Fauna galva un skulptūra Pērses ūdenskrituma piemiņai.

Robežshēma: robežshēma un robežu apraksts

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:

Pielikumi: