Purvs
Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0517000
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Popes un Tārgales pagasts
Platība: 1601 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Dabas lieguma galvenā vērtība ir Eiropas Savienības aizsargājamais biotops 7110* Neskarti augstie purvi, kas aizņem gandrīz trešo daļu teritorijas. Īpaša nozīme ir Klāņezeram ar retām augu sugām bagātu piekrasti. Sastopami arī  citi biotopi, piemēram, 91D0* Purvainie meži un 9080* Staignāju meži, kas ietver purvus. 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns:

Pielikumi: