Karte

Dabas lieguma galvenā vērtība ir Eiropas Savienības aizsargājamais biotops 7110* Neskarti augstie purvi, kas aizņem gandrīz trešo daļu teritorijas. Īpaša nozīme ir Klāņezeram ar retām augu sugām bagātu piekrasti. Sastopami arī  citi biotopi, piemēram, 91D0* Purvainie meži un 9080* Staignāju meži, kas ietver purvus.

Purvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0517000
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Popes un Tārgales pagasts
Platība: 1601 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk