The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0521800
Administratīvais iedalījums: Rucavas novada Rucavas pagasts
Platība: 1103 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu 7230 Kaļķaini zāļu purvi, 7110* Neskarti augstie purvi, 7210* Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi, 9080*Staignāju meži aizsardzībai. Teritorijā sastopamas vairākas aizsargājamo augu sugas - Buksbauma grīslis, Devela grīslis, ziemeļu grīslis, dižā aslape, Baltijas dzegužpirkstīte, Fuksa dzegužpirkstīte, purva dzeguzene u.c.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns: nav