Karte

Dabas liegums veidots bioloģiski daudzveidīgu kaļķaino zāļu purvu, augsto purvu un mitro mežu teritoriju un tām raksturīgo augu, putnu un bezmugurkaulnieku sugu saglabāšanai. Teritorija izveidota Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu 7230 Kaļķaini zāļu purvi, 7110* Neskarti augstie purvi, 7210* Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi, 9080*Staignāju meži aizsardzībai.

Teritorijā sastopamas 20 aizsargājamo augu sugas, 5 sūnu un 5 ķērpju sugas, piemēram, Buksbauma grīslis, Devela grīslis, ziemeļu grīslis, dižā aslape, Baltijas dzegužpirkstīte, Fuksa dzegužpirkstīte, purva dzeguzene u.c. Teritorijā sastopamas arī 13 īpaši aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas, 1 īpaši aizsargājamo rāpuļu suga - sila ķirzaka un bagātīga ornitofauna.

Dabas liegums ĶIRBAS PURVS
Dabas liegums "Ķirbas purvs". Foto: DAP.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0521800
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Rucavas pagasts
Platība: 1103 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk