Teiču dabas rezervāta atrašanās vieta Latvijā

Teiču dabas rezervāts ir lielākais dabas rezervāts Latvijā. Teiču purvs ir viens no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā. Teiču dabas rezervāts ir nozīmīgs:
- purvam specifisku un retu putnu sugu saglabāšanā;
- kā barošanās un atpūtas vieta migrējošiem ūdensputniem;
- mitrājiem raksturīgo augu sugu un biotopu saglabāšanā;
- daudzu bezmugurkaulnieku sugu eksistences nodrošināšanā.

Teiču dabas rezervāts. Purva ainava. Foto: DAP
Teiču dabas rezervāts. Purva ainava. Skats no Kristakrūga skatu torņa. Foto: DAP

Aizsardzības kategorija: dabas rezervāts, Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīga vieta Latvijā (PNV) kopš 1994. gada, starptautiskas nozīmes mitrājs (Ramsāres konvencijas vieta) kopš 1995.gada, Natura 2000 teritorija kopš 2004. gada.
Kods: LV0100500
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Mētrienas un Barkavas pagasts, Jēkabpils novada Atašienes pagasts, Varakļānu novada Murmastienes un Varakļānu pagasts.
Platība: 19771 ha
Dibināšanas gads: 1982
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Logotipa lietošana jāsaskaņo ar  Komunikācijas un dabas izglītības nodaļu. 

Teiču dabas rezervāts

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk