Teiču dabas rezervāts
Teiču dabas rezervāts karte

Aizsardzības kategorija: dabas rezervāts kopš 1982. gada, Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīga vieta Latvijā (PNV) kopš 1994. gada, starptautiskas nozīmes mitrājs (Ramsāres konvencijas vieta) kopš 1995.gada, Natura 2000 teritorija kopš 2004. gada.
Kods: LV0100500
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Mētrienas un Barkavas pagasts, Varakļānu novada Murmastienes un Varakļānu pagasts, Krustpils novada Atašienes pagasts.
Platība: 19771 ha
Dibināšanas gads: 1982
Logo
Likums

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas rezervāta pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teiču dabas rezervāts ir lielākais dabas rezervāts Latvijā. Teiču purvs ir viens no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā. Teiču dabas rezervāts ir nozīmīgs:

  • purvam specifisku un retu putnu sugu saglabāšanā;
  • kā barošanās un atpūtas vieta migrējošiem ūdensputniem;
  • mitrājiem raksturīgo augu sugu un biotopu saglabāšanā;
  • daudzu bezmugurkaulnieku sugu eksistences nodrošināšanā.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” Teiču dabas rezervāta dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.