Tebras ozolu meži karte

Aizsargājamā teritorija izveidota vecu ozolu, ozolu-liepu mežu aizsardzībai. Konstatētas 4 īpaši aizsargājamas augu sugas: krāsu zeltlape, sīpoliņu zobainīte, melnā dedestiņa un kalnu grīslis.

Tebras ozolu meži
Dabas liegums TEBRAS OZOLU MEŽI. Foto DAP arhīvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0535800
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Lažas pagasts
Platība: 49,44 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 02.08.2017. rīkojumu Nr.1-2/119 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Stompaku purvi" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.