Melnā ezera purvs
Melnā ezera purvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0528700
Administratīvais iedalījums: Olaines novada Olaines pagasts
Platība: 342 ha
Dibināšanas gads: 2004

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Ļoti liela putnu daudzveidība nelielā platībā – konstatētas 13 aizsargājamas putnu sugas. Nozīmīgākās ir purva tilbīte (ligzdo 7-10 pāri), ūpis, ormanītis, gugatņi, ziemeļu gulbis (viena no retajām ligzdošanas vietām valsts vidienē), lielais dumpis; ligzdošanas sezonā novērota arī mazā gaura. Rudens migrāciju laikā purvā atpūšas sējas un baltpieres zosis.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pielikumi: